Help i reoli arian bob dydd

Gall rheoli eich sefyllfa ariannol fod yn anodd gyda phethau fel heriau iechyd neu arhosiad yn yr ysbyty, er enghraifft. Hyd yn oed os ydych chi'n gwneud yn iawn nawr, mae'n syniad da paratoi ar gyfer y dyfodol. A rhag ofn bydd angen cymorth dros dro arnoch erioed, mae'n bwysig cael cynllun mewn lle.

Man standing by window looking down

Dewis rhywun i’ch helpu gyda’ch arian

Pan ddaw trin arian yn yn fwy heriol, gall cael rhywun arall rydych chi'n ymddiried ynddo sicrhau bod eich cyllid yn cael ei ofalu amdano roi rheolaeth a thawelwch meddwl i chi.

Dewiswch rywun rydych chi'n ymddiried ynddo i'ch helpu

Mae'n bwysig dewis rhywun sy’n:

 •  ymddiriedadwy ac eich bod yn eu hadnabod yn dda
 • hapus i'ch helpu chi
 • gallu rheoli eu harian eu hunain yn dda
 • hyderus i wneud penderfyniadau gyda'ch buddiannau gorau mewn golwg, a
 • gallwch ffonio neu anfon neges destun yn hawdd atynt i gael help.

Efallai na fyddai'n syniad da dewis rhywun sy'n teithio’n rheolaidd neu na fyddant yn debygol o fod ar gael pan fydd eu hangen arnoch.

Penderfynwch pa help sydd ei angen arnoch

Efallai y byddwch am i'ch person dibynadwy o ddewis reoli'ch arian oherwydd eich bod yn:

 •  yn sâl neu'n anabl, naill ai dros dro neu yn y tymor hir
 • gyfyng i'r tŷ
 •  cael trafferth rheoli eich arian ar-lein
 •  allan o'r wlad am gyfnod, neu
 •  cael trafferth gwneud penderfyniadau.

Gall y pethau y gallant eich helpu gyda nhw gynnwys:

 • gofalu am eich cyfrifon banc, cynilion, buddsoddiadau neu faterion ariannol eraill
 • hawlio a gwario budd-daliadau ar eich rhan.
Siaradwch â rhywun rydych yn ymddiried ynddo am eich anghenion

Gall gofyn am help gyda'ch arian ymddangos yn frawychus, ond mae'n haws gwneud hyn pan fyddwch yn teimlo'n dda ac yn gallu siarad yn glir am yr hyn sydd ei angen arnoch.

Mae'n bwysig trafod pa dasgau rydych chi eisiau help gyda er ei gwneud hi'n haws i'r person arall. Gall pethau gynnwys help gyda:

 • gwaith papur — efallai y bydd angen rhywfaint o gymorth arnoch i lenwi dogfennau pwysig neu ddeall rhai termau. Er enghraifft, gwybodaeth am eich cyfrif banc, treth neu daliadau budd-dal
 • cyfarfodydd — efallai y byddwch yn gofyn i rywun fynychu cyfarfodydd pwysig gyda chi. Er enghraifft, gyda chyfreithiwr, cynghorydd ariannol, neu gynghorydd budd-daliadau
 • gwario o ddydd i ddydd — efallai y byddwch yn siarad â rhywun am help ynglŷn â rheoli eich arian bob dydd.

Mae'r canllaw hwn yn dangos ffyrdd anffurfiol y gall rhywun eich helpu gydag arian. Ar ôl darllen hwn, efallai y byddwch yn penderfynu bod atwrneiaeth arhosol yn opsiwn gwell.

Ystyried gwneud a chofrestru atwrneiaeth

Os oes angen rhywun i wneud dewisiadau ar eich rhan arnoch, gallwch wneud a chofrestru atwrneiaeth. Mae atwrneiaeth yn ddogfen gyfreithiol sy'n eich galluogi i roi'r pŵer i un neu fwy o bobl wneud penderfyniadau a rheoli:

 • eich arian a'ch eiddo, a/neu
 • eich iechyd a'ch lles.

