Beth yw Lle i Anadlu a sut y gall fy helpu?

Os ydych yn cael trafferth â dyledion, efallai y gallwch gael cefnogaeth trwy'r cynllun seibiant dyled, a elwir hefyd yn Lle i Anadlu. Gallai hyn roi amser gwerthfawr i chi ddod o hyd i ateb effeithiol a hirdymor i ddelio â'ch dyledion a'ch helpu i symud ymlaen. 

Beth yw Lle i Anadlu?

Mae Lle i Anadlu yn opsiwn dyled newydd sy'n rhoi amddiffyniad dros dro i chi rhag y credydwyr y mae arnoch arian iddynt os ydych yn cael trafferth â dyledion. Mae hyn yn cynnwys:

 • rhewi'r llog, ffioedd a thaliadau ar ddyledion ac
 • oedi pob cam gorfodi a chontract gan gredydwyr.

Mae'n opsiwn byrdymor, i roi amser a lle i chi ymgysylltu â chyngor ar ddyledion a dod o hyd i ateb hirdymor.

Mae dau fath o Le i Anadlu:

 • Lle i Anadlu Safonol - yr ydych yn gwneud cais amdano trwy gyngor dyled, ac sy'n para am hyd at 60 diwrnod, ag adolygiad rhwng diwrnodau 25 a 35.
 • Lle i Anadlu Argyfwng Iechyd Meddwl - sydd yn benodol i bobl sy’n cael triniaeth argyfwng iechyd meddwl a dim ond gweithiwr proffesiynol Iechyd Meddwl Cymeradwy (AMHP) sy'n gallu gwneud cais amdano. Mae'n para trwy gydol eich triniaeth, ynghyd â 30 diwrnod.

A wyf yn gymwys am ‘Lle i Anadlu’?

Lle i Anadlu Safonol

Efallai y byddwch yn gymwys am Le i Anadlu os ydych:

 • yn byw yng Nghymru neu Loegr
 • â dyled gymwys
 • heb orchymyn rhyddhad dyled (DRO), trefniant gwirfoddol unigol (IVA), gorchymyn dros dro, neu ddim yn fethdalwr heb ei ryddhau ar yr adeg y gwnewch gais
 • ddim eisoes wedi cymryd Lle i Anadlu Safonol yn ystod y 12 mis diwethaf.

Os ydych yn byw yn yr Alban, mae cynllun tebyg o'r enw ‘Statutory Moratorium’.

Os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon, nid oes cynllun cyfatebol. 

Lle i Anadlu Argyfwng Iechyd Meddwl

I fod yn gymwys i gael Lle i Anadlu Argyfwng Iechyd Meddwl rhaid eich bod yn cael triniaeth benodol.

Rydych yn gymwys dim ond os ydych ydych:

 • yn cael eich cadw o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl (a elwir hefyd yn anfon rhywun i ysbyty’r meddwl) 
 • wedi eich symud i le diogel o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl
 • yn derbyn gofal argyfwng, brys neu acíwt gan wasanaeth arbenigol am anhwylder meddwl o natur ddifrifol. Gallai hyn fod gan dîm argyfwng triniaeth yn y cartref, tîm iechyd meddwl cyswllt, tîm iechyd meddwl cymunedol neu unrhyw wasanaeth argyfwng iechyd meddwl arbenigol arall.
 • Bydd angen i Weithiwr Proffesiynol Iechyd Meddwl Cymeradwy (AMHP)  ddefnyddio ei farn broffesiynol i benderfynu a yw eich triniaeth yn cynnwys triniaeth argyfwng iechyd meddwl.  Mae canllawiau ar gyfer AMHPYn agor mewn ffenestr newydd, gan gynnwys yr hyn sy'n cael ei ystyried yn anhwylder iechyd meddwl o natur ddifrifol o fewn y rheoliadau Lle i Anadlu.

Beth yw dyledion cymwys?

Bydd y rhan fwyaf o ddyledion personol yn gymwys am Le i Anadlu gan gynnwys:

 • cardiau credyd a storfa
 • benthyciadau personol
 • benthyciadau diwrnod cyflog
 • gorddrafftiau
 • ôl-ddyledion ar forgeisiau, biliau cyfleustodau, cytundebau hurbwrcasu a dyledion gwarantedig eraill
 • y rhan fwyaf o ddyledion y llywodraeth, gan gynnwys dyledion treth a budd-daliadau
 • Ôl-ddyledion Treth Gyngor.

Mae dyledion ar y cyd, fel morgais ar y cyd, yn gymwys, hyd yn oed os mai dim ond un ohonoch sydd eisiau Lle i Anadlu. Fodd bynnag, lle bo hynny'n bosibl, dylech siarad â'r unigolyn y mae gennych ddyled ar y cyd â hwy i'w gwneud yn ymwybodol eich bod yn gwneud cais am Le i Anadlu.

Mae benthyciadau gwarantwr yn gymwys, ond nid yw'r Lle i Anadlu yn cwmpasu'r person sy'n gwarantu'r benthyciad.

Pa ddyledion nad ydynt yn gymwys?

Ni fydd rhai dyledion yn gymwys am Le i Anadlu, gan gynnwys:

 • dyledion a gronnwyd oherwydd twyll
 • dirwyon llys
 • taliadau cynhaliaeth plant
 • benthyciadau argyfwng neu gyllidebu o'r gronfa gymdeithasol
 • Taliadau ymlaen llaw Credyd Cynhwysol
 • benthyciadau myfyrwyr
 • iawndal am farwolaeth neu anafiadau personol a achoswyd i rywun arall
 • rhwymedigaethau o orchymyn atafaelu.

