Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Cael iawndal am broblem pensiwn

Hyd yn oed â'r cynlluniau pensiwn sy'n cael eu rhedeg orau, gall darparwyr wneud camgymeriadau neu gymryd gormod o amser i gywiro un. Os aiff rhywbeth o'i le – gan eich gadael yn waeth eich byd – fe allech fod â hawl i gael iawndal.

Os ydych wedi colli allan yn ariannol, fe allech gael iawndal sy'n ceisio'ch rhoi chi'n ôl yn y sefyllfa y byddech wedi bod ynddi pe na bai'r mater wedi digwydd. Gellid talu hwn i'ch pensiwn neu'n uniongyrchol i chi 

Iawndal os yw'ch darparwr buddsoddiad pensiwn neu bensiwn wedi methu

Os yw'ch arian â darparwr pensiwn neu flwydd-dal a reoleiddir yn y DU neu os yw mewn buddsoddiadau mewn pensiwn sy'n cael ei reoli gan gwmnïau a reoleiddir yn y DU a'u bod yn methu, efallai y bydd gennych hawl i gael iawndal o'r Cynllun Iawndal Gwasanaethau Ariannol (FSCS).

Sefydlwyd yr FSCS gan y senedd i ddarparu gwasanaeth cwbl annibynnol a rhad ac am ddim a all eich amddiffyn pan fydd pethau’n mynd o chwith â chwmnïau ariannol lle rydych yn dal arian.

Mae'r FSCS yn gweithredu gwahanol lefelau o iawndal yn ôl y math o fuddsoddiad dan sylw ac mae cyfyngiadau ar faint all dalu.

arrow icon

Nid yw'r FSCS yn cwmpasu'r rhan fwyaf o bensiynau gweithle yn seiliedig ar ymddiriedolaeth. Os ydych yn cyfrannu at un o'r cynlluniau hyn neu wedi cyfrannu ato ac yn poeni am ddiogelwch eich pot, cysylltwch â'r cyflogwr neu'r ymddiriedolwyr.

arrow icon

Nid yw'r FSCS hefyd yn amddiffyn pensiynau buddion diffiniedig. Mae'r Gronfa Diogelu Pensiwn yn debygol o ddiogelu'r rhain.

arrow icon
arrow icon

Iawndal os ydych wedi derbyn cyngor gwael ynghylch pensiwn

 

Os ydych wedi colli arian oherwydd eich bod wedi derbyn cyngor mewn perthynas â phensiwn gan gynghorydd ariannol a reoleiddir yn y DU efallai y bydd gennych hawl i gael iawndal.

Os yw'r cynghorydd a roddodd y cyngor i chi yn dal i fasnachu, bydd angen i chi gysylltu â hwy’n gyntaf i gwyno. Os nad ydych yn fodlon â chanlyniad y broses honno yna gallwch gwyno i Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol 

arrow icon

Iawndal os aeth rhywbeth o'i le â rheolaeth neu weinyddiaeth eich pensiwn

Yn y sefyllfaoedd hyn, mae'n well bob amser cysylltu â'ch darparwr pensiwn yn gyntaf. Siaradwch â hwy am beth sydd wedi digwydd a rhowch gyfle iddynt unioni pethau.

Y peth gorau bob amser yw cyflwyno'ch cwyn yn ysgrifenedig i'ch darparwr, a gwneud nodyn o bwy wnaethoch siarad â hwy ac ar ba ddyddiadau. Mae hyn er mwyn i chi gael cofnod o'r hyn rydych wedi gofyn iddynt fynd i'r afael ag ef.

Os ydych yn anhapus â'u hymateb, gallwch gynyddu eich cwyn trwy Broses Datrys Anghydfod Mewnol eich cynllun. Dylai darparwr eich cynllun roi'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i wneud hyn.

Os na allwch ddatrys y broblem fel hyn, eich cam nesaf yw cysylltu â'r Ombwdsmon Pensiynau

Mae'r Ombwdsmon Pensiynau yn sefydliad annibynnol a sefydlwyd yn ôl y gyfraith i ymchwilio i gwynion neu anghydfodau ynghylch cynlluniau pensiwn. Maent yn gwbl annibynnol a diduedd. Maent yn edrych ar y ffeithiau heb ochri ac mae eu gwasanaeth am ddim.

arrow icon

Mae'r Ombwdsmon Pensiynau yn delio â chwynion ac anghydfodau ynghylch gweinyddu a/neu reoli cynlluniau pensiwn galwedigaethol a phersonol

Gallant edrych ar bethau fel:

 • cymryd gormod o amser i wneud rhywbeth heb reswm da
 • methu â gwneud rhywbeth y dylent fod wedi'i wneud
 • peidio â dilyn rheolau'r cynllun pensiwn na'r gyfraith
 • torri addewid
 • rhoi gwybodaeth anghywir neu gamarweiniol
 • peidio â gwneud penderfyniad yn y ffordd iawn.

Os bydd yr ombwdsmon yn penderfynu y dylid cynnal cwyn neu ei chadarnhau'n rhannol, byddant fel arfer yn dweud wrth y parti sydd ar fai i unioni pethau. Gallai hynny gynnwys gwneud iawn am golled ariannol neu gymryd camau eraill i gywiro'r broblem. Efallai y byddwch hefyd yn derbyn iawndal am unrhyw drallod neu anghyfleustra a achosir.

arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.