Ymddeol yn hwyrach neu oedi cyn cymryd eich cronfa bensiwn

Pan gyrhaeddwch yr oedran roeddech yn disgwyl ymddeol, nid oes rhaid i chi gael mynediad i'ch pensiwn. Gallech benderfynu ei adael heb ei gyffwrdd a chymryd ymddeoliad hwyr. Mae gwahanol reolau yn berthnasol yn dibynnu a oes gennych gynllun cyfraniad wedi’u diffinio neu gynllun buddion wedi’u diffinio. 

Beth yw fy oedran ymddeol?

Mae'r rhan fwyaf o gynlluniau pensiwn gweithle yn gosod oedran y mae disgwyl i bobl ddechrau cymryd eu buddion. Cyfeirir at hyn fel oedran ymddeol arferol. Mae'n aml yn 60 neu 65 oed.

Os oes gennych bensiwn personol, byddwch fel arfer yn dewis y dyddiad y byddwch yn credu y byddwch am ddechrau cymryd buddion pan fyddwch yn ei sefydlu. Cyfeirir at hyn fel y dyddiad ymddeol a ddewiswyd gennych.

Nid oes rhaid i chi gael mynediad i'ch pensiwn pan gyrhaeddwch yr oedran hwn. Gallech benderfynu ei adael heb ei gyffwrdd a chymryd ymddeoliad hwyr.

Os oes gennych ddigon o incwm yn barod i fyw arno, efallai y gallwch oedi cyn cymryd incwm o'ch pensiwn. Er enghraifft, naill ai oherwydd eich bod yn parhau i weithio neu fod gennych incwm arall o gynilion neu fuddsoddiadau.

Mae gwahanol reolau yn berthnasol yn dibynnu a yw'ch pensiwn yn gyfraniad wedi’u diffino neu'n fuddion wedi’u diffinio.

Pensiynau cyfraniadau wedi’u diffino – sut mae oedi’n gweithio

Nid oes brys i ddechrau cymryd arian o’ch pensiwn os nad ydych angen gwneud hynny.

Ond mae'n syniad da gwirio a oes gan eich polisi unrhyw nodweddion arbennig sy'n golygu bod cyfyngiadau'n berthnasol, neu a fyddwch yn colli gwarantau incwm os cymerwch ef yn nes ymlaen.

Ond mae’n syniad da i wirio a oes gan eich polisi unrhyw nodweddion arbennig sy’n golygu bod cyfyngiadau’n berthnasol. Dylech wirio hefyd a allech golli unrhyw warantau incwm neu fonysau buddsoddiadau os byddwch yn ei gymryd yn hwyrach.

Gall eich cronfa bensiwn barhau i dyfu yn ddi-dreth nes byddwch ei angen. Gall hyn o bosibl roi mwy o incwm i chi pan fyddwch yn dechrau tynnu arian allan.

Os ydych am gronni'ch cronfa bensiwn yn fwy, gallwch barhau i gael gostyngiaf treth ar:

 • gynilion pensiwn o hyd at £60,000 y flwyddyn, neu
 • 100% o'ch enillion os ydych yn ennill llai na £60,000, tan 75 oed.

Pensiynau cyfraniadau wedi’u diffinio – pethau i’w hystyried

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio â'ch darparwr a oes unrhyw gyfyngiadau neu daliadau am newid eich dyddiad ymddeol. A'r broses a'r dyddiad cau ar gyfer dweud wrthynt.

Hefyd, gwiriwch nad ydych yn colli unrhyw warantau. Er enghraifft, cyfradd blwydd-dal gwarantedig (GAR), trwy ohirio'ch dyddiad ymddeol.

Gall gwerth potiau pensiwn godi neu ostwng. Os penderfynwch oedi cyn cymryd arian o'ch pensiwn, cofiwch adolygu ble mae'ch cronfa yn cael ei fuddsoddi. Bydd hyn yn sicrhau ei fod yn cyd-fynd â'ch newid dyddiad ymddeol.

A ydych am oedi cyn cymryd eich cronfa ond nid oes gan eich cynllun neu'ch darparwr yr opsiwn hwn? Yna efallai y bydd yn bosibl symud eich pensiwn i ddarparwr arall sy'n caniatáu hyn.

Cofiwch gael arweiniad neu gyngor, a chwiliwch o gwmpas cyn symud eich pensiwn. 

Po hwyaf y byddwch yn oedi, po uchaf fydd eich incwm ymddeol posibl. Ond gallai hyn effeithio ar eich bil treth yn y dyfodol a'ch hawl i fudd-daliadau'r wladwriaeth. 

Yn lle gohirio cael mynediad i'ch pensiwn, efallai y gallwch drefnu i ymddeol yn raddol. Byddech yn gwneud hyn trwy leihau eich oriau gwaith a thynnu rhan o'ch pensiwn.

Pensiynau buddion wedi’i diffinio – sut mae oedi’n gweithio

Efallai y gallwch adael eich buddion yn y cynllun ar ôl oedran ymddeol arferol ac oedi cyn eu cymryd.

