Cwestiynau pensiwn?
- Cysylltwch. Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio, p’un ai yw hynny ar-lein neu dros y ffôn.

Symud, byw ac ymddeol dramor

A allaf gael fy mhensiwn os wyf yn byw dramor?

arrow icon

Gellir talu pensiynau gweithle neu breifat i chi ble bynnag rydych yn byw.

Bydd gennych hawl i unrhyw gynnydd blynyddol sydd wedi cael eu hadeiladu i mewn yn yr un modd â phetaech yn byw yn y DU.

Os ydych yn ystyried symud dramor, gwnewch yn siŵr eich bod yn siarad â'ch cynllun pensiwn neu'ch darparwr cyn i chi symud.

Efallai na fydd rhai darparwyr ond yn gallu talu i mewn i gyfrif banc yn y DU.

Ond efallai y bydd darparwyr eraill yn talu i gyfrif banc dramor os gofynnwch iddynt. Byddwch yn ymwybodol y gallai fod costau ychwanegol i'w talu.

A chofiwch y bydd eich incwm pensiwn yn cael ei dalu mewn punnoedd. Mae hyn yn golygu y bydd amrywiadau mewn cyfraddau cyfnewid yn effeithio arno pan fyddwch yn ei drosi i'ch arian lleol.

Mae angen i chi fod yn barod i'ch incwm godi a chwympo oherwydd hyn.

Os bydd cyfraddau yn mynd yn eich erbyn, gall effeithio'n ddifrifol ar faint sydd gennych i fyw arno.

arrow icon

A fyddaf yn talu treth ar fy mhensiwn yn y DU os byddaf yn byw neu'n symud dramor?

Os ydych yn byw dramor, mae'n debygol y cewch eich ystyried fel preswylydd nad yw'n byw yn y DU.

Ond efallai y bydd rhaid i chi dalu treth y DU ar eich incwm pensiwn. Mae hyn oherwydd ei fod wedi'i ystyried yn incwm y DU. Efallai y bydd rhaid i chi dalu treth arno hefyd yn y wlad rydych yn byw ynddi.

Os oes ganddynt gytundeb trethiant dwbl gyda’r DU, gallwch hawlio rhyddhad treth yn y DU er mwyn osgoi cael eich trethu ddwywaith.

arrow icon

Symud cyn i chi ddechrau cymryd incwm o'ch pensiwn

Os symudwch dramor cyn i chi ddechrau cymryd unrhyw incwm pensiwn, mae gennych ddau opsiwn:

 • Stopio talu i mewn i'ch pensiwn a chymryd eich arian yn ddiweddarach - o 55 oed ar y cynharaf.
 • Parhau i dalu i'ch pensiwn. Ond byddwch yn ymwybodol y gallai swm y rhyddhad treth ar eich cyfraniadau fod yn gyfyngedig.

Mae'n bwysig gofyn am ddiweddariadau rheolaidd ar eich pensiwn os nad ydynt yn cael eu darparu'n awtomatig.

Pan fyddwch yn penderfynu dechrau cymryd arian o'ch pensiwn, yn gyffredinol mae gennych yr un opsiynau ag y byddai gennych petaech yn byw yn y DU.

Os nad yw'ch darparwr pensiwn yn cynnig yr opsiwn talu rydych ei eisiau

Ni fydd rhai darparwyr pensiwn yn caniatáu i breswylydd tramor sefydlu polisi newydd. Felly gallai hyn gyfyngu ar eich gallu i siopa o gwmpas.

Treth

Gall y sefyllfa dreth hefyd fod yn fwy cymhleth os ydych dramor.

Gallai deddfau treth dramor eich atal rhag cymryd unrhyw beth yn ddi-dreth. Gall hyn effeithio ar ba opsiynau sydd orau i chi.

Er enghraifft, os nad ydych wedi cymryd eich cyfandaliad arian parod di-dreth o'ch pensiwn cyn i chi symud, efallai y cewch eich trethu arno fel incwm yn y wlad rydych yn byw ynddi.

arrow icon

Trosglwyddo pensiynau wrth symud dramor

Efallai y bydd yn bosibl trosglwyddo'ch pensiynau yn y DU i drefniant pensiwn dramor os yw'r cynllun pensiwn yn Gynllun Pensiwn Tramor Cydnabyddedig (QROPS).

I fod yn gymwys fel QROPS, rhaid cwrdd â rhai amodau.

Mae'n bwysig cael cyngor ariannol rheoledig gan arbenigwr ar bensiynau a throsglwyddiadau tramor cyn penderfynu.

arrow icon

A allaf gynilo i mewn i gynllun pensiwn y DU os wyf yn byw dramor?

