Oes gennych chi bensiwn?
- Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Beth yw AVCs a FSAVCs?

Os oes gennych bensiwn gweithle, mae Cyfraniadau Gwirfoddol Ychwanegol (AVC) a Chynlluniau Cyfraniadau Gwirfoddol Ychwanegol Annibynnol (FSAVC) yn caniatáu i chi dalu cyfraniadau uwch. Mae hyn yn eich helpu i adeiladu buddion ychwanegol.

Sut y mae cynlluniau AVC a FSAVC yn gweithio

Cyfraniadau Gwirfoddol Ychwanegol (AVC)

Mae pensiwn AVC yn caniatáu i aelodau cynlluniau pensiwn gweithle gronni buddion pensiwn yn ychwanegol at y buddion safonol a ddarperir gan eu cynllun. Meddyliwch amdano fel rhywbeth sy'n ychwanegu at eich cynilion pensiwn.

Sefydlir y rhain gan gyflogwr neu ymddiriedolwyr cynllun pensiwn cyflogwr. Fe'u dyluniwyd i eistedd ochr yn ochr â'r prif gynllun pensiwn gweithle.

Gyda phensiwn AVC, mae'r cyfraniadau fel arfer yn cael eu tynnu o'ch cyflog a'u hanfon i'r cynllun pensiwn gan eich cyflogwr.

Mae dau brif fath o gynllun AVC:

Cynllun AVC cyfraniadau wedi’u diffinio

arrow icon

Gyda phensiwn cyfraniadau wedi’u diffinio, rydych yn gwneud cyfraniadau sydd wedyn yn cael eu buddsoddi i roi cronfa o arian i chi ar gyfer ymddeol.

Gallwch chi ddechrau cymryd arian o'r cronfa hwn, o bosibl, o 55 oed, ar yr un pryd neu ar ôl i chi ddechrau cymryd incwm o'r prif gynllun. Bydd yr union amseriadau yn dibynnu ar reolau eich cynllun.

Bydd gwerth eich cronfa pensiwn yn dibynnu ar:

 • faint rydych wedi'i gyfrannu at y cynllun AVC
 • pa mor hir y buddsoddwyd pob cyfraniad
 • sut mae'ch buddsoddiadau'n perfformio dros amser.

Cynllun AVC Buddion wedi’u diffinio (a elwir weithiau yn ‘ychwanegu blynyddoedd AVC’)

Mae pensiynau buddion wedi’u diffinio yn talu incwm ymddeol yn seiliedig ar eich cyflog a pha mor hir rydych wedi gweithio i'ch cyflogwr.

Felly, yn lle cyfrannu arian ychwanegol i'w fuddsoddi fel gyda chynllun cyfraniadau wedi’u diffinio, defnyddir yr arian rydych yn ei dalu i AVC buddion wedi’i ddiffinio i brynu amser ychwanegol yng nghynllun pensiwn buddion wedi’i ddiffinio y cyflogwr.

Mae’r ‘blynyddoedd ychwanegol’ hyn yn cynyddu’r buddion pensiwn y gallwch eu cael pan fyddwch yn ymddeol.

Gan fod ‘blynyddoedd ychwanegol AVC’ ynghlwm wrth gynllun y prif gyflogwr, dim ond ar yr un pryd y cymerir buddion o’r prif gynllun y gellir cymryd buddion o’r AVC.

Dylech siarad â'ch cyflogwr i gael mwy o fanylion am y cynllun a'r hyn y byddech chi'n ei gael.

Cyfraniadau Gwirfoddol Ychwanegol Annibynnol (FSAVC)

Mae FSAVCs yn debyg i gyfraniadau gwirfoddol ychwanegol ac maent hefyd wedi'u cynllunio i eistedd ochr yn ochr â'ch pensiwn cwmni.

Y gwahaniaeth yw, yn lle bod y cyflogwr yn sefydlu'r cynllun ac yn tynnu cyfraniadau o'ch cyflog, rydych chi'n ei sefydlu'ch hun trwy ddarparwr pensiwn a chaiff y FSAVCs eu casglu gennych chi'n uniongyrchol.

Yna buddsoddir eich cyfraniadau i roi cronfa o arian i chi ar gyfer ymddeol.

Gan fod FSAVCs ar wahân i'ch prif gynllun, fel rheol gallwch chi ddechrau cymryd arian o'r cronfa hwn ar unrhyw adeg ar ôl 55 oed. Gall hyn amrywio yn dibynnu ar reolau eich cynllun, felly gwiriwch â'ch darparwr.

Bydd gwerth eich cronfa bensiwn yn dibynnu ar:

•      faint rydych wedi'i gyfrannu at y cynllun FSAVC

•      pa mor hir y buddsoddwyd pob cyfraniad

•      sut mae'ch buddsoddiadau'n perfformio dros amser.

arrow icon

A yw AVCs a FSAVCs yn fuddsoddiad da?

Mae hynny'n wir yn dibynnu arnoch chi. Bydd y trefniant a'r math o bensiwn sydd gennych, lle mae'ch cynllun yn buddsoddi'ch taliadau, unrhyw daliadau ac unrhyw amgylchiadau eraill sy'n effeithio ar eich ymddeoliad i gyd yn ffactor o ran ai y taliadau hyn fydd y defnydd gorau o'ch arian.

Dyma fanteision cynilo i mewn i AVC:

 • Gallant eich helpu i adeiladu buddion ychwanegol ar gyfer ymddeol.
 • Gallant fod yn rhatach o'u cymharu â chostau sefydlu pensiwn eich hun.
 • Gallant gynnig yr hyblygrwydd i chi allu stopio neu newid y symiau rydych chi'n eu cyfrannu dros amser.
 • Cewch ryddhad treth ar eich cyfraniadau (hyd at derfynau penodol). Am fwy o wybodaeth gweler ein canllaw Rhyddhad treth a’ch pensiwn.

Mae yna lawer o fuddion i gynilo gydag AVCs a FSAVCs (fel y nodir uchod), ac mae rhoi rhywbeth o'r neilltu ar gyfer eich ymddeoliad bob amser yn werth chweil, hyd yn oed os penderfynwch gynilo mewn ffordd nad yw'n cynnwys AVCs a FSAVCs.

arrow icon
arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.