Gallant eich helpu gyda:

 • sefyllfaoedd dros dro – er enghraifft, rydych yn yr ysbyty neu dramor ac angen help gyda thasgau bob dydd fel talu biliau
 •  sefyllfaoedd tymor hir – er enghraifft, rydych chi eisiau cynllunio ar gyfer yr annisgwyl neu wedi cael diagnosis o ddementia ac efallai y byddwch chi'n colli'r gallu meddyliol i wneud eich penderfyniadau eich hun yn y dyfodol.
Cofrestrwch ar y Gofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth

Mae'r Gofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth, a elwir hefyd yn Gofrestr Gofal Cwsmer yng Ngogledd Iwerddon, yn gefnogaeth am ddim i gwsmeriaid cyfleustodau sy'n cynnig cymorth ychwanegol fel:

 • darparu eich biliau mewn print bras
 • braille, neu
 • eu hanfon at rywun arall rydych chi'n ymddiried ynddo.

Efallai y byddwch hefyd yn cael cymorth yn ystod argyfwng a help wedi'i deilwra i'ch anghenion.

Gofynnwch i'ch cyflenwr trydan, darparwr nwy a chwmni dŵr am y Gofrestr Gwasanaethau â Blaenoriaeth i gael gwybod beth y gallant ei gynnig i chi. Gallwch ddod o hyd i'w manylion cyswllt ar eu gwefan neu ar lythyr neu fil.

Amddiffyn eich hun ac eraill rhag sgamiau

Mae sgamiau yn dod yn fwy soffistigedig. Darganfyddwch fwy am sut i adnabod a diogelu eich hun ac eraill yn ein canllaw i ddechreuwyr ar sgamiau.

Mae sgamiau a thwyll yn bryder sylweddol i gadw llygad amdanynt wrth helpu rhywun gyda'u harian, ynghyd â cham-drin ariannol.

Os yw twyll credyd eisoes wedi digwydd yn y gorffennol, naill ai o ganlyniad i dwyll neu gam-drin ariannol, gwnewch gais i Cifas for Protection RegistrationYn agor mewn ffenestr newydd Bydd hyn yn rhoi gwybod i fenthycwyr fel eu bod yn cynnal gwiriadau ychwanegol o unrhyw geisiadau am gredyd.

Amddiffyn eich hun rhag camdriniaeth ariannol

Gall cam-driniaeth ariannol fod pan fydd rhywun:

 •  yn cymryd arian neu'n cael credyd yn eich enw heb eich gwybodaeth na'ch caniatâd
 •  gwneud i chi drosglwyddo rheolaeth dros eich cyfrifon
 • godi arian parod yn eich pensiwn neu sieciau eraill heb eich caniatâd
 •  ychwanegu eu henw i'ch cyfrif
 •  gofyn i chi newid eich ewyllys
 •  wedi cynnig prynu siopa neu dalu biliau gyda'ch arian, ond nid ydych yn gweld hyn yn digwydd
 • yn eich atal rhag gweld ffrindiau a theulu eraill.

Peidiwch byth â rhannu eich cardiau, PIN neu fanylion mewngofnodi banc. Mae yna opsiynau lle gallwch gael help gyda'ch arian heb roi mynediad llawn i'ch cyfrifon. Gall rhoi rhywbeth fel hyn mewn lle olygu y byddwch yn llai agored i gam-drin ariannol.

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.

Helpu talu am bethau

Darganfyddwch pa gamau y gallwch eu cymryd i'w gwneud hi'n haws i chi neu rywun rydych chi'n ymddiried ynddyn nhw dalu'ch biliau.

Sefydlu Debydau Uniongyrchol a archebion sefydlog

Mae Debydau Uniongyrchol ac archebion sefydlog yn sicrhau bod eich biliau'n cael eu talu'n awtomatig o'ch cyfrif banc, fel na fyddwch byth yn colli taliad a thalu ar amser bob amser.

