Cwestiynau pensiwn?
- Cysylltwch. Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio, p’un ai yw hynny ar-lein neu dros y ffôn.

Pa fudd-daliadau allwch hawlio a sut allwch gynyddu eich incwm

Gwneud gwiriad budd-daliadau

Mae’n rhwydd meddwl eich bod yn ennill gormod i hawlio budd-daliadau. Neu os ydych yn cael budd-daliadau’n barod, efallai eich bod heb ddeall eich bod yn gymwys i gael cefnogaeth ychwanegol. 

Ond nid yw tua £10 biliwn mewn budd-daliadau yn cael eu hawlio bob blwyddyn, felly mae o hyd yn werth cael golwg arall ar bethau. 

Gwiriwch ein hadran budd-daliadau am beth allwch gael os ydych: 

 • yn wynebu cael eich gwneud yn ddiwaith neu os ydych wedi colli eich swydd am reswm arall 
 • yn hunangyflogedig neu’n gweithio ar incwm isel 
 • angen cymorth â chostau tai 
 • yn cael babi neu fagu plant 
 • yn sâl a methu gweithio neu ag anabledd neu gyflwr iechyd hir dymor 
 • yn ofalwr 
 • yn berson hyn  
arrow icon

Os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon, darganfyddwch fwy am ba fudd-daliadau a chefnogaeth ariannol allech fod â hawl iddynt ar wefan nidirect

arrow icon

Cymorth gyda chostau nwy a thrydan

Mae hi’n werth ffonio eich cyflenwr presennol i ofyn am fargen well. Er enghraifft, darganfyddwch os allwch ddewis cael biliau di-bapur neu symud i dariff rhatach. Gall y camau syml yma arwain at arbedion mawr.  

Os ydych ar dariff cyfradd newidiol ar hyn o bryd, meddyliwch am newid i dariff cyfradd sefydlog – hyd yn oed un gan eich cyflenwr ynni cyfredol.  

Mae tariff cyfradd sefydlog yn dda oherwydd: 

 • ydych yn gwybod faint gallwch ddisgwyl ei dalu dros y cyfnod amser mae’r tariff yn para (e.e dwy flynedd) felly bydd yn eich helpu â chyllideb cartref. Nid yw cael tariff cyfradd sefydlog yn golygu bydd eich bil ynni yn aros yr un peth, beth bynnag yr ynni yr ydych yn ei ddefnyddio, Byddwch yn talu yr un gyfradd fesul uned. Ond os fyddwch yn defnyddio mwy o unedau, bydd eich bil yn uwch 
 • bydd yn eich diogelu os yw prisiau yn codi eto yn ystod cyfnod eich bargen sefydlog
 • yn y sefyllfa anhebygol fod prisiau yn gostwng gallwch fel arfer adael y tariff am ffi gadael bychan (ar adegau hyd yn oed am ddim) a newid i fargen ratach 

Os ydych ar dariff cyfradd newidiol, gallwch ddefnyddio safleoedd cymharu i weld os allwch gael bargen ratach rywle arall. Gall newid cyflenwyr ynni edrych fel trafferth ond mae’n syml i newid cyflenwr a  gallwch arbed arian. 

arrow icon

Grantiau Ynni Effeithlon

Os ydych eisiau gwneud rhai newidiadau i’ch cartref i dorri eich biliau pwer, gallwch fynd yn wyrdd a lleihau y swm o ynni yr ydych yn ei ddefnyddio. Fe allwch gael cymorth tuag at y costau. 

arrow icon

Cymorth â chostau ffôn a band eang

Mae ffôn a band eang yn hanfodol os ydych yn edrych am waith neu ond eisiau edrych am y bargeinion gorau i’ch helpu i arbed arian, gan fod cynigion ar-lein fel arfer yn rhatach, a gallwch ddefnyddio safleoedd cymharu i wirio tariffau a phrisiau. 

l’ch helpu i aros yn gysylltiedig yn ddigidol, mae rhai darparwyr yn cynnig cynlluniau cost-isel os ydych yn cael rhai budd-daliadau seiliedig ar incwm, gan gynnwys: 

 • Credyd Cynhwysol 
 • Lwfans Ceisio Gwaith 
 • Credyd Pensiwn 
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth 

