Dod â'ch cronfeydd pensiwn at ei gilydd pan fyddwch yn ymddeol

Os ydych wedi cronni dwy neu fwy gronfa pensiwn neu fwy yn ystod eich bywyd gwaith, gallai fod yn haws eu cyfuno pan fyddwch yn ymddeol. Gallai roi bargen well i chi os gwnewch hynny.

Pam efallai yr hoffech ddod â'ch cronfeydd pensiwn at ei gilydd pan fyddwch yn ymddeol

Os ydych wedi cael mwy nag un swydd yn ystod eich bywyd gwaith, mae'n debygol eich bod wedi talu i mewn i fwy nag un pensiwn.

Os oes gennych chi sawl cronfa wahanol, efallai y byddai'n werth eu cyfuno cyn i chi ddechrau tynnu arian allan ohonynt.

Neu fe allech ddewis gwahanol opsiynau ar gyfer pob cronfa.

Gadael eich cronfa pensiwn heb ei gyffwrdd

Os ydych wedi cronni pensiynau amrywiol dros y blynyddoedd, gall fod yn anodd cadw golwg ar sut maen nhw'n perfformio.

Gall fod yn haws adolygu eu perfformiad buddsoddi os byddwch yn dod â'ch cronfeydd pensiwn at ei gilydd.

Efallai y bydd gan eich darparwyr cyfredol ystod gyfyngedig o opsiynau buddsoddi. Gallai symud eich cronfa i drefniant gwahanol roi dewis ehangach i chi o fuddsoddiadau.

Efallai y gallwch ostwng y ffioedd rydych yn eu talu ar eich cronfeydd os byddwch yn symud i ddarparwr arall.

Cael incwm gwarantedig (blwydd-dal)

Ydych chi'n bwriadu defnyddio'ch cronfeydd pensiwn i brynu blwydd-dal? Yna efallai y cewch fargen well gan ddarparwr blwydd-dal os oes gennych un cronfa mawr, yn hytrach na sawl un bach.

Mae blwydd-dal wedi'i gynllunio i ddarparu incwm gwarantedig i chi ar ôl ymddeol.

Bydd hefyd yn haws i chi gadw golwg ar un taliad blwydd-dal mwy - yn hytrach na sawl un llai.

Efallai y gwelwch nad yw rhai cronfeydd pensiwn yn ddigon mawr i brynu blwydd-dal. Neu efallai na fydd y cyfraddau'n dda ar gyfer symiau bach.

Ond, trwy gyfuno sawl cronfa bach i swm mwy, efallai y gallwch brynu blwydd-dal.

Mae'n bwysig peidio â dod â chronfa pensiwn sy'n cynnwys cyfradd blwydd-dal gwarantedig ynghyd â chronfeydd eraill os yw'r gyfradd blwydd-dal a gynigir yn uchel. Mae hyn oherwydd y gallai'r gyfradd blwydd-dal gwarantedig gael ei cholli os ydych yn cyfuno cronfeydd.

Sefydlu incwm ymddeol hyblyg (tynnu pensiwn i lawr)

Yn yr un modd, os ydych yn bwriadu defnyddio'ch cronfa pensiwn i ddarparu incwm hyblyg i chi ar ôl ymddeol - mae'n bwysig cymharu cynhyrchion a thaliadau.

Gall taliadau fod yn rhatach os ydych yn tynnu arian allan o un cronfa mwy yn hytrach na sawl cronfa llai.

Efallai y byddai'n haws i chi ei reoli hefyd os yw'ch incwm a'ch buddsoddiadau mewn un lle. Mae'n helpu i ddelio ag un darparwr yn hytrach na llawer.

Mae gan rai darparwyr isafswm meintiau. Felly efallai y gwelwch nad yw rhai cronfeydd yn ddigon mawr ar gyfer y cynnyrch rydych ei eisiau. Felly efallai yr hoffech ddod â'ch cronfeydd at ei gilydd.

Sut i gyfuno'ch cronfeydd pensiwn

Os ydych am ddod â'ch pensiynau ynghyd mewn un lle:

 • Darganfyddwch a oes gan eich pensiynau unrhyw nodweddion arbennig neu fuddion diogelu y gallech eu colli os symudwch eich pensiwn i gronfa newydd. A gwiriwch a oes unrhyw daliadau y bydd angen i chi eu talu i'w symud.
 • Cymharwch wahanol wasanaethau a ffioedd pob un o'ch darparwyr pensiwn presennol. A cymharwch y rhain ag eraill, er mwyn sicrhau eich bod chi'n cael y fargen orau.

Mae'r nifer o bethau i feddwl amdanynt cyn trosglwyddo neu gyfuno pensiynau.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.