Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Cyfraniadau Yswiriant Gwladol gwirfoddol a Phensiwn y Wladwriaeth

Gall cyfraniadau Yswiriant Gwladol Gwirfoddol helpu i sicrhau bod gennych ddigon o flynyddoedd cymwys i gael Pensiwn llawn y Wladwriaeth. Os oes gennych fylchau yn eich cofnod, efallai y gallwch wneud cyfraniadau gwirfoddol i'w llenwi. 

Cyfraniadau Yswiriant Gwladol

Mae pedwar dosbarth o gyfraniadau Yswiriant Gwladol (NICs):

 • Telir cyfraniadau Dosbarth 1 gan gyflogwyr a’u gweithwyr.
 • Mae cyfraniadau Dosbarth 2 yn symiau wythnosol sefydlog a delir gan bobl hunangyflogedig.
 • Mae cyfraniadau Dosbarth 3 yn NICs wirfoddol a delir gan bobl sydd am lenwi bylchau yn eu cofnod cyfraniadau.
 • Telir cyfraniadau Dosbarth 4 gan bobl hunangyflogedig ar gyfran o’u helw.

 

arrow icon

Sut i dalu cyfraniadau Yswiriant Gwladol gwirfoddol (NICS)

Pan ddaw i dalu NICs gwirfoddol i gynyddu eich hawl i Bensiwn y Wladwriaeth, fel rheol gallwch dalu cyfraniadau gwirfoddol am y chwe blynedd diwethaf. Y dyddiad cau yw 5 Ebrill bob blwyddyn.

Fodd bynnag, mewn rhai amgylchiadau gallwch fynd yn ôl ymhellach na'r chwe blynedd diwethaf – yn dibynnu ar eich oedran.

Cost cyfraniadau gwirfoddol

Y gost i lenwi bylchau yn eich cofnod Yswiriant Gwladol ar gyfer blwyddyn dreth 2022/23 yw :

Ar gyfer blwyddyn dreth 2022/23
Math Swm wythnosol Cyfwerth blynyddol

Dosbarth 2

£3.15

£163.80

Dosbarth 3

£15.85

£824.20

 

Pan fyddwch yn talu cyfraniadau ar gyfer blynyddoedd treth blaenorol, byddwch yn talu'r swm cyfredol ar gyfer y blynyddoedd treth hynny. Fodd bynnag, os ydych yn talu cyfraniadau Dosbarth 2 am y flwyddyn dreth flaenorol neu gyfraniadau Dosbarth 3 am y ddwy flynedd dreth flaenorol, byddwch yn talu'r swm gwreiddiol am y blynyddoedd treth hynny.

Mae pob blwyddyn gymhwyso ychwanegol yn gweithio allan i fod yn £5.29 yr ​​wythnos (neu £275.08 y flwyddyn) o Bensiwn y Wladwriaeth, yn seiliedig ar gyfraddau 2022/23.

Pe byddech yn byw am 20 mlynedd, byddai'r swm y byddech yn ei gael yn ôl dros £5,000 am gost gychwynnol rhwng £165 ac £825.

Bydd p'un a ydych yn talu Dosbarth 2 neu 3 yn dibynnu ar eich statws cyflogaeth ac a ydych erioed wedi byw a gweithio dramor.

Beth i’w wneud nesaf

 1. Cyn i chi dalu am unrhyw gyfraniadau gwirfoddol, mae'n syniad da gofyn am ragolwg Pensiwn y Wladwriaeth i gael gwybodaeth am eich hawl i Bensiwn y Wladwriaeth. Gwelwch isod am fanylion ar sut y gallwch ofyn am un a beth fydd yn ei ddweud wrthych.
 2. Pan fydd gennych eich rhagolwg, bydd angen i chi ddarganfod a fydd cyfraniadau gwirfoddol yn cynyddu eich hawl i Bensiwn y Wladwriaeth pan gyrhaeddwch oedran Pensiwn y Wladwriaeth oherwydd ni fyddant bob amser yn ei gynyddu. Gwelwch isod am restr o bethau i'w hystyried.  
 3. Siaradwch ag arbenigwr yng Nghanolfan Bensiwn y Dyfodol ymlaen 0800 731 0175 i drafod eich opsiynau a chost gwneud cyfraniadau gwirfoddol.
 4. I ddarganfod mwy am Bensiwn y Wladwriaeth neu gysylltu â Chanolfan Pensiwn y Dyfodol, gan gynnwys ei oriau agored, ewch i GOV.UKYn agor mewn ffenestr newydd
 5. Os penderfynwch wneud cyfraniadau gwirfoddol, mae mwy o wybodaeth ar sut i dalu ar wefan GOV.UK. Mae dau fath o gyfraniadau gwirfoddol, Dosbarth 2 a Dosbarth 3

Beth a gewch o ragolwg Pensiwn y Wladwriaeth a sut i ofyn am un

Bydd rhagolwg Pensiwn y Wladwriaeth yn rhoi amcangyfrif o'ch Pensiwn y Wladwriaeth i chi. Mae hyn yn seiliedig ar eich cofnod cyfraniadau Yswiriant Gwladol cyfredol.

