Cyfraddau blwydd-dal gwarantedig

Os yw'ch cronfa bensiwn yn cynnwys cyfradd blwydd-dal gwarantedig, gallai swm yr incwm a dderbyniwch fod yn llawer uwch os arhoswch gyda'ch darparwr presennol yn hytrach na siopa o gwmpas.

Beth yw cyfradd blwydd-dal gwarantedig?

Mae blwydd-dal yn incwm rheolaidd a delir i chi am oes a'r gyfradd blwydd-dal yw'r ffactor sy'n penderfynu faint o incwm blynyddol a gewch.

Mae'r gyfradd hon yn dibynnu ar ystod o bethau, gan gynnwys eich oedran, cyflwr eich iechyd a hyd yn oed ble rydych yn byw. Ond yn fwy na dim, mae'n seiliedig ar gyfraddau cyfredol y farchnad.

Heddiw, mae cyfraddau blwydd-dal yn is nag yr oeddent yn yr 1980au a'r 1990au.  Cyfradd blwydd-dal gwarantedig yw un a osodwyd yn nhelerau ac amodau eich polisi pensiwn pan wnaethoch chi gymryd y polisi. Mae hyn yn golygu y bydd y gyfradd a gynigir yn uwch na'r cyfraddau sydd ar gael heddiw.

Pam mae’n dda cael cyfradd blwydd-dal gwarantedig?

Mae'r cyfraddau gwarantedig hyn yn golygu y gallwch brynu blwydd-dal ar gyfradd ganrannol benodol. Mae'r cyfraddau cyffredin a gynigir oddeutu 9 i 11% (weithiau'n uwch) - sydd tua dwbl y gyfradd orau y gall y rhan fwyaf o bobl ei chyflawni nawr.

Yr hyn y mae hynny'n ei olygu yw y byddech yn cael £9 neu £11 fel incwm y flwyddyn am bob £100 o gronfa bensiwn sydd gennych chi o'i gymharu â, dyweder, £5 am bob £100 o gronfa bensiwn y gallech ei gael yn seiliedig ar gyfraddau heddiw.

Cafodd y mwyafrif o bolisïau sy'n cynnig cyfradd blwydd-dal gwarantedig eu marchnata yn yr 1980au a'r 1990au, pan oedd cyfraddau blwydd-dal ar y pryd yn uwch.

Fodd bynnag, mae'n bwysig eich bod yn gwirio'r telerau a'r amodau sydd ynghlwm wrth y gyfradd blwydd-dal gwarantedig. A gwiriwch fod y blwydd-dal a ddarperir yn addas ar gyfer eich amgylchiadau. 

Sut gallaf ddarganfod a oes gennyf gyfradd blwydd-dal gwarantedig?

Os oes gennych gyfradd blwydd-dal gwarantedig, mae rhaid i'ch darparwr pensiwn eich gwneud yn ymwybodol o hyn wrth ichi agosáu at ymddeol a chyn i chi ddechrau cymryd arian o'ch pensiwn neu ofyn am symud eich pensiwn i rywle arall. 

Fel rheol, byddant yn anfon pecyn ymddeol atoch ar wahanol bwyntiau o 50 oed ymlaen. Dylai hyn ddarparu gwybodaeth am unrhyw gyfradd blwydd-dal gwarantedig a allai fod ar gael i chi. 

Gallech hefyd wirio'r telerau ac amodau trwy edrych ar y wybodaeth a roddwyd i chi pan gwnaethoch ymuno â'r pensiwn. 

Nid yw bob amser yn hawdd darganfod a oes gennych gyfradd blwydd-dal gwarantedig. Gwiriwch eich gwaith papur yn ofalus, edrychwch am iaith fel ‘contract blwydd-dal ymddeol’, ‘polisi adran 226’ ‘gyda- elw’, ‘buddion’, ‘ffafriol’ neu ‘gwarant’. Mae hefyd yn syniad da gofyn i'ch darparwr pensiwn yn uniongyrchol

Gwnewch yn siŵr nad ydych yn colli allan

Os oes gennych gyfradd blwydd-dal gwarantedig, gallai fod cyfyngiadau ar pryd y gallwch ei chymryd. Mae rhai polisïau ond yn cynnig y gyfradd ar y dyddiad ymddeol a ddewiswyd gennych, nid os ydych am ddechrau cymryd arian cyn neu ar ôl hyn.

Efallai y bydd gan bolisïau eraill ffenestr fwy hael o sawl mis, neu ddim ond isafswm oedran. Ond beth bynnag yw'r cyfyngiad, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwybod amdano ymlaen llaw.

Gallai'r telerau ac amodau hefyd gyfyngu ar y math o flwydd-dal y gallwch ei gymryd. Os ydych am gynnwys incwm parhaus ar gyfer dibynnydd enwebedig, fel priod, neu incwm cynyddol, efallai na fydd y warant yn berthnasol neu gallai'r gyfradd fod yn is.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych o gwmpas fel y gallwch chi gymharu cyfraddau blwydd-dal, yn enwedig os ydych yn gymwys i gael blwydd-dal uwch os oes gennych gyflyrau iechyd.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.