Incwm Ymddeol Gwarantedig (blwydd-daliadau) wedi'i egluro

A ydych yn cynllunio'ch ymddeoliad ac yn meddwl defnyddio rhywfaint neu'r cyfan o'ch pensiwn i sicrhau incwm gwarantedig trwy brynu blwydd-dal? Darganfyddwch y mathau o flwydd-dal sydd ar gael, manteision ac anfanteision pob un, a sut i ddewis un sy'n iawn i chi. 

Beth yw blwydd-dal?

Mae blwydd-dal yn darparu incwm gwarantedig rheolaidd i chi ar ôl ymddeol.

Gallwch brynu blwydd-dal â rhywfaint neu'r cyfan o'ch cronfa bensiwn. Mae'n talu incwm naill ai am oes neu am nifer y blynyddoedd y cytunwyd arnynt.

Pan ddefnyddiwch arian o'ch cronfa bensiwn i brynu blwydd-dal, gallwch gymryd hyd at chwarter (25%) o'r swm fel arian parod di-dreth.

Yna gallwch ddefnyddio'r gweddill i brynu'r blwydd-dal - ac mae'r incwm rydych yn ei gael yn cael ei drethu fel enillion.

Gwerthir blwydd-daliadau gan gwmnïau yswiriant.

arrow icon

Mathau o flwydd-dal

Mae'r gwahanol fathau o flwydd-dal sydd ar gael yn cynnwys:

 • Blwydd-dal gydol oes
 • Blwydd-dal tymor penodol
 • Blwydd-daliadau uwch
 • Blwydd-daliadau cysylltiedig i fuddsoddiad
 • Blwydd-dal bywyd wedi'i brynu.

Mae pa fath sydd orau i chi yn dibynnu ar lawer o bethau, fel pa incwm ymddeol arall sydd gennych, p'un a oes gennych broblem iechyd, a beth yw eich awydd am risg.

Blwydd-dal gydol oes

 • Bydd yn talu incwm gwarantedig i chi am weddill eich oes.
 • Gallai fod yn addas os ydych yn gyffredinol ddim yn hoffi risg ac nad ydych am i'ch cronfa bensiwn fod yn destun unrhyw risg buddsoddi.
 • Mae'n opsiwn da os ydych eisiau tawelwch meddwl neu'n poeni bod eich arian yn rhedeg allan. Nid oes rhaid i chi ddefnyddio'ch holl gronfa bensiwn i brynu blwydd-dal. Felly gallech brynu blwydd-dal i dalu am rai, yn hytrach na'r cyfan, o'ch anghenion incwm - er enghraifft, eich gwariant hanfodol fel bwyd a biliau cartref.
 • Gallwch brynu blwydd-dal sy'n cynyddu bob blwyddyn, i'ch amddiffyn rhag chwyddiant.
 • Pan fyddwch yn prynu un, nid oes modd newid y penderfyniad, ni allwch newid eich meddwl yn nes ymlaen.
 • Yn dibynnu ar ba mor hir rydych yn byw, efallai y byddwch yn cael llai na'r hyn rydych wedi'i dalu am eich blwydd-dal. Er y gallech ddewis darparu incwm neu lwmp swm i ddibynnydd pan fyddwch farw.

Bydd faint o incwm a gewch yn dibynnu ar y darparwr a ddewiswch, felly mae'n bwysig edrych o gwmpas i sicrhau eich bod yn cael y cynnig gorau.

arrow icon

Gwnewch yn siŵr eich bod yn egluro unrhyw gyflyrau meddygol sydd gennych chi neu'ch partner - oherwydd gallai olygu y gallech gael incwm blwydd-dal uwch.