Mae'ch Pensiwn y Wladwriaeth rhagamcanol ar oedran Pensiwn y Wladwriaeth yn seiliedig ar p'un a ydych yn parhau i wneud cyfraniadau Yswiriant Gwladol (neu'n cael credydau Yswiriant Gwladol).

Dylech nodi bod Pensiwn y Wladwriaeth wedi newid yn 2016 a bod trefniadau wedi eu sefydlu i sicrhau na fydd pobl yn cael llai nag y byddent o dan yr hen system pe baent yn defnyddio eu cofnod Yswiriant Gwladol eu hunain.

Bydd rhagolwg Pensiwn y Wladwriaeth hefyd yn dweud wrthych a gawsoch erioed eich contractio allan o'r Pensiwn Gwladol ychwanegol o dan yr hen system.

Os cawsoch eich contractio allan am gyfnod o amser bydd hyn yn dangos ar eich rhagolwg Pensiwn y Wladwriaeth fel ‘Cyfwerth Pensiwn Allan dan Gontract’ (COPE). Dyma'r swm y byddech wedi'i gael fel Pensiwn y Wladwriaeth ychwanegol pe na baech wedi contractio allan, ac felly gallai'r COPE leihau faint o Bensiwn y Wladwriaeth a gewch er y gallai fod gennych 35 mlynedd neu fwy o gyfraniadau Yswiriant Gwladol.

Gallwch ofyn am ragolwg Pensiwn y Wladwriaeth mewn tair ffordd :

Os penderfynwch wneud taliad unwaith ac am byth o gyfraniadau gwirfoddol, neu os ydych am dalu bob chwarter pan gewch fil, bydd angen i chi gysylltu â swyddfa Yswiriant Gwladol HMRC ymlaen 0300 200 3500 a gofyn am rif cyfeirnod 18-digid.

Os nad ydych yn gwneud cyfraniadau Yswiriant Gwladol ac eisiau gwneud cyfraniadau gwirfoddol i sicrhau nad ydych yn cronni bwlch yn eich cofnod Yswiriant Gwladol yn barhaus, gallwch sefydlu Debyd Uniongyrchol i dalu'r arian yn fisol.

Er enghraifft, efallai eich bod yn gyflogedig ond yn ennill llai na £123 yr wythnos a nad ydych yn gymwys i gael credydau Yswiriant Gwladol. Nid oes angen i chi ffonioHMRC i gael cyfeirnod yn yr achos hwn.

Pethau i'w hystyried cyn i chi benderfynu gwneud cyfraniadau gwirfoddol

Nid yw cyfraniadau gwirfoddol bob amser yn cynyddu eich Pensiwn y Wladwriaeth.

Byddwch yn ymwybodol bod angen 35 mlynedd gymwys arnoch i gael Pensiwn y Wladwriaeth llawn. Felly nid yw bwlch o reidrwydd yn golygu na chewch y swm Pensiwn y Wladwriaeth llawn. (Mae'n 30 mlynedd i bobl a gyrhaeddodd oedran Pensiwn y Wladwriaeth cyn 6 Ebrill 2016 o dan yr hen system.)

Nid yw Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) wedi'i hawdurdodi i roi cyngor ariannol. Felly ni allant ddweud wrthych a ddylech dalu cyfraniadau Yswiriant Gwladol gwirfoddol.

Ni allwn roi cyngor ariannol ychwaith.

Fodd bynnag, dyma bum peth rydym yn awgrymu i chi eu hystyried:

 1. Os ydych yn hawlio Credyd Pensiwn, byddai unrhyw gynnydd ym Mhensiwn y Wladwriaeth fel arfer yn lleihau'ch dyfarniad Credyd Pensiwn. Mae hyn yn aml yn golygu gallech heb fod yn well eich byd talu cyfraniadau gwirfoddol. 
 2. Os byddwch farw cyn cyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth, ni chewch unrhyw Bensiwn y Wladwriaeth .
 3. Os ydych mewn iechyd gwael iawn, neu os oes gennych ddisgwyliad oes fyr, fel rheol bydd yn cymryd nifer o flynyddoedd i adennill costau ar eich taliadau cychwynnol, efallai na fyddwch yn cael budd Pensiwn y Wladwriaeth uwch mewn pethynas â'ch taliad.
 4. Efallai y gallwch ddefnyddio cyfraniadau gan eich priod neu bartner sifil, diweddar briod neu bartner sifil, neu gyn-briod neu bartner sifil i wella'ch Pensiwn Gwladol sylfaenol heb yr angen i dalu cyfraniadau gwirfoddol.
 5. Yn olaf, gallai Pensiwn y Wladwriaeth gwell olygu eich bod yn talu mwy o dreth .
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.