Oes gennych chi bensiwn?
- Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Esbonio Prentisiaethau

Mae prentisiaeth yn swydd go iawn â hyfforddiant, fel y gallwch ennill cyflog wrth i chi ddysgu a chael eich hyfforddi’n llawn yn eich dewis o alwedigaeth erbyn diwedd y brentisiaeth. Maent yn galluogi i chi wella eich sgiliau a symud ymlaen yn eich gyrfa. 

Beth yw prentisiaeth?

Mae prentisiaeth:
 • ar gael i unrhyw un dros 16 oed, sydd heb gofrestru mewn addysg llawn amser
 • ar gael mewn dros 170 o ddiwydiannau, yn cynnwys awyrofod, cyllid a ffasiwn
 • yn cymryd rhwng un i bum mlynedd i gwblhau yn ddibynnol ar: oed, sgiliau a sector
 • yn cyfuno hyfforddiant ymarferol ‘yn y gwaith’ â gwaith astudio academaidd a gallech weithio tuag at gymhwyster.
arrow icon
Mae gan brentisiaethau yn Lloegr lefelau addysgol cyfwerth
Enw
Lefel
Lefel addysgol gyfwerth

Intermediate

2

TGAU

Advanced

3

Lefel A

Higher

4, 5, 6 a 7

Gradd sylfaen ac uwch

Degree

6 a 7

Gradd Baglor neu Feistr

I gael eich derbyn ar brentisiaeth, mae rhaid i chi fodloni unrhyw ofynion mynediad  

Beth fyddwn yn ei ddysgu?

Mae pob prentis yn dilyn rhaglen o astudio gymeradwy, a gynllunwyd ar gyfer y swydd y maent yn hyfforddi ar ei chyfer.

Bydd eich cyflogwr yn penderfynu strwythur eich hyfforddiant, ond yn gyffredinol mae prentisiaethau'n cyfuno:

 • cynllun hyfforddiant manwl
 • adolygiadau cynnydd rheolaidd
 • hyfforddiant ymarferol yn y swydd
 • astudio damcaniaethol mewn coleg
 • profion asesu mewn cyfleuster hyfforddiant
 • mentora a chefnogaeth trwy gydol eich prentisiaeth.

Erbyn diwedd y cwrs, dylech fod wedi sicrhau’r cymwysterau, sgiliau a phrofiad sy’n ofynnol gan gyflogwyr posibl yn y maes.

Faint o oriau fyddwn yn eu gweithio yr wythnos?

Dylai prentisiaid weithio am isafswm o 30 awr yr wythnos ac uchafswm o 40.

Mae amser a dreulir oddi wrth y swydd yn y coleg neu’n hyfforddi wedi ei gynnwys yn yr oriau hyn.

Gellir dod i gytundeb ar brentisiaethau rhan amser â’ch cyflogwr, ar isafswm o 16 awr yr wythnos, er enghraifft ble mae gan brentisiaid ddyletswyddau gofal.

arrow icon

Cyflogau i Brentisiaid

arrow icon

Un o brif fanteision prentisiaeth yw y gallwch ennill cyflog tra rydych yn gweithio ac astudio.

Mae cyflog prentis yn dibynnu ar sawl ffactor, gan gynnwys:

 • y math o brentisiaeth y byddwch yn gwneud cais amdani
 • eich oed, profiad a chymwysterau cyfredol
 • y sector rydych yn gweithio ynddi, er enghraifft peirianneg, manwerthu neu gyllid.

Isafswm cyflog

Mae isafswm cyflog ar gyfer yr holl bobl ifanc sydd wedi cofrestru ar brentisiaethau.

Mae faint fyddwch yn ei gael yn dibynnu ar eich oed a pha mor hir rydych wedi bod yn gwneud y brentisiaeth:

 • Os ydych yn 16-18 oed, neu yn eich blwyddyn gyntaf a dros 19 oed, byddwch yn ennill o leiaf £4.30 yr awr (ar gyfer 2021-22).
 • Os ydych wedi cwblhau eich blwyddyn gyntaf a dros 19 oed, byddwch yn ennill o leiaf yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol, sy’n amrywio yn ddibynnol ar eich oed.

Gall rhai cyflogwyr ddewis talu mwy na’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol. 

arrow icon

Fel prentis, efallai bydd rhaid i chi dalu treth ac Yswiriant Gwladol ar eich enillion.

Mae gennych hawl i slip cyflog a fydd yn dangos faint y byddwch yn ei ennill a pa ddidyniadau sydd wedi cael eu gwneud.

arrow icon
arrow icon

Prentisiaethau yn ystod yr achos o goronafeirws

Fel prentis, mae gennych hawl i’r un gefnogaeth â gweithiwr cyflogedig.

Os cawsoch eich rhoi ar absenoldeb di-dâl ar neu cyn 28 Chwefror 2020, gallwch gael eich rhoi ar ffyrlo ar 80 y cant o’ch cyflog. Ni allwch weithio tra’ch bod ar ffyrlo, ond gallwch barhau â’ch hyfforddiant.

arrow icon

Os gofynnwyd i chi gymryd cyfnod o wyliau di-dâl os, er enghraifft, nad yw’n bosibl i chi weithio o gartref neu bod bellhau cymdeithasol yn golygu nad yw eich prentisiaeth yn bosibl ar hyn o bryd, gallwch gymryd ‘seibiant mewn dysgu’ a ailddechrau yn ddiweddarach

Buddion prentis

Mae gan brentisiaid sy’n gweithio dros 33 awr yr wythnos yr hawl i’r un buddion â phawb arall yn y gweithle.

Mae’r rhain yn cynnwys:

 • hawl i dâl salwch
 • o leiaf 20 niwrnod o wyliau â thâl y flwyddyn
 • Tâl Mamolaeth/Tadolaeth Statudol ac absenoldeb mamolaeth/tadolaeth.

Efallai y bydd gennych hefyd hawl i wneud cais am Gredyd Cynhwysol ac elfennau i gwmpasu costau eraill fel tai neu fagu plant.

arrow icon

Prentisiaethau a phensiynau gweithle

Fel prentis, byddwch yn cael eich ymrestru’n awtomatig mewn pensiwn gweithle cyn belled â’ch bod yn cwrdd â’r meini prawf cymhwysedd - gan gynnwys bod o leiaf 22 oed.

arrow icon

Os ydych o dan 22 oed, ni fyddwch yn cael eich ymrestru’n awtomatig, ond gallwch ddewis optio i mewn i’r cynllun.

arrow icon

Ble i gael gwybod mwy

Mae prentisiaethau’n gweithio’n wahanol yn dibynnu ar ble rydych yn byw. I ddarganfod mwy ewch i:

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.