Cymorth cyfreithiol a chymorth arall os na allwch fforddio ffioedd ysgariad neu wahanu

Os na allwch fforddio'r ffioedd sy'n gysylltiedig ag ysgaru neu wahanu o’ch partner, efallai y gallwch gael help i dalu am rai neu'r cyfan o'r costau.

A ydych yn gymwys i gael cymorth cyfreithiol?

Cymorth cyfreithiol yng Nghymru a Lloegr

Yng Nghymru a Lloegr, nid yw cymorth cyfreithiol ar gael ar gyfer costau cyfreithiol ysgariad neu ddiddymiad - oni bai ei fod yn cynnwys cam-drin domestig (gan gynnwys cam-drin ariannol), cipio plant, neu os ydych mewn perygl o fod yn ddigartref.

Hyd yn oed os nad ydych yn gymwys i gael help â'r costau cyfreithiol sy'n gysylltiedig â'ch ysgariad, efallai y gallwch gael cymorth cyfreithiol ar gyfer cyfryngu - gwelwch ein hadran isod ar Gymorth cyfreithiol i gyfryngu

 

Cymorth cyfreithiol yn yr Alban a Gogledd Iwerddon

Yn yr Alban a Gogledd Iwerddon, mae dau fath o gymorth cyfreithiol ar gael mewn achosion ysgariad:

 • Cyngor a chymorth - help â chostau cyngor cyfreithiol gan gyfreithiwr, gan gynnwys cwblhau gwaith papur cyfreithiol.
 • Cymorth cyfreithiol sifil - os ydych yn mynd i'r llys, help â chostau defnyddio cyfreithiwr i baratoi achos a siarad ar eich rhan yn y llys.

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn gwneud cais am gyngor a chymorth yn gyntaf, wedi ei ddilyn gan gymorth cyfreithiol sifil os oes angen.

Fel arfer bydd angen i chi ddangos na allwch fforddio talu'ch costau cyfreithiol eich hun.

 

Yn yr Alban

Yng Ngogledd Iwerddon

Bydd eich cyfreithiwr yn rhoi gwybod i chi a ydych yn debygol o fod yn gymwys i gael cymorth cyfreithiol, ac yn gwneud cais ar eich rhan.

Cymorth cyfreithiol ar gyfer cyfryngu

Gall cyfryngwr eich helpu chi a'ch cyn-bartner i ddod i'ch cytundeb eich hun ynghylch plant a materion ariannol. Mae fel arfer yn gyflymach ac yn rhatach na gofyn i lys benderfynu ar eich rhan.

Cymorth cyfreithiol ar gyfer cyfryngu yng Nghymru a Lloegr

Efallai y byddwch yn gymwys i gael cymorth cyfreithiol ar gyfer cyfryngu os ydych ar incwm isel neu ddim yn gweithio.

Gall cymorth cyfreithiol dalu cost:

 • y cyfarfod rhagarweiniol i ddarganfod a yw cyfryngu yn mynd i fod yn iawn i chi
 • sesiynau pellach nes i chi ddod i gytundeb
 • y ddogfen yn cofnodi popeth rydych wedi cytuno arno
 • cost gofyn i gyfreithiwr droi’r ddogfen yn gytundeb sy’n gyfreithiol rhwymol.

Bydd hefyd yn talu cost y cyfarfod rhagarweiniol a'r sesiwn gyntaf i'ch cyn-bartner, hyd yn oed os nad ydynt yn gymwys i gael cymorth cyfreithiol yn eu rhinwedd eu hunain.

Bydd y cyfryngwr yn gwneud cais am gymorth cyfreithiol ar eich rhan. Os ydych yn gymwys, bydd y llywodraeth yn eu talu hwy yn uniongyrchol.

Cymorth cyfreithiol ar gyfer cyfryngu yn yr Alban

A ydych eisoes yn derbyn cymorth cyfreithiol ar gyfer eich ysgariad a hoffech ddefnyddio cyfryngwr? Yna bydd angen i'ch cyfreithiwr ofyn am ganiatâd Scottish Legal Aid Board i dalu'ch cyfran o gostau cyfryngu.

Fodd bynnag, os ydych wedi'ch cyfeirio at gyfryngu teulu gan y llys, bydd eich cyfran o'r costau cyfryngu yn cael ei thalu'n awtomatig gan gymorth cyfreithiol.

Cymorth cyfreithiol ar gyfer cyfryngu yng Ngogledd Iwerddon

Yng Ngogledd Iwerddon, mae gwasanaeth cyfryngu teulu cyn-llys am ddim i rieni sy'n gwahanu.

