Oes gennych chi bensiwn?
- Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Credyd Pensiwn

Mae Credyd Pensiwn yn darparu incwm ymddeoliad atodol os ydych chi ar incwm isel, ond nid yw un o bob tri o’r rhai sydd â’r hawl i’w gael yn ei hawlio. Os ydych chi’n un o’r rhain fe allech fod ar eich colled o gannoedd o bunnoedd y flwyddyn. Darganfyddwch os ydych yn gymwys.

Beth yw Credyd Pensiwn?

Mae Credyd Pensiwn yn fudd-dal i bobl dros oedran Pensiwn y Wladwriaeth sydd ar incwm is.

Mae dwy ran iddo:

 • Credyd Gwarantedig
 • Credyd Cynilion.

Dim ond pobl a gyrhaeddodd oed Pensiwn y Wladwriaeth cyn 6 Ebrill 2016 sy’n gymwys i hawlio’r rhan Credyd Cynilion o Gredyd Pensiwn.

Os ydych yn cyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth ar neu ar ôl 6 Ebrill 2016,  gallwch ddal i gael y rhan Credyd Gwarantedig o Gredyd Pensiwn.

Hyd yn oed os ydych yn darganfod mai dim ond swm bychan o Gredyd Pensiwn y gallwch ei gael, mae’n werth ei hawlio.  Mae hyn oherwydd gall eich helpu i fod yn gymwys am fudd-daliadau eraill, yn ogystal â chynnig ychydig o incwm ychwanegol.

arrow icon

Faint fyddwch chi’n ei gael?

Mae’r symiau a ddangosir ar gyfer blwyddyn dreth 2021-22

Credyd Gwarantedig

Bydd Credyd Gwarantedig yn codi eich incwm wythnosol i lefel gwarantedig o £177.10 os ydych yn sengl neu £270.30 os ydych yn briod neu mewn partneriaeth sifil.

Credyd Cynilion

Bydd Credyd Cynilion yn rhoi ychydig o arian ychwanegol i chi os ydych wedi gwneud rhywfaint o ddarpariaeth ar gyfer eich ymddeoliad trwy gynilo, neu drwy bensiwn ar wahân i’r Pensiwn sylfaenol y Wladwriaeth.

Yr incwm ychwanegol a geir drwy Gredyd Cynilion yw hyd at:

 • £14.04 ar gyfer rhywun sengl, a
 • £15.71 ar gyfer cyplau priod a phartneriaid sifil.

Fodd bynnag, fel arfer ni fyddwch yn gymwys am y credyd hwn os cyrhaeddwch Oed Pensiwn y Wladwriaeth ar 6 Ebrill 2016 neu ar ôl hynny.

arrow icon

Credyd Pensiwn Atodol dan amgylchiadau arbennig

Gallech gael swm mwy o Gredyd Pensiwn os:

 • rydych yn anabl
 • mae gennych gyfrifoldebau gofalu neu
 • rydych yn gyfrifol am dalu rhai costau tai penodol, gan gynnwys taliadau llog ar forgeisi.
arrow icon
arrow icon

Pwy all wneud cais?

I wneud cais am Gredyd Gwarantedig, mae’n rhaid i chi fod wedi cyrraedd yr oedran cymhwyso ar gyfer Credyd Pensiwn

I fod yn gymwys ar gyfer Credyd Cynilion, mae’n rhaid eich bod wedi cyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth cyn 6 Ebrill 2016. Bydd faint y byddwch yn ei gael yn dibynnu ar y cynilion neu’r incwm sydd gennych yn barod.

Gallwch wneud cais am Gredyd Pensiwn os ydych yn dal i weithio neu wedi ymddeol.

arrow icon

Sut y gallai cronfeydd pensiwn sydd gennych effeithio ar eich cais

Ar ôl i chi neu'ch partner gyrraedd oedran cymhwyso Credyd Pensiwn, bydd unrhyw arian naill ai o'ch cronfeydd pensiwn y tu allan i'ch arian ac unrhyw arian parod yn y gronfa bensiwn sy'n eiddo i'r unigolyn dros oedran cymhwyso Credyd Pensiwn yn cael ei ystyried pan fydd eich incwm yn cael ei asesu.