Darganfyddwch pwy sydd yn cynnig tariffau cost-isel a sut all darparwyr eich helpu i fynd ar y cynllun gorau ar gyfer eich anghenion yn ein arweiniad Help os ydych yn cael trafferth talu eich biliau ffon symudol, teledu neu fand eang

Mae yna nifer o gontractau SIM yn unig sydd â data symudol, allai fod yn werth gwell na phecyn band eang ac maent fel arfer yn cynnig cysylltiadau cyflymach. 

arrow icon

Cymorth gyda biliau a thaliadau eraill

Mae o hyd yn syniad dda i adolygu eich holl filiau a thaliadau i weld os allwch arbed arian drwy newid darparwyr neu symud i gynllun rhatach. 

arrow icon

Beth allwch chi hawlio os yn gweithio ac ar incwm isel?

Gwiriwch eich slip cyflog

Os ydych yn gyflogedig, gwnewch yn siwr eich bod yn gwirio eich slip cyflog i weld eich bod ar y cod treth cywir ac yn cael eich talu unai ar neu uwchben yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol. 

arrow icon

Gwiriwch eich bod yn cael eich talu yn gywir a darganfyddwch beth i wneud os ydych yn cael eich talu'n llai na beth dylech yn ein harweiniad ar yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol

Cymryd ymlaen gwaith arall

Os rydych yn gallu cymryd ymlaen oriau ychwanegol, gallwch ennill arian o ail swydd. 

arrow icon

Cerdyn Disgownt Teithio Canolfan Byd Gwaith

Pam rydych wedi bod yn hawlio budd-daliadau sy’n seiliedig ar incwm penodol – gan gynnwys Lwfans Ceisio Gwaith neu Gredyd Cynhwysol – am dri mis, byddwch â hawl i Gerdyn Disgownt Teithio Canolfan Byd Gwaith. 

Gallwch gael tocynnau trên hanner pris a disgownt ar wasanaethau bws penodol am chwe mis (pobl 18-24 mlwydd oed) neu naw mis (dros 25 oed). 

Gwnewch gais am Gerdyn Disgownt Teithio Canolfan Byd Gwaith yn eich Canolfan Byd Gwaith lleol. Darganfyddwch fwy drwy gysylltu â'ch Canolfan Byd Gwaith lleol ar wefan GOV.UK

 
arrow icon

Y Gronfa Cymorth Hyblyg

Efallai y gallwch ddefnyddio y Gronfa Cymorth Hyblyg i’ch helpu â chostau teithio i gyfweliadau neu hyfforddiant neu â chostau ychwanegol y gallwch fod ganddo yn y misoedd cyntaf o gychwyn swydd newydd. 

Gallwch hefyd wneud cais i dalu am gostau o flaen llaw os ydych angen sicrhau lle gofal plant.

arrow icon

Gwneud cais am grant elusennol

Mae llawer o elusennau a sefydliadau proffesiynol, crefyddol a rhai eraill lleol yn cynnig grantiau. Fel arfer nid oes rhaid i chi dalu yr arian nôl. 

arrow icon

Gwirio gorchudd yswiriant

Os ydych wedi colli eich swydd neu methu gweithio yn sgil iechyd gwael neu ddamwain fe allwch fod gan orchudd yswiriant rydych wedi anghofio amdano a all gynnig diogelwch incwm. 

Os oes gennych forgais, gwiriwch os wnaethoch dynnu allan unrhyw bolisiau i orchuddio taliadau. Hefyd, mae rhai cyfrifau banc yn cynnig pecynnau ychwanegol o ysiwiriant. 

Fe all eich gweithle gynnig cefnogaeth os ydych wedi cael damwain neu gyflwr iechyd hir dymor. Gwiriwch eich llawlyfr gwaith staff i weld am hyn. 

Gosod ystafell sbâr

Os oes gennych ystafell llofft sbâr yn eich cartref, efallai eich bod eisiau meddwl ei gosod allan o dan y Cynllun Gosod Ystafell, sydd yn caniatáu i chi ennill £7,500 y flwyddyn mewn incwm rhent heb dalu unrhyw dreth arno. 