Sut i wneud cais am ‘Lle i Anadlu’

Lle i Anadlu Safonol

Gallwch wneud cais am Le i Anadlu dim ond trwy gynghorydd dyled.

Os bydd rhywun yn mynd atoch yn uniongyrchol ynglŷn â Lle i Anadlu neu'n cynnig ei drefnu ar eich cyfer am ffi, mae'n debygol o fod yn sgâm.

Lle i Anadlu Argyfwng Iechyd Meddwl

Ni allwch wneud cais am Le i Anadlu Argyfwng Iechyd Meddwl ar eich pen eich hun. Gallwch wneud cais dim ond â chefnogaeth Gweithiwr Proffesiynol Iechyd Meddwl Cymeradwy (AMHP).

Ystyr AMHP yw rhywun a gymeradwywyd o dan adran 114 (1) o Ddeddf Iechyd Meddwl 1983 gan unrhyw awdurdod gwasanaethau cymdeithasol lleol yn Lloegr, neu a gymeradwywyd o dan yr is-adran honno gan unrhyw awdurdod gwasanaethau cymdeithasol lleol yng Nghymru.

Os ydych am ddod o hyd i AMHP, dylech siarad â:

 • y gweithiwr gofal iechyd proffesiynol sy'n ymwneud fwyaf â'ch gofal
 • tîm AMHP yn eich adran gwasanaethau cymdeithasol oedolion leol
 • eich tîm iechyd meddwl cymunedol lleol.

Bydd yr AMHP yn llenwi ffurflen dystiolaethYn agor mewn ffenestr newydd i ddangos eich bod yn cael triniaeth argyfwng iechyd meddwl. Yna gall y AMHP, chi, neu berson arall, fel gofalwr, gweithiwr cymdeithasol neu gynrychiolydd enwebedig gyflwyno hwn i gynghorydd dyled.

Dylid cyflwyno ffurflenni tystiolaeth trwy'r pwynt mynediad sengl a ddarperir gan y Gwasanaeth Arian a Phensiynau.

Beth sydd angen i mi ei wneud yn ystod Lle i Anadlu?

Lle i Anadlu Safonol

Dyluniwyd Lle i Anadlu i roi amser i chi gael cyngor ar ddyledion ac edrych ar unrhyw atebion dyled posibl.

Mae hyn yn golygu bod rhaid i chi barhau i siarad â chynghorydd dyled trwy gydol Lle i Anadlu i barhau i gael ei amddiffyniadau.

Mae rhaid i'r cynghorydd gynnal adolygiad hanner ffordd â chi rhwng diwrnodau 25 a 35 i gadarnhau eich bod yn ymgysylltu â chyngor ac yn cwrdd ag amodau Lle i Anadlu, sef:

 • hysbysu'ch cynghorydd dyledion os bu unrhyw newid yn eich amgylchiadau
 • peidio â chymryd unrhyw fenthyca unigol neu ar y cyd mwy na £500, gan gynnwys gorddrafftiau
 • parhau i dalu'ch biliau hanfodol ac unrhyw ddyledion nad ydynt wedi eu cynnwys yn Lle i Anadlu.

Os oes gennych unrhyw amheuaeth ynghylch yr hyn sydd angen i chi ei wneud yn ystod Lle i Anadlu, dylech siarad â'ch cynghorydd dyled.

Lle i Anadlu Argyfwng Iechyd Meddwl

Dyluniwyd Lle i Anadlu Argyfwng Iechyd Meddwl i roi amser i chi gael triniaeth heb fynd ar drywydd eich dyledion.

Nid oes angen i chi fodloni'r un amodau â Lle i Anadlu Safonol, ond bydd angen i Bwynt Cyswllt Enwebedig (i'w gynnwys yn y ffurflen dystiolaeth) gadarnhau eich bod yn dal i gael triniaeth iechyd meddwl bob 30 diwrnod.

Dylech hefyd barhau i dalu biliau a gwneud eich ad-daliadau dyled yn rheolaidd os gallwch, gan nad yw Lle i Anadlu yn wyliau talu, ac efallai y cysylltir â chi o hyd am y rhain.

Beth sy'n digwydd ar ôl i'r Lle i Anadlu dod i ben?

Ar ddiwedd Lle i Anadlu, bydd yr amddiffyniadau'n dod i ben a gall y credydwyr y mae arnoch arian iddynt:

 • ddechrau ychwanegu llog, ffioedd a chosbau at eich dyledion
 • gweithredu i orfodi'r ddyled
 • ailddechrau neu ddechrau achos cyfreithiol.

Dyma pam ei bod yn bwysig iawn eich bod o fewn y Lle i Anadlu yn mynd ati i ymgysylltu â chynghorydd dyled i ddod o hyd i ateb dyled hirdymor sy'n gweithio i chi a allai osgoi i'r pethau hyn ddigwydd.

Pa opsiynau eraill sydd ar gael?

Os ydych yn chwilio am Le i Anadlu Safonol, bydd y cynghorydd dyledion sy'n delio â'ch cais yn edrych ar yr holl opsiynau sydd ar gael i chi a gallai argymell rhywbeth heblaw am Lle i Anadlu. Byddant yn trafod manteision ac anfanteision opsiynau eraill sydd ar gael i chi.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.