Penderfynwch pa fath o incwm gwarantedig rydych ei eisiau Blwydd-daliadau

Mae dau fath o flwydd-dal ar gael: blwydd-dal oes neu flwydd-dal cyfnod sefydlog

Gallwch ddefnyddio ein teclyn cymharu i chwilio'r farchnad i'ch helpu i weld faint o incwm y gallech ei gael o incwm gwarantedig am oes, neu dymor penodol. Bydd yn dangos i chi sut mae holl ddarparwyr y farchnad yn cymharu. Fodd bynnag, byddwch yn ymwybodol nad yw pob un ohonynt yn caniatáu i chi brynu incwm gwarantedig gyda hwy'n uniongyrchol, neu heb gyngor.

amodau a thelerau
Opsiynau Blwydd-dal

Beth yw blwydd-dal gydol oes?

Bydd blwydd-dal oes yn rhoi incwm ymddeoliad rheolaidd i chi am oes – gyda'r sicrwydd na fydd yr arian yn dod i ben cyn i chi farw.

Beth yw blwydd-dal gydol oes? Yn addas os:

 • rydych chi eisiau'r sicrwydd o dderbyn taliadau rheolaidd trwy gydol eich oes
 • rydych chi am roi incwm i rywun arall ar ôl i chi farw

Beth yw blwydd-dal gydol oes? Ddim yn addas os:

 • rydych chi eisiau mynediad at eich cronfa bensiwn cyn i chi farw
 • rydych chi eisiau mwy o hyblygrwydd o ran faint i'w gymryd fel incwm a phryd
Neu

Beth yw blwydd-dal cyfnod sefydlog?

Mae blwydd-dal tymor penodol yn darparu incwm ar ôl ymddeol rheolaidd am nifer o flynyddoedd – yn aml bump neu ddeg – yn ogystal â 'swm aeddfedrwydd' ar ddiwedd y cyfnod penodol.

Beth yw blwydd-dal cyfnod sefydlog? Yn addas os:

 • rydych chi eisiau symiau penodol rheolaidd dros gyfnod o'ch dewis chi
 • rydych chi eisiau arian yn ôl ar y diwedd i brynu cynnyrch ymddeol arall neu am reswm arall

Beth yw blwydd-dal cyfnod sefydlog? Ddim yn addas os:

 • rydych chi eisiau tynnu arian o'ch cronfa bensiwn pan fyddwch yn dewis gwneud hynny
 • rydych chi eisiau incwm gwarantedig am oes

Mae'n talu i siopa o gwmpas

Yn ôl adroddiad 2019 Which?, gall siopa o gwmpas am flwydd-dal gynyddu incwm ymddeol unigolyn hyd at 20%.

Efallai bod eich darparwr pensiwn wedi darparu dolen i ni. Mae hyn oherwydd bod y rheolydd ar gyfer gwasanaethau ariannol - yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol - yn gofyn i holl ddarparwyr pensiynau helpu cwsmeriaid i nodi'n hawdd os byddai'n bosibl iddynt gael cynnig gwell trwy edrych rhywle arall. Yma gallwch gymharu cynnyrch sy'n darparu incwm gwarantedig - naill ai am oes neu am gyfnod penodol.

Os ydych yn ystyried prynu blwydd-dal, byddech yn well i geisio cyngor ariannol proffesiynol neu ddefnyddio brocer. Pa bynnag lwybr a ddilynwch, gan gynnwys mynd yn uniongyrchol, mae'n debygol y bydd yn rhaid i chi dalu ffi ac yn aml gall llawer o ymgynghorwyr annibynnol a broceriaid marchnad agored gael cyfraddau ychydig yn well neu gynnig ffioedd is na mynd yn uniongyrchol eich hun. Heb sôn gallant helpu gyda'r holl waith papur. Gweler ein canllaw ar siopa o gwmpas. (Yn agor mewn ffenestr newydd)

Gwyliwch y fideo hwn o bobl yn sôn am eu profiadau wrth brynu cynnyrch â gwarant incwm. (Lawrlwythwch y Trawsgrifiad fideo) link downloads a PDF

Awgrymiadau cyn mynd i chwilio

Os yw eich darparwr pensiynau presennol yn cynnig Cyfradd Blwydd-dal wedi ei Gwarantu bydd yn anodd cael dim i'w churo – cofiwch holi ac yna cymharwch y dyfynbrisiau.

Prynu incwm gwarantedig (blwydd-dal) yw un ymysg amryw o opsiynau sydd gennych chi ar gyfer defnyddio'ch cronfa bensiwn. Darganfyddwch fwy yn ein canllaw Opsiynau ar gyfer defnyddio eich cronfa bensiwn.

Unwaith y byddwch wedi prynu blwydd-dal ni allwch newid eich meddwl – dylech gael cymorth neu gyngor cyn ymrwymo. Dysgwch ragor yn y camau nesaf ar ddiwedd yr offeryn hwn.

Ein haddewid i chi

 • Cawsom ein sefydlu gan y llywodraeth ac felly mae ein tablau a'n canlyniadau yn ddiduedd
 • Nid ydym yn derbyn unrhyw gymhelliad na chomisiwn
 • Ni fyddwn yn cysylltu â chi nag yn rhannu eich manylion

Rydym yn eich helpu i chwilio'r darparwyr canlynol

 • Aviva
 • Canada Life
 • Just Retirement
 • Legal & General
 • Liverpool Victoria
 • Scottish Widows
 • Standard Life

Arweiniad pensiynau am ddim

Mae help gan ein harbenigwyr pensiwn yn ddiduedd ac am ddim i'w ddefnyddio, p'un ai yw hynny ar-lein neu dros y ffôn.