Oes gennych chi bensiwn?
- Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Pensiwn y Wladwriaeth: trosolwg

Darganfyddwch fwy am Bensiwn y Wladwriaeth - sut caiff ei gyfrifo, sut caiff ei dalu, sut gellir ei hawlio, a beth mae'r jargon sy'n cael ei ddefnyddio o'i gwmpas yn ei olygu.

Beth yw fy oedran Pensiwn y Wladwriaeth?

arrow icon

Oedran Pensiwn y Wladwriaeth yw'r oedran cynharaf y gallwch hawlio'ch Pensiwn y Wladwriaeth. Mae eich oedran Pensiwn y Wladwriaeth yn dibynnu ar pryd y cawsoch eich geni.

Mae rhai newidiadau i oedran Pensiwn y Wladwriaeth ar hyn o bryd. I bobl sy'n cyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth nawr, bydd yn 66 oed a bydd hynny'r un peth i fenywod a dynion.

I'r rhai a anwyd ar ôl 5 Ebrill 1960, bydd cynnydd graddol yn oedran Pensiwn y Wladwriaeth i 67, ac yn y pen draw yn 68 oed.

Peidiwch â chymysgu oedran Pensiwn y Wladwriaeth â'ch oedran ymddeol. Oed ymddeol yw'r oedran y byddwch yn ymddeol - a gall amrywio llawer yn dibynnu ar eich sefyllfa ariannol.

arrow icon

Faint a gewch?

Lefel lawn Pensiwn y Wladwriaeth yw £179.60 yr wythnos ym mlwyddyn dreth 2021/22, sy'n cynhyrchu incwm blynyddol o £9,339.20.

Efallai y bydd y swm a gewch yn is, gan fod eich hawl i Bensiwn y Wladwriaeth yn dibynnu ar eich cofnod Yswiriant Gwladol. Mae angen o leiaf 10 mlynedd o gyfraniadau neu gredydau arnoch i gael unrhyw Bensiwn y Wladwriaeth a 35 mlynedd ar eich cofnod i gael y swm llawn.

Mewn rhai achosion, gallai'r swm a gewch fod yn uwch. Os yw eich Pensiwn Gwladol yn fwy na £179.60 yr wythnos, bydd gennych ‘swm gwarchodedig’ sydd fel arfer o ganlyniad i chi adeiladu hawl i gael pensiwn ychwanegol y wladwriaeth o dan yr hen system.

Sut caiff ei dalu?

Mae fel arfer yn cael ei dalu bob pedair wythnos mewn ôl-ddyledion. Mae Pensiwn y Wladwriaeth yn drethadwy ond yn cael ei dalu cyn cymryd unrhyw dreth.

Mae hyn yn golygu, er nad yw treth yn cael ei didynnu o Bensiwn y Wladwriaeth, bydd yn defnyddio ychydig o'ch lwfans personol di-dreth.

Yn 2021/22, y lwfans personol di-dreth safonol yw £12,570. Mae hyn yn golygu, os ydych yn cael Pensiwn newydd y Wladwriaeth llawn, bydd gennych £12,570 - £9,339.20 = £3,230.80 o'ch lwfans personol yn weddill ar gyfer incwm trethadwy arall. Mae enghreifftiau o incwm trethadwy arall yn cynnwys cyflogaeth neu bensiwn preifat neu alwedigaethol.

arrow icon

A fydd yn cynyddu unwaith y caiff ei dalu?

Mae Pensiwn y Wladwriaeth yn cael ei gynyddu ar ddechrau pob blwyddyn dreth – ar 6 Ebrill – yn ôl y ‘clo triphlyg’.

Mae'r clo triphlyg yn sicrhau bod eich Pensiwn y Wladwriaeth yn codi uwchlaw'r cynnydd cyfartalog mewn prisiau (fel y'i mesurir gan y Mynegai Prisiau Defnyddwyr), y cynnydd cyfartalog mewn cyflogau a 2.5%.

Os yw'ch Pensiwn y Wladwriaeth yn cynnwys unrhyw bensiwn y wladwriaeth ychwanegol, caiff hyn ei gynyddu yn unol â'r cynnydd cyfartalog mewn prisiau (fel y'i mesurir gan y Mynegai Prisiau Defnyddwyr).

Sut rydych yn gymwys amdano?

I unrhyw un sy’n cyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth ar ôl 6 Ebrill 2016, mae angen i chi gael o leiaf deng mlynedd o gyfraniadau neu gredydau Yswiriant Gwladol i fod yn gymwys i hawlio eich Pensiwn y Wladwriaeth. Mae rhaid eich bod wedi talu neu wedi cael eich credydu â 35 mlynedd o gyfraniadau Yswiriant Gwladol i dderbyn swm llawn Pensiwn y Wladwriaeth.

Mae pob blwyddyn yn rhoi 1 / 35ain o'r swm llawn, er enghraifft:

 • mae ‘35 mlynedd’ yn rhoi 35/35 x £179.60 = £179.60 yr wythnos
 • mae ‘30 mlynedd’ yn rhoi 30/35 x £179.60 = £153.94 yr wythnos
 • mae ‘10 mlynedd’ yn rhoi 10/35 x £179.60 = £51.31 yr wythnos.

