Pensiwn y Wladwriaeth i Fenywod

Dros y blynyddoedd diwethaf, bu nifer o newidiadau sylweddol i hawl menywod i Bensiwn y Wladwriaeth.  

Oedran Pensiwn y Wladwriaeth i fenywod

Nid yw oedran Pensiwn y Wladwriaeth bellach yn 60 i ferched. Newidiodd i 65 i ferched rhwng 2010 a 2018. Mae bellach yn cynyddu fesul cam, ochr yn ochr â dynion, nes iddo gyrraedd 68.

Mae'n bwysig gwirio pryd y mae disgwyl i chi gyrraedd eich oedran Pensiwn y Wladwriaeth gan y gallai hyn newid yn y dyfodol. 

 

Bydd rhagolwg Pensiwn y Wladwriaeth hefyd yn dweud hyn wrthych.  

Faint a gaf?

Lefel lawn Pensiwn y Wladwriaeth yw £203.85 yr wythnos ym mlwyddyn dreth 2023/24, sy'n rhoi incwm blynyddol o £10,600.20. Gall hyn fod yn is yn dibynnu pryd y gwnaethoch gyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth a'ch cofnod Yswiriant Gwladol.

Os gwnaethoch gyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth cyn 6 Ebrill 2016, dim ond 30 mlynedd oeddech ei angen i fod yn gymwys am y swm llawn.

Mae'r swm a gewch yn dibynnu ar eich cofnod Yswiriant Gwladol

Bydd angen o leiaf ddeng mlynedd arnoch i gael unrhyw Bensiwn y Wladwriaeth o dan y system gyfredol. 

Os gwnaethoch gyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth cyn 6 Ebrill 2016, dim ond 30 mlynedd oedd ei angen arnoch i fod yn gymwys am y swm llawn. Er bod y swm a gawsoch wedi'i ffurfio ychydig yn wahanol.

O dan yr hen system, dim ond blwyddyn oedd ei hangen arnoch i fod â hawl i unrhyw Bensiwn y Wladwriaeth.

Roedd y rheolau o dan yr hen system hefyd yn golygu, pe byddech yn briod neu mewn partneriaeth sifil ac nad oeddech wedi talu digon o gyfraniadau i dderbyn Pensiwn sylfaenol y Wladwriaeth eich hun, efallai y gallwch dderbyn pensiwn yn seiliedig ar gyfraniadau eich partner. Gallech gael hyd at 60% o Bensiwn sylfaenol y Wladwriaeth eich partner. 

Yn y ddau achos, efallai y bydd gennych hawl i swm uwch os:

Cael rhagolwg Pensiwn y Wladwriaeth

Gall rhagolwg Pensiwn y Wladwriaeth ddweud wrthych :

 • faint o Bensiwn y Wladwriaeth y gallech ei gael
 • pryd gallwch ei gael
 • sut i'w gynyddu, os gallwch.

Mae'r swm y rhagwelir y byddwch yn ei gael yn tybio byddwch yn gwneud neu'n cael eich credydu gyda'r nifer uchaf o gredydau Yswiriant Gwladol yn y blynyddoedd hyd at eich oedran Pensiwn y Wladwriaeth .

Y ffordd gyflymaf i wirio'ch rhagolwg Pensiwn y Wladwriaeth yw ar-lein ar wefan GOV.UKYn agor mewn ffenestr newydd

Os byddwch chi'yn cyrraedd eich oedran Pensiwn y Wladwriaeth ymhen mwy na 30 diwrnod gallwch hefyd :

Mae fersiwn ar-lein yr arolwg hefyd yn rhoi cyfle i chi weld trosolwg o’ch hanes cyfraniadau Yswiriant Gwladol.

Efallai na fydd gan rai pobl y swm gofynnol o gyfraniadau neu gredydau Yswiriant Gwladol i gael Pensiwn y Wladwriaeth llawn, neu i gymhwyso o gwbl. Gall hyn fod oherwydd cymryd seibiannau gyrfa a/neu ofalu am ddibynyddion.

Felly mae'n bwysig gwirio faint o Pensiwn y Wladwriaeth rydych yn gymwys ar ei gyfer.

Efallai y gallwch gael credydau Yswiriant Gwladol os nad ydych yn talu Yswiriant Gwladol, er enghraifft pan ydych yn hawlio budd-daliadau oherwydd eich bod yn ofalwr, yn gofalu am blentyn o dan 12 oed neu os ydych wedi penderfynu cymryd seibiant gyrfa.

Gall credydau helpu i lenwi bylchau yn eich cofnod Yswiriant Gwladol, er mwyn sicrhau eich bod yn gymwys i gael rhai buddion gan gynnwys Pensiwn y Wladwriaeth.

Llenwch fylchau gyda chyfraniadau Yswiriant Gwladol gwirfoddol

Os darganfyddwch nad yw hanes eich cyfraniad Yswiriant Gwladol yn ddigon i roi Pensiwn y Wladwriaeth llawn i chi, efallai y gallwch dalu cyfraniadau gwirfoddol i gynyddu eich hawl. 

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.