Mae sefydlu Debyd Uniongyrchol yn dda ar gyfer symiau amrywiol fel biliau cyfleustodau. Er bod archebion sefydlog yn gweithio'n dda ar gyfer symiau sefydlog, fel rhent. Chi sy'n penderfynu faint a phryd i anfon yr arian.

Cadw golwg ar eich arian

Cofiwch wirio'ch biliau yn rheolaidd a gwybod pryd maen nhw'n ddyledus, yn enwedig ar gyfer pethau fel biliau ynni sy'n gallu amrywio. Hefyd, cadwch lygad ar eich cyfriflenni banc i ddal unrhyw newidiadau neu bethau annisgwyl nad ydych eu hangen mwyach. Os oes unrhyw broblemau, cysylltwch â'ch banc neu ddarparwr biliau.

Defnyddiwch ein cynllunydd cyllideb am ddim i'ch helpu i gadw golwg ar eich gwariant. Mae cael y swm cywir yn eich cyfrif yn sicrhau bod eich biliau yn cael eu talu heb broblemau.

Help gyda thalu treth

Os oes gennych dreth sy'n ddyledus drwy Hunanasesiad ac yn poeni am fethu'r dyddiad cau, cysylltwch â CThEF GGCBC1 i esbonio.

Gallwch ofyn i ffrind, aelod o'r teulu, neu weithiwr proffesiynol fel cyfrifydd helpu gyda'ch trethi. Os yw'ch sefyllfa'n gymhleth, gallwch adael i gyfrifydd drin eich cyfrif gyda'ch caniatâd.

Mae llawer o sefydliadau eraill a all helpu gyda'ch trethi:

Cadw yswiriant yn gyfredol

Gwnewch yn siŵr bod eich yswiriant yn aros yn gyfredol pan fyddwch yn symud neu os bydd eich anghenion yn newid.

Os yw'n anodd i chi, dywedwch wrth eich cwmni yswiriant pa gymorth ychwanegol y gallant ei ddarparu. Efallai y byddan nhw'n gadael i chi gael rhywun arall i siarad â nhw ar eich rhan.

Ond os oes angen rhywun arnoch i wneud dewisiadau neu hawlio ar eich rhan, efallai y bydd yn rhaid i chi sefydlu atwrneiaeth.

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.

Help gyda bancio

Mae yna nifer o ffyrdd y gallwch gael help gyda'ch bancio, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dewis yr un sy'n gweddu orau i'ch anghenion.

Cael mandad trydydd parti i gael mynediad i gyfrif banc

Mae mandad trydydd parti yn ddogfen sy'n dweud wrth eich banc, cymdeithas adeiladu neu ddarparwr cyfrif arall y gallant dderbyn cyfarwyddiadau am eich arian gan berson penodol rydych wedi ei enwi.

Gall fod yn opsiwn da os ydych:

 •  angen help i reoli eich bancio o ddydd i ddydd
 •  yn aros i'ch atwrneiaeth gael ei sefydlu
 • yn mynd dramor am amser hir
 •  siaradwch â'r banc neu'r darparwr cyfrif i ofyn am drefniant mandad trydydd parti

Byddwch yn ymwybodol nad yw mandad trydydd parti yn briodol os yw deiliad y cyfrif yn colli'r gallu i wneud penderfyniadau perthnasol ei hun.

Os byddwch yn rhoi mandad trydydd parti i rywun rydych yn ymddiried ynddo, gallant fel arfer:

 • wneud taliadau
 • sefydlu archebion sefydlog
 • trafod trafodion, a
 •  archebu cyfriflenni banc

Ond fel arfer ni allant:

 • ddefnyddio bancio ar-lein neu apiau ffôn symudol
 • ddefnyddio cardiau debyd neu gredyd
 • ddefnyddio ATM
 • wneud cais am fenthyciadau newydd
 • agor cyfrifon newydd, neu
 • gau cyfrifon presennol 

Er mwyn darganfod beth gallwch ei wneud gyda mandad trydydd parti, gofynnwch i'ch banc am eu rheolau.