Gallwch fyw dramor a chynilo i mewn i gynllun pensiwn y DU. Ond mae terfynau i'r rhyddhad treth y gallwch ei hawlio ar eich cyfraniadau

Mae byw dramor, neu weithio i gyflogwr sydd wedi'i leoli dramor, yn golygu y gallai rhyddhad treth ar gyfraniadau fod yn gyfyngedig - neu ddim ar gael o gwbl.

A ydych yn gymwys am ryddhad treth?

Mae rhyddhad treth ar eich cyfraniadau wedi'i gyfyngu i b’un bynnag o'r symiau hyn sy'n uwch:

 • eich enillion perthnasol yn y DU y gellir codi treth incwm y DU arnynt am y flwyddyn dreth honno; neu
 • y swm sylfaenol o £3,600 lle darperir rhyddhad yn y ffynhonnell.

Mae cyfanswm y rhyddhad treth y gallwch elwa ohono hefyd wedi'i gyfyngu gan y Lwfans Blynyddol. Eich lwfans blynyddol yw'r uchafswm y gallwch ei gynilo yn eich cronfeydd pensiwn mewn blwyddyn dreth (6 Ebrill i 5 Ebrill) cyn y bydd rhaid i chi dalu treth.

I gael rhyddhad treth ar eich cyfraniadau, mae rhaid eich bod wedi bod yn unigolyn perthnasol yn y DU am y flwyddyn dreth honno. Rydych yn unigolyn perthnasol yn y DU os:

 • oes gennych enillion perthnasol y DU y gellir codi treth incwm y DU arnynt am y flwyddyn dreth honno
 • ydych yn preswylio yn y DU, neu
 • oeddech yn preswylio yn y DU yn un o'r pum mlynedd dreth flaenorol ac, ar yr adeg roeddech yn preswylio, daethoch yn aelod o gynllun pensiwn cofrestredig yn y DU, neu
 • ydych yn un o Weision y Goron – yn briod/partner sifil i un o Weision y Goron – ac mae gennych enillion sy'n ddarostyngedig i dreth y DU.
arrow icon

Beth sy'n digwydd i'm Pensiwn y Wladwriaeth pan fyddaf yn symud dramor?

Gallwch hawlio a derbyn Pensiwn y Wladwriaeth y DU wrth fyw dramor.

Ond mae Credyd Pensiwn yn stopio pan fyddwch yn symud dramor yn barhaol. Mae hwn yn fudd-dal prawf modd, a all ychwanegu at eich incwm wythnosol.

Pan symudwch, mae angen i chi roi gwybod i’r Ganolfan Bensiwn Ryngwladol. Mae eu manylion cyswllt ar wefan GOV.UK

Os ydych yn dod o Ogledd Iwerddon, mae angen i chi roi gwybod i’r Ganolfan Bensiwn Gogledd Iwerddon. Mae eu manylion cyswllt ar wefan nidirect

Mae angen i chi hefyd gysylltu â Chyllid a Thollau EM (HMRC) i sicrhau eich bod yn talu'r swm cywir o dreth. Mae eu manylion cyswllt ar wefan GOV.UK

Gellir talu'ch Pensiwn y Wladwriaeth i gyfrif banc neu gymdeithas adeiladu yn y DU, neu i gyfrif tramor yn yr arian lleol.

Byddwch angen y rhif cyfrif banc rhyngwladol (IBAN) a rhifau cod adnabod banc (BIC) os oes gennych gyfrif tramor.

Fe'ch telir yn yr arian lleol. Gallai hynny olygu y gall y swm a gewch newid oherwydd cyfraddau cyfnewid.

Yn union fel yn y DU, gallwch ddewis gohirio neu stopio cymryd eich Pensiwn y Wladwriaeth am amser a chael Pensiwn Ychwanegol y Wladwriaeth.

arrow icon

Cynnydd a threth Pensiwn y Wladwriaeth pan fyddwch dramor

Os ydych yn byw dramor, mae'n debygol y cewch eich ystyried fel preswylydd nad yw'n byw yn y DU. Mae hyn yn golygu nad ydych fel arfer yn talu treth y DU ar eich Pensiwn y Wladwriaeth.