arrow icon

Blwydd-dal tymor penodol

 • Bydd yn talu incwm gwarantedig i chi am gyfnod penodol o amser. Gallwch ddewis term rhwng un a 40 mlynedd - er bod pump i ddeng mlynedd yn nodweddiadol.
 • Mae'r darparwr blwydd-dal yn buddsoddi'r arian rydych yn ei dalu am y blwydd-dal. Ar ddiwedd y cyfnod, byddwch fel arfer yn cael ‘swm aeddfedrwydd’. Y lwmp swm hwn yw'r arian gwnaethoch ei dalu, ynghyd â'r twf buddsoddi - ond heb yr incwm rydych wedi'i dderbyn hyd yn hyn. Bydd y swm yn dibynnu ar faint o incwm roeddech ei angen dros y cyfnod, a faint y gwnaethoch ei dalu am y blwydd-dal ar y dechrau.
 • Gallwch ddefnyddio'ch swm aeddfedrwydd yn y ffordd sy'n gweddu orau. Er enghraifft, gallech ei ddefnyddio i ddarparu incwm ymddeol hyblyg (tynnu pensiwn i lawr) neu brynu blwydd-dal arall. Os yw cyfraddau blwydd-dal wedi gwella erbyn diwedd y cyfnod, gallech gymryd blwydd-dal newydd â chyfradd well yn seiliedig ar eich bod yn hŷn, neu os yw'ch iechyd wedi dirywio.
 • Cytunir ar y swm aeddfedrwydd pan fyddwch yn cymryd allan y cynnyrch. Felly, os dewiswch gael incwm blwydd-dal is, cewch swm aeddfedrwydd uwch ar y diwedd.
 • Os byddwch farw cyn i'ch blwydd-dal tymor penodol ddod i ben, fel rheol gellir talu'r swm aeddfedrwydd i fuddiolwr rydych wedi'i enwebu.
 • Mae rhai darparwyr hefyd yn cynnig opsiwn i drosi a gadael eich blwydd-dal tymor penodol yn gynharach na'ch tymor penodol gwreiddiol. Ar y pwynt hwn, byddant yn ailgyfrifo'r swm aeddfedrwydd sy'n daladwy bryd hynny.

Wrth ystyried blwydd-dal tymor penodol, mae'n bwysig edrych o gwmpas i sicrhau eich bod yn cael y cynnig gorau. Gallwch hefyd ychwanegu ystod o nodweddion eraill sy'n addas i'ch amgylchiadau. 

arrow icon

Blwydd-daliadau uwch

A ydych wedi cael diagnosis o salwch, neu oes gennych broblemau iechyd eraill a allai leihau eich disgwyliad oes? Yna efallai y gallwch gael incwm ymddeol uwch. Gelwir hyn hefyd yn flwydd-dal ‘bywyd â nam’.

Ymhlith y problemau iechyd sy'n golygu y gallech gael incwm ymddeol uwch mae:

 • Strôc
 • Canser
 • Diabetes
 • Trawiad ar y galon
 • Methiant yr arennau
 • Asthma cronig
 • Sglerosis ymledol
 • Pwysau gwaed uchel
 • Colesterol uchel.

Mae rhai cyflyrau iechyd eraill a allai hefyd olygu eich bod yn cael incwm uwch. Er enghraifft, os ydych dros bwysau neu os ydych yn ysmygu'n rheolaidd.

Mae rhai cwmnïau hefyd yn cynnig cyfraddau blwydd-dal uwch i bobl sydd wedi gweithio mewn rhai swyddi. Er enghraifft, y rhai sy'n cynnwys llawer o lafur â llaw, neu sy'n byw mewn rhai ardaloedd o'r wlad sydd, er enghraifft, â disgwyliadau oes is.

Gofynnir cwestiynau meddygol i chi cyn i chi gael cynnig cyfradd blwydd-dal uwch. Efallai y bydd y darparwr blwydd-dal yn gofyn i'ch meddyg am fwy o wybodaeth neu'n gofyn i chi fynd am archwiliad meddygol.

Mae'r gyfradd blwydd-dal a gynigir i chi yn seiliedig ar amcangyfrif o'ch disgwyliad oes personol. Cyfrifir hyn gan ddefnyddio'r wybodaeth feddygol a ddarperir.

Blwydd-daliadau cysylltiedig i fuddsoddiad

Mae hwn yn fath o flwydd-dal gydol oes lle mae rhan o'ch incwm wedi'i warantu, ac mae rhan yn gysylltiedig â pherfformiad buddsoddiad.

Rydych yn dewis y lefel incwm gwarantedig rydych ei eisiau. A defnyddir rhan o'ch cronfa bensiwn i ddarparu hyn.

Buddsoddir balans y gronfa, ac mae'n talu incwm ychwanegol yn seiliedig ar enillion y buddsoddiad.

Byddech yn cael lefelau incwm uwch os yw marchnadoedd buddsoddi'n perfformio'n dda. Ond efallai byddwch ond yn cael yr isafswm gwarantedig os yw marchnadoedd yn gostwng.