Mynnwch Gerdyn Gofalwr i helpu gyda siopa neu negeseuon

Mae cyfrif cerdyn gofalwr yn caniatáu i rywun rydych chi'n ymddiried ynddo ddefnyddio'ch cyfrif cyfredol i dalu am y pethau sydd eu hangen arnoch chi gyda'u cerdyn debyd eu hunain.

Gallant ddefnyddio'r cerdyn i godi arian neu wneud eich siopa, ond ni allant wneud newidiadau i'r cyfrif, a gallwch osod terfyn ar faint o arian y gallant ei gyrchu.

Nid yw pob cyfrif yn dod gyda'r nodwedd hon, felly gwiriwch gyda'ch banc.

Ystyriwch gyfrif ar y cyd â pherson dibynadwy

Gall sefydlu cyfrif banc ar y cyd roi mynediad i berson dibynadwy i'r arian yn eich cyfrif. Mae hyn yn golygu y byddan nhw'n gallu tynnu arian allan i chi heb fod angen caniatâd a defnyddio cyfleusterau bancio eraill sy'n cael eu cynnig gan y cyfrif - fel gorddrafftiau.

Gallwch agor cyfrif ar y cyd â rhywun arall neu newid cyfrif sydd gennych eisoes fel ei fod yn cael ei ddal mewn enwau ar y cyd.

Mae'n bwysig sicrhau eich bod yn agor cyfrif ar y cyd â rhywun rydych chi'n ymddiried ynddo'n llwyr. Cofiwch:

 •  Peidiwch ag agor cyfrif ar y cyd os oes gan un ohonoch gredyd gwael gan y bydd yn effeithio ar y ddau ohonoch.
 • Cadwch gyfrif ar wahân ar gyfer treuliau sydd ddim yn filiau.
 • Bydd gennych lai o breifatrwydd gan fod gwariant yn weladwy.
 • Mae'n anodd cael arian yn ôl o'r cyfrif ar y cyd.
 • Mae pob deiliad cyfrif yn gyfrifol am ddyled gorddrafft.
 • Os byddwch yn marw, bydd gan y person arall fynediad o hyd.
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.

Help gyda budd-daliadau

Os na allwch reoli eich budd-daliadau eich hun, efallai y gallwch gael rhywun dibynadwy i hawlio'ch budd-daliadau ar eich rhan.

Penodi rhywun i ddelio â'ch budd-daliadau a'ch Pensiwn y Wladwriaeth

Os ydych am i rywun arall reoli eich budd-daliadau neu Bensiwn y Wladwriaeth, efallai yr hoffech drefnu iddynt gael eu gwneud yn benodai i chi. Mae hyn yn golygu y gallant siarad â'r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) ar eich rhan a gwneud penderfyniadau am eich budd-daliadau i chi.

Gofynnwch i'r DWP eich helpu i hawlio budd-daliadau

Gall yr Adran Gwaith a Phensiynau ddod i'ch cartref neu i’r ysbyty i'ch helpu gyda'ch hawliad budd-dal os:

 •  ydych ag anghenion cymhleth
 •  ydych yn anabl
 •  ydych heb neb arall i'ch cefnogi
 • na fedrwch hawlio budd-daliadau mewn unrhyw ffordd arall.

Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw dweud wrth y DWP eich bod angen help i hawlio budd-daliadau trwy ddefnyddio rhif llinnell ffôn y budd-dal rydych chi'n gwneud cais amdano.

Cael help gyda'ch Credyd Cynhwysol

Gallwch ofyn i berson neu sefydliad arall ddelio â'ch hawliad os ydych yn teimlo na allwch wneud y canlynol:

 • dod o hyd i'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch, neu
 • ddeall pethau am eich cais.

Gelwir y person neu'r sefydliad hwn yn 'gynrychiolydd'. Mae cynrychiolydd yn wahanol i benodiad gan nad yw'n benodiad cyfreithiol.

Gallwch wneud hyn ar unrhyw adeg yn ystod eich cais. Bydd eich cynrychiolydd yn:

 •  gweithredu drosoch chi, a
 • chael mynediad at wybodaeth berthnasol amdanoch.
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am i 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am i 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am i 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am i 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.