Ond efallai y byddwch yn talu treth yn y wlad rydych yn byw. 

arrow icon

Os ydych yn byw yn y DU, mae Pensiwn y Wladwriaeth fel arfer yn codi bob blwyddyn. Ond os byddwch yn symud dramor, bydd gennych ond hawl i’r codiad blynyddol os ydych yn byw yn:

 • Gibraltar neu'r Swistir
 • Gwlad Ardal Economaidd Ewropeaidd
 • Gwlad sydd â chytundeb nawdd cymdeithasol â'r DU.

Mae'r llywodraeth wedi cadarnhau y bydd gwladolion y DU sydd bellach yn byw mewn gwlad yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE) neu'r Swistir yn parhau i dderbyn eu Pensiynau y Wladwriaeth â chynnydd blynyddol llawn.

Os symudwch i wlad yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd ar neu ar ôl 1 Ionawr 2021, gall eich hawl i rai budd-daliadau yn y DU newid. Am y wybodaeth ddiweddaraf, gwelwch wefan GOV.UK

arrow icon
arrow icon

Os symudwch yn ôl i'r DU, byddwch yn derbyn cynnydd blynyddol.

Adeiladu Pensiwn y Wladwriaeth y DU o dramor

Efallai y gallwch adeiladu Pensiwn y Wladwriaeth y DU dramor os ydych yn talu i mewn i system nawdd cymdeithasol:

 • gwlad yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd
 • Y Swistir
 • gwlad sydd â chytundeb nawdd cymdeithasol â'r DU.

Mae'r llywodraeth wedi cadarnhau y bydd gwladolion y DU sydd bellach yn byw mewn gwlad yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE) neu'r Swistir yn parhau i dderbyn eu Pensiynau y Wladwriaeth â chynnydd blynyddol llawn.

Os symudwch i wlad yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd ar neu ar ôl 1 Ionawr 2021, gall eich hawl i rai budd-daliadau yn y DU newid.

Am y wybodaeth ddiweddaraf, gwelwch wefan GOV.UK

arrow icon

Efallai y byddwch hefyd yn gallu hawlio Pensiwn y Wladwriaeth o'r wlad rydych yn byw ynddi os ydych yn talu i mewn i'w chynllun pensiwn y wladwriaeth.

Derbyn Pensiwn y Wladwriaeth y DU dramor

Rydych yn cael byw mewn gwlad arall a derbyn Pensiwn y Wladwriaeth y DU.

Os symudwch dramor ar ôl i chi ddechrau derbyn eich Pensiwn y Wladwriaeth, mae angen i chi ddweud wrth y Ganolfan Bensiwn Ryngwladol pryd rydych yn mynd i adael. Mae eu manylion cyswllt ar wefan GOV.UK

I ddarganfod mwy am hawlio Pensiynau'r Wladwriaeth a budd-daliadau os ydych yn byw neu, wedi byw dramor, mae angen i chi gysylltu â'r Ganolfan Bensiwn Ryngwladol. Mae eu manylion cyswllt ar wefan GOV.UK

Mae'r llywodraeth wedi cadarnhau y bydd gwladolion y DU sydd bellach yn byw mewn gwlad yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE) neu'r Swistir yn parhau i dderbyn eu Pensiynau’r Wladwriaeth â chynnydd blynyddol llawn.

Os symudwch i wlad yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd ar neu ar ôl 1 Ionawr 2021, gall eich hawl i rai budd-daliadau yn y DU newid. Am y wybodaeth ddiweddaraf, gwelwch wefan GOV.UK

Dychwelyd i’r DU

Os dychwelwch i'r DU, mae angen i chi roi gwybod i’r Ganolfan Bensiwn Ryngwladol. Mae eu manylion cyswllt ar wefan GOV.UK

Os ydych yn dod o Ogledd Iwerddon, mae angen i chi roi gwybod i’r Ganolfan Bensiwn Gogledd Iwerddon. Mae eu manylion cyswllt ar wefan nidirect

Mae angen i chi hefyd gysylltu â HMRC i sicrhau eich bod yn talu'r swm cywir o dreth. Mae eu manylion cyswllt ar wefan GOV.UK

Llinell gymorth Preswylio HMRC yw 0300 200 3300 yn y DU. Neu ffoniwch +44 151 210 2222 o'r tu allan i'r DU.

Mae hefyd yn bwysig eich bod yn roi gwybod i’ch gweithle neu ddarparwyr pensiwn personol.

Os nad yw'ch Pensiwn y Wladwriaeth wedi bod yn codi tra'ch bod dramor a'ch bod yn aros yn y DU am fwy na chwe mis, bydd yn cael ei gynyddu i'r gyfradd gyfredol. Yna bydd yn dechrau cynyddu eto bob blwyddyn.

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.