Ond byddwch yn ymwybodol y gallai cynlluniau buddion wedi’u diffinio fod ag uchafswm oedran y mae rhaid i chi gymryd eich buddion erbyn. Mae hyn fel arfer yn 75 oed.

Os penderfynwch ymddeol yn hwyr, gallai eich cynllun gynyddu'r incwm pensiwn a gewch gan y bydd yn cael ei dalu am gyfnod byrrach.

Bydd rhai cynlluniau yn gwneud ôl-daliadau o'r swm y byddech wedi'i dderbyn rhwng eich dyddiad ymddeol arferol a'r un diweddarach. Ond byddwch yn ymwybodol efallai na fydd rhai darparwyr yn gwneud hyn.

Y peth gorau yw gwirio â'r gweinyddwyr - oherwydd efallai na fyddai unrhyw fudd o ohirio taliadau.

Pensiwn buddion wedi’u diffinio – pethau i’w hystyried

A oes gennych incwm arall pan fydd eich pensiwn buddion wedi’u diffinio i fod i ddechrau talu incwm i chi, ac nad ydych angen yr incwm ychwanegol ar hyn o bryd? Yna gallai ei oedi arbed treth i chi - yn enwedig os yw'n eich gwthio i mewn i fraced treth uwch.

Mae gohirio cymryd yr incwm yn golygu y byddwch o bosibl yn colli allan ar incwm dros y cyfnod. Felly mae'n werth ystyried pa mor hir y gallai ei gymryd i ad-dalu'r incwm nad ydych wedi'i dderbyn dros y cyfnod.

Beth sy’n digwydd pan fyddwch farw?

Os byddwch farw ac mae gennych arian mewn pensiynau cyfraniadau wedi’u diffinio o hyd, fel arfer gall yr arian sy’n weddill gael ei dalu i’ch buddiolwyr.

Mae sawl opsiwn gwahanol am sut y gallai gael ei dalu ac mae’r sefyllfa dreth yn dibynnu ar eich oedran pan fyddwch farw.

Os oes gennych bensiwn buddion wedi’u diffinio, bydd unrhyw arian a delir i’ch buddiolwyr fel yr amlinellir yn rheolau’r cynllun.

Gwiriwch â’ch gweinyddwr pensiwn i ddarganfod yr hyn gall eich buddiolwyr fod â hawl iddo pan fyddwch farw, gan fod rheolau pob cynllun yn wahanol.

Gallwch ddarganfod mwy yn ein canllaw Pensiynau ar ôl marwolaeth.

Tâl lwfans gydol oes am gronfeydd pensiwn mawr

Bydd y lwfans gydol oes (a gyflwynwyd yn 2006) yn cael ei ddiddymu o 06 Ebrill 2024. Roedd hyn yn £1,073,100 yn flaenorol.

Wrth baratoi ar gyfer y newid yn 2024, ar gyfer blwyddyn dreth 2023/24, bydd digwyddiad Crisialu Budd-daliadau (BCE) yn dal i ddigwydd, ond bydd yn cael ei ostwng i 0%.

Pensiwn y Wladwriaeth – sut mae oedi’n gweithio

Pan gyrhaeddwch eich oedran Pensiwn y Wladwriaeth, nid oes rhaid i chi hawlio'ch Pensiwn y Wladwriaeth ar unwaith. Eich oedran Pensiwn y Wladwriaeth yw'r oedran cynharaf y gallwch ddechrau derbyn eich Pensiwn y Wladwriaeth. Gwiriwch eich oedran Pensiwn y Wladwriaeth ar wefan GOV.UK

Gallwch oedi (gohirio) ei hawlio. Yn gyfnewid, pan fyddwch yn penderfynu cymryd eich Pensiwn y Wladwriaeth - os ydych wedi gohirio ei hawlio am o leiaf naw wythnos - gallech gynyddu'r taliadau a gewch pan fyddwch yn penderfynu ei hawlio.

Byddwch yn ymwybodol bod gwahanol delerau’n berthnasol, gan ddibynnu pryd rydych yn cyrraedd eich oedran Pensiwn y Wladwriaeth.

Bydd eich Pensiwn y Wladwriaeth yn cynyddu gan 1% ar gyfer pob naw wythnos rydych yn oedi cyn ei hawlio. Mae hyn ychydig yn llai na 5.8% am bob blwyddyn lawn y byddwch yn oedi cyn ei hawlio.

Mae'r Pensiwn y Wladwriaeth newydd, ac unrhyw Bensiwn y Wladwriaeth ychwanegol, yn ddau incwm trethadwy.

Os gwnaethoch ohirio'ch Pensiwn y Wladwriaeth cyn 6 Ebrill 2016, byddwch yn parhau i gael eich trin o dan yr hen reolau. Mae hyn yn golygu y bydd gennych hawl o hyd i gymryd lwmp swm neu bensiwn uwch. 

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.