Dysgu am arian yn ôl oedran | HelpwrArian

Gallwch ddechrau dysgu plant am arian o oedran ifanc. Mae plant mor ifanc â thair oed yn barod i ddysgu'r pethau sylfaenol. Dyma ganllaw i'r hyn y mae plant yn debygol o'i ddeall, yn seiliedig ar eu hoedran.

Woman with three children drawing

Plant tair i bedair oed

Yn yr oedran hwn, mae plant yn dysgu trwy chwarae. Mae defnyddio darnau arian a siop chwarae yn ffyrdd gwych i'w dysgu sut i ddefnyddio arian.

Gallwch hefyd ddangos iddynt y gwahanol ffyrdd y mae arian yn rhan o'ch bywyd. Gallwch wneud hyn trwy roi rhywfaint o arian iddynt dalu ag ef wrth dil, gan egluro sut rydych chi'n cadw arian yn ddiogel neu dangos iddynt sut mae peiriant arian parod yn gweithio.

Am fwy o gemau ac adnoddau y gallwch eu defnyddio i ddysgu'ch plant ifanc am arian, gweler ein tudalen am siarad â phlant 3 a 4 oed am arian.

Plant pump i chwech oed

Parhewch i adeiladu ar yr holl bethau yr oeddech chi'n eu gwneud pan oedd eich plentyn yn iau. Erbyn hyn, gallwch hefyd egluro sut mae arian yn gweithio, y gwahaniaeth rhwng y pethau rydych eu heisiau a’r pethau sydd eu hangen arnoch, a pham rydyn ni'n cynilo.

Mae'n amser da i'w dysgu:

Fe allech chi hefyd feddwl am roi symiau bach o arian poced neu dalu'ch plentyn am wneud gwaith bach o amgylch y tŷ. Darllenwch ein cyngor ar sut i ddefnyddio arian poced i helpu'ch plant i ddeall pan fydd arian wedi diflannu ei fod wedi mynd.

Gallwch ddod o hyd i fwy o ymarferion dysgu, awgrymiadau a syniadau ar ein tudalen am siarad â phlant 5 a 6 oed am arian.

Plant saith i wyth oed

Mae plant yn yr oedran hwn yn dod yn fwy annibynnol. Gallant gynilo ar gyfer pethau a gwneud dewisiadau ynglŷn â sut maent yn gwario eu harian.

Gallwch egluro:

 • Y gwahanol ffyrdd o gadw arian yn ddiogel. Gallwch siarad am sut maent yn cadw eu harian, er enghraifft mewn jar neu gyfrif banc.
 • Sut i osod nodau cynilo. Gadewch iddynt benderfynu beth maent am gynilo amdano ac yna eu helpu i gyfrifo pa mor hir y bydd yn ei gymryd.
 • Y gallant ennill llog trwy ddefnyddio cyfrif cynilo. Os yw'ch plentyn yn cadw ei arian mewn banc, dangoswch iddynt sut y byddant yn ennill arian am ei gadw yno.

Gallwch ddod o hyd i fwy o gemau a gweithgareddau i ddysgu'ch plant am gyllidebu, cynilo a phwysau cyfoedion ar ein tudalen am siarad â phlant 7 ac 8 oed am arian.

Plant naw i un ar ddeg oed

Cyn bo hir bydd eich plentyn yn mynd i'r ysgol uwchradd ac efallai y bydd yn gwneud mwy o ddewisiadau arian ar ei ben ei hun. Erbyn yr oedran hwn, gall plant gymryd mwy o gyfrifoldeb am reoli eu harian.

Gallwch ddechrau eu dysgu am dalu biliau, cyllidebu a sut mae credyd yn gweithio.

Gallwch ddangos iddynt sut i:

 • Dalu bil, gan esbonio'r gwahanol ffyrdd o dalu - fel debyd uniongyrchol, talu'n fisol ac ychwanegion.
 • Gwirio gwybodaeth ariannol sylfaenol fel derbynebau, biliau a datganiadau banc.
 • Talu am bethau yn yr ysgol uwchradd. Mae llawer o ysgolion yn defnyddio cardiau neu olion bysedd i dalu, esboniwch sut mae hyn yn gweithio.

Cyllidebu a ffonau symudol

Tua'r oedran hwn, mae plant yn aml yn cael mwy o gyfrifoldeb i reoli arian ar eu pennau eu hunain. Gallai hyn fod yn cadw golwg ar gredyd symudol, gan sicrhau nad ydyn nhw'n mynd dros eu terfyn ar gontract ffôn, neu'n cyllidebu eu harian poced neu eu harian a'u cardiau rhodd a gânt fel anrheg.

Mae gan ein tudalen am sut i siarad â phlant naw i ddeuddeg oed am arian rai pwyntiau siarad a gweithgareddau i helpu'ch plentyn i ddeall mwy am sut mae arian yn gweithio, pwysau cyfoedion a benthyca arian.

Chwarae gemau fideo a gwario arian ar-lein

Mae llawer o'r pethau y mae plant yn gofyn amdanynt yn yr oedran hwn ar gael ar-lein yn unig. Os rhoddir cerdyn rhodd i'ch plentyn i’w wario ar gemau a chynnwys y gellir ei lawrlwytho, gall hyn fod yn ffordd i chi agor sgwrs am sut i gael gwerth am eich arian.

Gellir gwario cardiau rhodd yn gyflym ac anghofio amdanynt ar wisgoedd neu eitemau o fewn gêm, neu gallent gael eu harbed i brynu gêm newydd y byddant yn chwarae gyda hi am oriau. Mae'n bwysig bod eich plentyn yn deall na allwch fel rheol gael ad-daliad am eitemau rhithwir rydych chi'n eu prynu mewn gêm, hyd yn oed os nad ydyn nhw'n ei chwarae rhagor.

Mae rhai gemau'n gwerthu cratiau loot, sef bocs dirgel rydych chi'n eu prynu heb wybod beth sydd y tu mewn. Mae'r rhain ychydig yn debyg i gamblo, ond nid ydyn nhw'n cael eu rheoleiddio gan y Comisiwn Gamblo eto, felly gall plant dan 18 oed eu prynu. Gallent fod yn rhywbeth i gadw llygad allan a rhybuddio'ch plentyn amdano os ydyn nhw'n chwarae gemau ar-lein.

Thank you for your feedback.
We’re always trying to improve our website and services, and your feedback helps us understand how we’re doing.
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.