Pam nad gamblo yw’r ateb i’r argyfwng costau byw

Cyhoeddwyd ar:

Gyda chyllidebau cartrefi yn gorfod ymestyn ymhellach bob wythnos, gall fod yn demtasiwn i gredu y gallai gamblo ddarparu’r arian sydd ei angen arnoch i dalu eich biliau a chostau eraill. Dyma pam na fydd gamblo yn helpu - a ble i ddod o hyd i gymorth os oes gennych broblemau ariannol.

Mae costau byw yn cynyddu - ac nid gamblo yw’r ateb

Mewn teuluoedd ar incwm is, mae menywod yn aml yn rheoli cyllideb y cartref[i]. Ac i lawer ohonom, mae’n mynd yn anoddach bob wythnos i ddod o hyd i'r arian am fwyd, biliau, costau tai a mwy. Pan fydd arian yn dynn, gall fod yn hawdd chwilio am ffynonellau incwm eraill i helpu.

Felly efallai nad yw’n syndod bod mwy o fenywod yn gamblo ar-lein y dyddiau hyn[ii], yn enwedig gyda chymaint o opsiynau gamblo ar gael 24/7 trwy ein ffonau. Ond mae gamblo yn dod â risgiau. Yn wir, mae un o bob pum menyw sy’n gamblo eisoes yn profi problemau fel straen a phryder oherwydd gamblo[iii].

Bwriad cwmnïau gamblo yw gwneud arian, nid ei roi i ffwrdd

Os ydych yn gamblo, dros amser byddwch yn rhoi mwy o arian i’r cwmni gamblo nag y maent yn ei roi i chi (roedd cwmnïau gamblo wedi gwneud dros £12.7 biliwn ym Mhrydain Fawr y llynedd[iv]). Mae ceisio ennill arian yn ôl rydych wedi'i golli yn gyffredinol yn arwain at golledion mwy. Felly os ydych eisoes yn teimlo'r straen, bydd gamblo bron yn sicr yn gwneud pethau'n waeth.

Ond os ydych yn pendroni o ble mae’r arian i dalu eich biliau yn mynd i ddod y mis hwn, mae HelpwrArian yma gydag ystod o gyngor arbenigol a theclynnau arbenigol.

Cyngor ariannol i’ch helpu i deimlo mewn rheolaeth eto

Beth bynnag fo’ch sefyllfa, gall HelpwrArian eich helpu i ddod o hyd i’r cymorth cywir, rheoli eich cyllid a dod o hyd i ffordd ymlaen.

Gall siarad helpu

Mae cynnydd yn nifer y menywod sy’n profi problemau neu niwed a achosir gan gamblo.  Fodd bynnag, mae llawer o bobl sy’n gamblo yn ei chael hi’n anodd siarad amdano.

Mae’n gallu bod yn arbennig o anodd i ferched, gan fod gamblo yn dal i gael ei ystyried yn fwy derbyniol i ddynion o hyd. Ond os ydych yn poeni am eich gamblo eich hun, neu rywun rydych yn ei garu, cael sgwrs yn aml yw’r cam cyntaf tuag at gael help.

Os ydych yn poeni y gallai eich gamblo fod yn achosi problemau i chi, peidiwch â chadw’ch pryderon i chi’ch hun - siaradwch â ffrind y gallwch ymddiried ynddo neu aelod o’r teulu.


Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.