Blwydd-dal bywyd wedi'i brynu

Gallwch brynu'r math hwn o flwydd-dal ag arian sydd ddim yn eich cronfa bensiwn.

Gallech hefyd ei brynu â'r cyfandaliad di-dreth y gallwch ei gymryd pan fyddwch yn dechrau cymryd arian o'ch pensiwn.

Mae gan y blwydd-dal hwn yr un opsiynau â blwydd-daliadau pensiwn, er eu bod yn cael eu trin ychydig yn wahanol at ddibenion treth.

Mae pob taliad blwydd-dal yn cynnwys dychweliad o ran o'r swm a fuddsoddwyd (y cyfalaf) ynghyd â'r rhan sy'n llog. Nid ydych yn talu treth incwm ar y cyfalaf. Dim ond ar ran llog eich incwm blwydd-dal y byddwch yn talu treth.

Gellir eu hysgrifennu ar sail cyfalaf a ddiogelir. Mae hyn yn golygu y byddant bob amser yn talu o leiaf cymaint o incwm cyn treth â'r swm a ddefnyddwyd i brynu'r blwydd-dal.

Os byddwch yn dewis ‘dim math o amddiffyniad’ pan fyddwch yn ei brynu, yna ni ddychwelir unrhyw gyfalaf pan fyddwch farw. 

arrow icon

Faint o incwm ymddeol a gaf o flwydd-dal?

Bydd eich incwm ymddeol ac a ddylech brynu blwydd-dal ai peidio yn dibynnu ar:

 • maint eich cronfa bensiwn
 • pa mor hen rydych pan fyddwch yn prynu'ch blwydd-dal
 • pa mor hir rydych am i'r blwydd-dal bara - am dymor penodol neu am eich oes
 • cyfraddau blwydd-dal ar yr adeg rydych yn prynu
 • lle rydych yn disgwyl byw pan fyddwch yn ymddeol
 • eich iechyd a'ch ffordd o fyw
 • pa fath blwydd-dal, opsiynau incwm a nodweddion rydych yn eu dewis.

Sut i ddewis y math gorau o flwydd-dal

Beth yw’r math gorau o flwydd-dal? Mae llawer yn dibynu ar eich amgylchiadau.

arrow icon

Mae llawer o wahanol nodweddion y gallwch eu dewis wrth brynu blwydd-dal. Felly mae'n bwysig siopa o gwmpas i ddod o hyd i un sy'n gweddu orau i'ch anghenion.

arrow icon

Beth yw'r dewisiadau amgen i brynu blwydd-dal?

Mae pedwar opsiwn arall ar gyfer defnyddio'ch cronfa bensiwn heblaw blwydd-dal:

 • cadwch eich cronfa bensiwn lle mae ac oedi cyn cymryd arian ohono
 • defnyddio'ch cronfa i ddarparu incwm ymddeol hyblyg - tynnu pensiwn i lawr
 • cymryd sawl cyfandaliad o'ch cronfa
 • cymryd eich cronfa gyfan fel cyfandaliad.

Gallwch hefyd gymysgu'ch opsiynau i roi mwy o hyblygrwydd i chi.

 

arrow icon

Allwch chi barhau i gyfranu i bensiwn os ydych yn prynu blwydd-dal?

Os ydych chi'n bwriadu cymryd eich cyfandaliad di-dreth, sefydlu incwm gwarantiedig o flwydd-dal a gwneud cyfraniadau pellach i'r un pensiwn neu un arall, rhaid i chi fod yn ymwybodol o'r rheolau ‘ailgylchu pensiwn’. 

Mae'r rhain wedi'u cynllunio i atal pobl rhag cael rhyddhad treth pellach ar gyfraniadau lle maent eisoes wedi elwa o ryddhad treth.

Gallai'r rheolau ailgylchu pensiwn effeithio arnoch chi os ydych yn bwriadu defnyddio peth neu'r cyfan o'ch cyfandaliad di-dreth i gynyddu cyfraniadau i bensiwn yn sylweddol.

arrow icon

Os ydych yn ystyried ail-fuddsoddi'ch cyfandaliad di-dreth i mewn i bensiwn, ystyriwch siarad ag ymgynghorydd ariannol. Gallant eich helpu i edrych ai rhoi'r arian yn ôl mewn pensiwn yw'r opsiwn gorau i chi a'ch helpu i osgoi unrhyw beryglon.

arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
0800 756 1012* Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
0800 138 7777* Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp
+44 77 0134 2744

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.