Mae Pensiwn y Wladwriaeth yn wahanol i Gredyd Pensiwn.

Mae Credyd Pensiwn yn fudd-dal y Wladwriaeth sy'n dibynnu ar brawf modd. Mae'n ychwanegu at eich incwm hyd at £177.10 yr wythnos i berson sengl neu £270.30 i gwpl, lle mae'n is na'r ffigurau hyn (cyfraddau 2021/22)

arrow icon

Sut gallaf wirio fy hawl?

Yn ogystal â gwirio eich oedran Pensiwn y Wladwriaeth, gallwch wirio'ch hawl trwy gael rhagolwg Pensiwn y Wladwriaeth.

Gall rhagolwg Pensiwn y Wladwriaeth ddweud wrthych:

 • faint o Bensiwn y Wladwriaeth gallech ei gael
 • pryd gallwch ei gael
 • sut i'w gynyddu, os gallwch.

Mae'r swm y rhagwelir y byddwch yn ei gael yn tybio eich bod yn gwneud neu'n cael eich credydu â'r nifer uchaf o gredydau Yswiriant Gwladol yn y blynyddoedd hyd at eich oedran Pensiwn y Wladwriaeth.

 • Gallwch wirio lefel eich hawl i Bensiwn y Wladwriaeth ar-lein gan ddefnyddio cyfrif Porth y Llywodraeth. Darganfyddwch fwy ar wefan GOV.UK
 • Trwy lenwi ffurflen BR19 a'i hanfon yn y post. Mae'r cyfeiriad ar flaen y ffurflen. Mae'r ffurflen ar wefan GOV.UK
 • Gallwch ffonio'r Ganolfan Bensiwn (dydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 6pm). Mae'r manylion cyswllt ar wefan GOV.UK
arrow icon

Sut gallaf hawlio fy Mhensiwn y Wladwriaeth?

Ni chewch eich Pensiwn y Wladwriaeth yn awtomatig - mae rhaid i chi ei hawlio.

Dylech gael llythyr heb fod yn hwyrach na deufis cyn i chi gyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth yn dweud wrthych beth i'w wneud. Os na chewch lythyr, gallwch wneud hawliad o hyd.

Mae nifer o ffyrdd i hawlio:

 • Ar wefan GOV.UK
 • Ffoniwch y Gwasanaeth Pensiwn ar 0800 731 7936.
 • Gallwch lenwi ffurflen hawlio Pensiwn y Wladwriaeth - o wefan GOV.UK. Yna gallwch ei anfon i'ch canolfan bensiwn leol, a welwch ar wefan GOV.UK
 • Os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon, gallwch hawlio'ch Pensiwn y Wladwriaeth ar wefan nidirect
 • Os ydych yn byw dramor, gallwch naill ai gysylltu â'r Ganolfan Bensiwn Ryngwladol ar +44 19 1218 7777 (ddydd Llun i ddydd Gwener, 9.30am i 3.30pm amser y DU) neu ddychwelyd ffurflen IPC BR1 i'r Ganolfan Bensiwn Ryngwladol. Mae'r ffurflen ar wefan GOV.UK ac mae'r cyfeiriad dychwelyd ar y clawr. Gallwch hefyd ddefnyddio'r ddolen hon os ydych eisoes yn cael eich Pensiwn y Wladwriaeth ac eisiau rhoi gwybod am newid mewn amgylchiadau.

Os ydych am newid y cyfrif banc y telir eich Pensiwn y Wladwriaeth iddo, cysylltwch â'r Gwasanaeth Pensiwn ar 0800 731 0453. Os ydych yn byw dramor, cysylltwch â'r Ganolfan Bensiwn Ryngwladol ar +44 19 1218 7777. Mae'r ddau rif ar gael ddydd Llun i Ddydd Gwener, 9.30am i 3.30pm amser y DU. 

Pan fyddaf wedi hawlio fy Mhensiwn y Wladwriaeth pryd y byddaf yn ei dderbyn?

Bydd eich taliad cyntaf o fewn  pum wythnos ar ôl cyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth. Byddwch yn cael taliad llawn bob pedair wythnos ar ôl hynny.

Os gwnaethoch oedi cyn cymryd eich Pensiwn Gwladol, cewch eich taliad cyntaf ar ddiwedd yr wythnos lawn gyntaf rydych eisiau dechrau ei dderbyn.

Ni fydd eich taliad cyntaf yn cynnwys yr amser rhwng cyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth a'ch diwrnod talu arferol, os yw hynny'n llai nag wythnos.

Mae'r diwrnod y telir eich Pensiwn y Wladwriaeth yn dibynnu ar ddau ddigid olaf eich rhif Yswiriant Gwladol.

Taliad pensiwn y wladwriaeth
Dau ddigid olaf eich rhif YG
Diwrnod y telir eich pensiwn

00 i 19

dydd Llun

20 i 39

dydd Mawrth

40 i 59

dydd Mercher

60 i 79

dydd Iau

80 i 99

dydd Gwener

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.