Er enghraifft, rydych chi'n 67 ac yn gwneud cais am Gredyd Pensiwn. Mae gennych chi gronfa bensiwn o £40,000 ac rydych chi wedi cymryd cyfandaliad o £10,000 o'ch pot. Eich cronfa sy'n weddill yw £3 ,000. Oherwydd eich bod wedi cyrraedd oedran cymhwyso Credyd Pensiwn, bydd y ddau swm yn cyfrif pan fyddwch wedi'ch asesu ar gyfer budd-daliadau.

Gadael eich cronfa heb ei gyffwrdd

Os byddwch chi'n gadael arian mewn cronfa bensiwn, byddai'r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP), Cyllid a Thollau EM neu'ch cyngor lleol yn gwirio faint y byddech chi'n ei gael pe byddech chi wedi prynu incwm gwarantedig am oes (blwydd-dal).

Byddant yn ystyried y swm hwn wrth iddynt asesu'ch incwm.

Incwm ymddeol hyblyg

Os ydych yn cadw'r arian yn eich cronfa bensiwn ac yn cymryd incwm ohono naill ai'n rheolaidd neu pan fyddwch chi eisiau, byddan nhw'n edrych ar faint y byddech chi'n ei gael pe byddech chi'n prynu incwm gwarantedig am oes (blwydd-dal). Byddant hefyd yn edrych ar faint o incwm hyblyg rydych chi'n ei gymryd. Bydd y swm uwch yn cael ei ddefnyddio pan fyddwch chi'n cael eich asesu am fudd-daliadau.

Eich cyfrifoldeb chi yw dweud wrth DWP, Cyllid a Thollau EM neu'ch cyngor lleol os ydych chi neu'ch partner yn cymryd unrhyw arian o'ch cronfa bensiwn.

Os ydych yn gwario neu'n rhoi arian i ffwrdd yn fwriadol (gan gynnwys arian parod di-dreth) o'ch cronfa bensiwn i gael neu gynyddu budd-daliadau, efallai y bydd yr Adran Gwaith a Phensiynau neu'ch cyngor lleol yn asesu'ch cymhwysedd eto ac yn eich trin fel un sy'n dal i fod â'r arian hwnnw.

Yn ogystal ag unrhyw incwm neu gyfandaliad a gymerwyd o'ch cronfa bensiwn, gallai eich asedau eraill (fel cynilion a buddsoddiadau) hefyd gyfrif pan fyddwch chi'n cael eich asesu am fudd-daliadau. 

Cymhwysedd Credyd Pensiwn ar gyfer cyplau – newidiadau o 15 Mai 2019

O 15 Mai 2019, os ydych chi’n gwpl fyddwch chi ddim ond yn gymwys i wneud cais newydd am Gredyd Pensiwn os bydd un o’r canlynol yn berthnasol i chi: 

 • Os ydych chi a’ch partner wedi cyrraedd oedran cymhwyso Credyd Pensiwn
 • Mae un ohonoch wedi cyrraedd oedran cymhwyso Credyd Pensiwn ac yn hawlio Budd-dal Tai i chi fel cwpl.
arrow icon

Os ydych yn gwpl ac nad ydych yn gymwys i gael Credyd Pensiwn dan y rheolau newydd, gallwch eich dau ymgeisio am Gredyd Cynhwysol yn ei le.

arrow icon

Sylwer bod y newidiadau uchod ar gyfer hawlwyr newydd yn unig.

Os ydych chi eisoes yn cael Credyd Pensiwn a bod eich partner dan yr oedran cymwys, byddwch yn dal i dderbyn Credyd Pensiwn cyn belled ag y byddwch yn parhau i fod yn gymwys.

Fodd bynnag, os bydd eich amgylchiadau’n newid (er enghraifft, os yw’ch incwm yn cynyddu) a’ch bod yn colli’ch hawl i Gredyd Pensiwn, ni fyddwch yn gallu dechrau ei gael eto nes eich bod chi a’ch partner yn gymwys dan y rheolau newydd.