Os ydych eisoes yn derbyn cymorth cyfreithiol ar gyfer eich ysgariad, dylai hyn hefyd dalu costau cyfryngu. Bydd angen i'ch cyfreithiwr ofyn caniatâd y Legal Services Agency i'r costau gael eu talu. Os ydych wedi cael eich cyfeirio at gyfryngu gan y llys, nid oes angen i chi ofyn am ganiatâd.

Ble i gael cyngor cyfreithiol rhad ac am ddim neu gost isel

Os nad ydych yn gymwys i gael cymorth cyfreithiol ond na allwch fforddio talu ffioedd cyfreithiol, mae llefydd y gallwch fynd am gyngor rhad neu am ddim.

Cael help gan eich Canolfan Gyfraith leol

Mae Canolfannau'r Gyfraith yn cynnig cyngor cyfreithiol i bobl sy'n byw yn lleol iddynt ac mae rhai hefyd yn rhedeg llinellau cyngor ffôn. Gall rhai, ond nid pob un, gynghori ar gyfraith teulu.

Cysylltu â LawWorks

Mae LawWorks yn cynnig clinigau cyngor cyfreithiol am ddim ledled y wlad, ac mae rhai yn ymwneud ag ysgariad a chyfraith teulu.

Cymorth gan eich undeb llafur

Mae rhai undebau llafur yn cynnig gwasanaethau cyfreithiol ar gyfer materion nad ydynt yn ymwneud â gwaith. Mae hyn yn amrywio o undeb i undeb, ond gallai gwmpasu ymgynghoriad am ddim â chyfreithiwr teulu neu fynediad at linell gymorth gyfreithiol am ddim.

Gofynnwch i'ch undeb weld pa help y gallant ei gynnig.

Cymorth gan y Llysoedd Cyfiawnder Brenhinol

Mae Cyngor RCJ (rhan o'r Llysoedd Cyfiawnder Brenhinol) yn cynnig cyngor cyfreithiol am ddim os na allwch fforddio cyfreithiwr ac rydych angen help ag achos llys yng Nghymru neu Loegr.

Cael ymgynghoriad hanner awr am ddim gan gyfreithiwr

Mae llawer o gyfreithwyr yn cynnig ymgynghoriad cychwynnol 30 munud am ddim. Gall hyn eich helpu i ddarganfod eich hawliau, eich opsiynau a'r camau nesaf a argymhellir.

I gael y gorau o'ch apwyntiad, dylech ystyried beth rydych yn mynd i'w ofyn ymlaen llaw.

Os nad ydych yn siŵr, siaradwch â chynghorydd yn eich Cyngor ar Bopeth agosaf i'ch helpu i benderfynu pa gwestiynau i'w gofyn i'r cyfreithiwr. Darganfyddwch eich cangen agosaf:

Chwiliwch am gyfreithiwr:

Yna gofynnwch iddynt a ydynt yn cynnig ymgynghoriad am ddim.

Neu, cysylltwch â Chyngor ar Bopeth i ofyn a allant argymell cyfreithiwr lleol sy'n cynnig ymgynghoriad am ddim.

Cyngor cyfreithiol am ddim gan ysgolion y gyfraith prifysgolion

Efallai y gallwch ddod o hyd i gyfreithiwr neu fargyfreithiwr sy'n barod i dderbyn eich achos fel rhan o'u gwaith pro bono. Mae gwaith pro bono yn gymorth cyfreithiol am ddim a gynigir gan rai cyfreithwyr yn wirfoddol.

Yng Nghymru a Lloegr

Yn yr Alban

Yna edrychwch ar eu gwefan neu gofynnwch iddynt a ydynt yn gwneud gwaith pro bono.

Yng Ngogledd Iwerddon

Yna edrychwch ar eu gwefan neu gofynnwch iddynt a ydynt yn gwneud gwaith pro bono.

Opsiynau eraill pan na allwch fforddio costau cyfreithiol

Ysgariad DIY

Mae'n bosibl mynd trwy'r broses ysgaru neu ddiddymu heb fawr o help gan gyfreithiwr, os o gwbl.

Cynrychioli eich hun yn y llys

Gallwch ddewis cynrychioli eich hun yn y llys. Cyn i chi fynd ar hyd y llwybr hwn, cysylltwch â Chyngor ar Bopeth a fydd yn eich helpu i bwyso a mesur eich holl opsiynau.

Yng Nghymru a Lloegr

Yn yr Alban

Yng Ngogledd Iwerddon

Help â ffioedd llys

Efallai y gallwch gael help i dalu ffioedd llys os ydych ar rai budd-daliadau, neu os oes gennych gynilion ac incwm islaw swm penodol.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.