Arian poced a chynilo

Mae arian poced yn un ffordd y gallwch ddysgu gwerth arian i’ch plentyn. Mae hefyd yn ddewis personol ac efallai wnewch chi ddewis aros. Fodd bynnag, mae tystiolaeth yn dangos bod rhoi hyd yn oed swm bach o arian i’ch plant yn rheolaidd yn eu helpu i ddysgu sut i reoli arian. 

Oedolyn yn helpu merch ifanc i sychu plât

Faint o arian poced ddylwn i ei roi?

Nid oes swm cywir - gall ddibynnu ar faint o arian sydd gennych yn sbâr a faint yw eu hoedran. Yr hyn sy’n allweddol yw i roi arian iddynt yn rheolaidd gan fod hwn yn eu helpu i ddysgu sut i gynilo a chyllidebu.

Os nad oes gennych ddigon o arian sbâr i roi arian poced, gallwch edrych ar os gall ychydig o’r arian rydych yn ei wario ar losin, danteithion neu degannau gael ei ddefnyddio fel arian poced yn lle.

Mae hefyd angen i chi ddewis faint o gyfrifoldeb maent yn barod amdano.  Meddyliwch am beth hoffech iddynt ei wario arno, megis:

 • eu danteithion, tegannau, llyfrau a chylchgronnau i gyd - neu ychydig o bethau ychwanegol yn unig
 • teithiau
 • dillad
 • biliau ffôn symudol
 • anrhegion i deulu a ffrindiau.

Mae hefyd werth ystyried pryd y byddwch yn ei gynyddu. Gallwch ei wneud ar eu penblwydd neu pan fyddant yn mynd i ysgol uwchradd neu ganol, neu’r chweched dosbarth. 

Rhoi arian poced yn gyfnewid am wneud tasgau

Gallech roi arian i’ch plant yn gyfnewid am wneud tasgau. Mae hyn yn eu helpu i ddysgu bodangen i chi weithio, fel arfer, am arian. Efallai byddent hefyd yn fwy tebygol i wneud tasgau!

Fodd bynnag, efallai na fydd y dull hwn yn gweithioi chi os ydych yn dymuno defnyddio tasgau fel ffordd iddynt ddysgu bod angen helpu o gwmpas y tŷ. Efallai y byddai’n well gennych eu bod yn dysgu  y dylent wneud tasgau oherwydd eich bod yn gofyn iddynt, nid oherwydd eu bod yn cael eu talu. 

Pa mor aml i roi arian poced

Mae pa mor aml rydych yn rhoi arian poced i’ch plant yn dibynnu ar eu hoedran, eich cyllideb a faint o gyfrifoldeb rydych yn dymuno iddynt ei gael.

Rhoi arian poced yn rheolaidd

Rhoi pan mae gennych arian sbâr

Mae rhoi arian i’ch plentyn pan fo gennych arian sbâr yn golygu nad oes angen i chi boeni am wario gormod ac mae’ch plentyn yn cael y cyfle o hyd i ymarfer gydag arian.

Mae’n golygu efallai y byddant yn ei chael hi’n anoddach i gynilo am bethau gan na fyddant yn gwybod pa mor hir y bydd yn cymryd iddynt gynilo digon o arian. A gallent ofyn i chi brynu pethau iddynt o hyd hefyd. 

Newid pa mor aml rydych yn rhoi arian poced

Pan fo plant yn ifancach, mae rhoi symiau wythnosol yn dod â nhw i’r arfer o wneud eu penderfyniadau eu hunain am beth i wario eu harian arno.

Wrth iddynt ddod yn hŷn, gall lwfans misol eu helpu i gyllidebu dros gyfnodau hirach, a allai eu helpu i baratoi at reoli benthyciad myfyriwr neu hyd yn oed cyflog. 

Cynilo

Gall cynilo fel teulu ddysgu eich plentyn sut i aros am rywbeth maent eisiau a gwerth arian. Gallwch gynilo ar-lein neu gan ddefnyddio arian parod. 

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.