Sut i ddelio â dyled broblemus ar ôl gwahanu

Ar ôl gwahanu, efallai y bydd gennych ddyledion yn eich enw chi a gyda’ch cyn-bartner. Mae’n bwysig i beidio ag anwybyddu problemau arian. Darganfyddwch sut i flaenoriaethu eich dyledion a threfnu talu'r hyn sy'n ddyledus gennych ar y cyd.

Pa ddyledion i’w talu’n gyntaf

Mae yna lawer o bethau i’w hystyried wrth drefnu eich arian ar ôl gwahanu. Os ydych yn cael trafferth i dalu’ch holl ddyledion, mae’n bwysig i’w blaenoriaethu. Gelwir yr hyn y mae angen i chi ei dalu’n gyntaf yn ddyledion ‘blaenoriaeth’. Mae gan y rhain canlyniadau mwy difrifol os nad ydych yn eu talu, fel cael eich cymryd i’r llys neu golli’ch cartref. Mae’r rhain yn cynnwys eich:

 • rhent neu forgais
 • treth neu Gyfraddau Cyngor
 • biliau nwy a thrydan
 • cynhaliaeth plant
 • dirwyon llys
 • cyllid car (os oes gennych un)
 • benthyciadau diogel
 • cyllid ar gyfer eitemau hanfodol
 • Trwydded Teledu.

Darganfyddwch fwy ar sut i flaenoriaethu eich dyledion.

Benthyciadau a dyled cerdyn credyd

Ar ôl i chi drefnu i dalu eich biliau blaenoriaeth, mae angen i chi gyfrifo faint y gallwch ei dalu i’ch dyledion eraill. Gallai’r rhain gynnwys arian sy’n ddyledus gennych ar eich:

 • cardiau credyd neu siop
 • benthyciadau banc
 • hurbwrcas a dyled catalog
 • gorddrafft
 • benthyciad personol
 • bil dŵr
 • taliadau siop neu gatalog
 • benthyciadau o deulu neu ffrindiau.

I’ch helpu i gyfrifo beth allwch ei fforddio, ceisiwch ein Cynlluniwr Cyllideb am ddim a hawdd ei ddefnyddio.

Dyledion ar y cyd

Gydag unrhyw ddyledion ar y cyd sydd gennych, fel benthyciad banc ar y cyd, gorddrafft neu forgais, fel arfer mae’r ddau ohonoch yn atebol i ad-dalu’r swm llawn.

Mae hyn yn golygu os nad yw’ch cyn-bartner yn talu eu rhan, efallai y bydd y banc neu gymdeithas adeiladu yn gofyn i chi wneud yr holl daliadau. Cysylltwch â nhw i roi gwybod iddynt eich bod wedi gwahanu a gweld a allwch:

 • roi rhai cyfyngiadau ar y cyfrif fel na all eich cyn-bartner cronni dyled bellach, neu
 • ddod i gytundeb fel na allant dderbyn taliadau is os na allwch dalu’n llawn.

Dod i gytundeb gyda’ch cyn-bartner

Os oes gennych fenthyciad neu forgais gyda’ch cyn-bartner ac ni fydd y banc yn eich galluogi i wahanu’r benthyciad – ceisiwch gytuno rhyngoch chi sut y byddwch yn ei ad-dalu.

Mae’r ddau ohonoch yn atebol i dalu unrhyw fenthyciadau ar y cyd sydd gennych. Felly os nad yw un neu’r ddau ohonoch yn cadw i fyny gyda thaliadau, gallai effeithio ar sgôr credyd y ddau ohonoch a’ch gallu i fenthyg yn y dyfodol. Efallai y byddwch eisiau:

 • Gytuno gyda’ch cyn-bartner y byddwch yn parhau i wneud taliadau o gyfrif ar y cyd.
 • Trefnu unrhyw drefniadau fel bod un ohonoch yn cytuno i ad-dalu’r banc neu gwmni benthyciad ond yn cael cyfraniad o’r llall – mae’n well iddynt sefydlu archeb sefydlog ar gyfer taliadau fel eich bod yn gwybod y byddwch yn cael yr arian.
 • Ad-dalu'ch benthyciad ar y cyd rhyngoch cyn gynted â phosibl, cyn belled â bod y ddau ohonoch yn gallu fforddio gwneud hynny.

Darganfyddwch fwy, gan gynnwys sut i gyfrifo cynllun ad-dalu, yn ein hadran ar Rheoli credyd yn dda.

Ni fydd eich cyn-bartner yn cydweithio

Weithiau, mae partneriaid sy’n gwahanu’n gwneud trefniadau ar gyfer eu cyllid gyda’r dymuniadau gorau, ond nad yw’n para. Gallai fod oherwydd bod eich sefyllfa ariannol chi neu nhw wedi newid neu efallai bod cyfathrebu wedi chwalu rhyngoch. Os yw hynny wedi digwydd, ceisiwch ddiweddaru eich banc neu fenthyciwr neu gallwch gwyno i’r Gwasanaeth Ombwdsmon AriannolYn agor mewn ffenestr newydd

Cam-drin ariannol

Os yw’ch cyn-bartner yn cronni dyledion yn eich enw, mae hyn yn cam-drin ariannol. Os ydych yn y sefyllfa hon, mae yna help a chefnogaeth ar gael. Darganfyddwch fwy yn ein canllaw Cam-drin ariannol: adnabod yr arwyddion a gadael yn ddiogel.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.