Ymarfer cywiro Pensiwn y Wladwriaeth

Os ydych yn fenyw briod neu fenyw sydd wedi ysgaru a anwyd cyn 1953, efallai bod eich taliadau Pensiwn y Wladwriaeth yn y gorffennol wedi bod yn anghywir. Dyma beth sy'n digwydd i gywiro'r gwall.

Beth sydd wedi digwydd â chywiriadau Pensiwn y Wladwriaeth?

Yn y gorffennol, roedd yn bosibl hawlio taliadau mwy o Bensiwn y Wladwriaeth yn seiliedig ar gofnod Yswiriant Gwladol priod neu bartner sifil, a’r dyddiad y gwnaethoch chi a’ch partner gyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth.

Byddai hyn fel rheol yn ffigur sy'n hafal i 60% o 'Bensiwn y Wladwriaeth sylfaenol' eich priod neu'ch partner sifil.

Y bobl sydd fwyaf tebygol o elwa o hyn yw menywod a anwyd cyn Ebrill 1953. Mae gwefan GOV.UK yn amlinellu'r amgylchiadau a allai olygu eich bod yn gymwys

Cyn mis Mawrth 2008, byddai rhaid i chi wneud cais am unrhyw swm ychwanegol.

Ar ôl mis Mawrth 2008, dylai hyn fod yn digwydd yn awtomatig.

Fodd bynnag, daeth i'r amlwg nad oedd llawer o bobl yn ymwybodol bod angen iddynt wneud cais cyn mis Mawrth 2008 ac, ers hynny, efallai na ddigwyddodd y broses awtomatig yn gywir.

Mae gan Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) gyfrifoldeb dros Bensiwn y Wladwriaeth. Mae DWP wedi cydnabod bod rhai pobl wedi cael eu tan-dalu ac wedi dechrau ymarfer i unioni hyn Maent wedi dweud:

“Pan nodir tan-daliadau, bydd yr adran yn cysylltu â'r unigolyn i ddweud wrthynt am y newidiadau i'w swm Pensiwn y Wladwriaeth ac o unrhyw daliad ôl-ddyledion y byddant yn eu derbyn yn unol â'r gyfraith.” 

Ni fydd pawb yn cael eu Pensiwn y Wladwriaeth wedi ei ddiweddaru’n awtomatig

Fodd bynnag, ni chysylltir yn awtomatig â rhai pobl ynghylch unrhyw Bensiwn y Wladwriaeth sydd wedi ei dan-dalu.

Gallai’r rhai yr effeithir arnynt gynnwys menywod sydd wedi ysgaru a gyrhaeddodd oedran Pensiwn y Wladwriaeth cyn Ebrill 2016, a menywod priod y trodd eu gŵr yn 65 oed cyn 17 Mawrth 2008.

Os ydych chi neu rywun rydych yn ei adnabod yn dod o fewn y grŵp hwn, gwiriwch â'r Gwasanaeth Pensiwn

Gweinyddir Pensiwn y Wladwriaeth gan adran o'r llywodraeth o'r enw'r Gwasanaeth Pensiwn ac nid oes gennym fynediad at unrhyw un o'r cofnodion hyn. 

Bydd p'un a ydych wedi cael eich tan-dalu ai peidio yn dibynnu ar eich amgylchiadau unigol, felly awgrymwn yn gryf eich bod yn cysylltu â'r Gwasanaeth Pensiwn i ddarganfod a ydych wedi'ch effeithio. 

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.