Felly hefyd, os oeddech chi’n sengl ac yn hawlio Credyd Pensiwn cyn 15 Mai 2019, ond ar neu wedi’r dyddiad hwn i chi ddechrau byw gyda phartner sydd dan oed cymwys Credyd Pensiwn, byddwch yn colli eich hawl nes bydd eich partner hefyd yn cyrraedd oed cymwys Credyd Pensiwn. 

arrow icon

Pryd a sut i wneud cais am Gredyd Pensiwn

Os ydych chi’n gymwys ar gyfer Credyd Pensiwn (p’un ai’n sengl neu fel cwpwl), gallwch ymgeisio hyd ar bedwar mis cyn eich bod eisiau dechrau ei dderbyn.

Y ffordd gyflymaf yw drwy ffonio’r Gwasanaeth Pensiwn ar 0800 99 1234.

Byddant yn llenwi’r ffurflen gais i chi.

I wneud cais am Gredyd Pensiwn bydd angen i chi ddarparu gwybodaeth benodol.

Bydd hyn yn cynnwys:

 • manylion eich cyfrif banc
 • eich rhif Yswiriant Gwladol
 • tystiolaeth o’ch incwm a’ch cynilion neu fuddsoddiadau.

Gallwch hawlio unrhyw amser ar ôl i chi gyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth ond dim ond am dri mis y gellir ôl-ddyddio'ch cais. Mae hyn yn golygu y gallwch gael hyd at dri mis o Gredyd Pensiwn yn eich taliad cyntaf os ydych chi'n gymwys yn ystod yr amser hwnnw.

 

Beth i’w wneud os bydd eich amgylchiadau yn newid

Gall y swm o Gredyd Pensiwn a gewch newid os bydd eich incwm, cyfalaf neu amgylchiadau eraill yn newid.

Os ydych chi’n 65 oed neu’n hŷn, efallai eich bod wedi cael gwybod pan gawsoch eich penderfyniad Credyd Pensiwn fod cyfnod incwm a asesir yn berthnasol i chi. Os felly, nid oes rhaid i chi ddweud wrth y Gwasanaeth Pensiwn am bob newid yn eich amgylchiadau.

Fodd bynnag, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio’r wybodaeth atodol ar daflen o’r enw Credyd Pensiwn: gwybodaeth ychwanegol. Mae hyn yn egluro newidiadau y bydd angen i chi eu hadrodd hyd yn oed o fewn cyfnod o asesu incwm.

arrow icon

Os nad yw cyfnod o asesu incwm yn berthnasol ar eich cyfer chi rhaid i chi ddweud wrth y Gwasanaeth Pensiwn ynglŷn ag unrhyw newid yn eich amgylchiadau a allai effeithio ar y swm o Gredyd Pensiwn a gewch. Er enghraifft, os dechreuwch weithio neu os bydd eich cynilion yn tyfu’n uwch na £10,000.

Byddant wedyn yn gallu ail-gyfrifo faint o Gredyd Pensiwn yr ydych yn gymwys i’w gael a sicrhau eich bod yn derbyn y swm cywir.

A chofiwch ers 15 Mai 2019, os byddwch chi’n dechrau byw gyda phartner sydd dan oedran cymwys am Gredyd Pensiwn, bydd angen i chi adrodd am hyn ac ni fyddwch bellach yn gymwys i hawlio Credyd Pensiwn.

Bydd rhaid i chi wneud cais Credyd Cynhwysol nawr yn ei le.

I roi gwybod i’r Gwasanaeth Pensiwn am unrhyw newid yn eich amgylchiadau, ffoniwch nhw ar 0800 731 0453 a dewis Opsiwn 1.

arrow icon

Gwneud cais am drwydded teledu am ddim

Os ydych chi neu rywun yn eich cartref dros 75 oed ac yn hawlio credyd pensiwn yna gallwch hefyd wneud cais am drwydded teledu am ddim.

I wneud cais am eich trwydded teledu am ddim, ffoniwch Trwyddedu Teledu ar 0300 790 6117 i ofyn am ffurflen gais. Bydd angen i chi ddarparu prawf oedran a’ch bod yn derbyn Credyd Pensiwn.

arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.