Does dim rhaid i chi fod yn berchennog cartref i gymryd mantais o’r cynllun. Os ydych yn rhentu gallwch hefyd osod allan ystafell i letywr, cyn belled a bod eich cytundeb tenantiaeth yn caniatáu i chi wneud hynny. 

Os ydych ar Gredyd Cynhwysol gallwch ennill fyny at y terfyn o £7,500 heb iddo effeithio eich taliad. 

Cymorth i dalu am bethau hanfodol

Taliad cyllidebu ymlaen llaw a benthyciad cyllidebu

Ydych chi’n cael budd-daliadau seiliedig ar incwm penodol ac angen cymorth i dalu bethau hanfodol fell dillad, dodrefn neu flaendal rhent? Yna efallai fe allwch wneud cais am Fenthyciad Cyllidebu neu Daliad Cyllidebu Ymlaen Llaw os ydych yn cael Credyd Cynhwysol.  

Ond fe fyddwch angen wedi bod yn hawlio Credyd Cynhwysol am o leiaf chwe mis cyn allwch chi wneud cais.  

arrow icon

Cefnogaeth i’ch helpu drwy argyfwng

Os ydych yn wynebu argyfwng fel peiriant golchi yn torri lawr neu angen cymorth ar frys gyda’ch biliau ynni ac yn fregus, fe allai fod help lleol ar gael. Gelwir hyn yn gymorth lles lleol. 

Os ydych yn gwneud cais, bydd penderfyniad i gynnig cymorth ai peidio a faint o gymorth yn seiliedig ar eich sefyllfa unigol.  

 • Os ydych yn byw yn Lloegr, cysylltwch a’ch cyngor lleol i weld os ydynt â chynllun cymorth lles. Darganfyddwch eich cyngor lleol ar wefan GOV.UK 
 • Os ydych yn byw yn yr Alban, darganfyddwch fwy am Gronfa Lles yr Alban ar wefan Llywodraeth yr Alban 
 • Os ydych yn byw yng Nghymru, darganfyddwch fwy am y Gronfa Cymorth Dewisol ar wefan Llywodraeth Cymru 
 • Os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon, darganfyddwch fwy am y newidiadau i’r Gronfa Gymdeithasol ar wefan nidirect
arrow icon

Cymorth ariannol yn ystod y pandemig Coronafeirws

Taliad Cymorth Profi ac Olrhain

Os ydych yn cael cyfarwyddyd i hunan-ynysu gan system Profi ac Olrhain y GIG, yn methu gweithio o adref ac yn hawlio unrhyw o’r budd-daliadau wedi eu rhestru isod, gallwch fod yn gymwys i daliad o £500: 

 • Credyd Cynhwysol 
 • Credyd Treth Gwaith 
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm 
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm 
 • Cymhorthdal Incwm 
 • Credyd Pensiwn 
 • Budd-dal Tai 

Bydd y taliad yn cael ei wneud gan eich awdurdod lleol. 

Bydd yn rhaid i chi ddangos tystiolaeth o’ch cyflogaeth (neu hunangyflogaeth) i fod yn gymwys, a bydd gwiriadau yn cael eu gwneud i wirio eich bod methu gweithio o adref. 

arrow icon

Ffoaduriaid a cheiswyr lloches

Fe allai ffoaduriaid fod yn gymwys i fenthyciad integreiddio i dalu am gostau tai, eitemau cartref, addysg a hyfforddiant gwaith.  

arrow icon

Fe allai ceiswyr lloches hawlio cefnogaeth lloches ar gyfer tai, addysg a mynediad i’r Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol (GIG). 

arrow icon

Mae’r Cyngor Ffoaduriaid yn cynnig cyngor am ddim a gwybodaeth ar gyfer ffoaduriaid a ceiswyr lloches yn y DU. 

arrow icon

Blaenoriaethu eich lles corfforol a meddyliol

Mae byw ar incwm isel, yn enwedig pan mae’n cael ei achosi gan sioc incwm megis colli swydd, profedigaeth neu berthynas yn torri lawr, yn gallu achosi hynod o straen ac effeithio ar eich gallu i ymdrin â phroblemau pan mae gymaint o bethau eraill yn mynd ymlaen yn eich bywyd. 

Gall fynd drwy broblemau iechyd corfforol neu feddyliol efallai olygu eich bod yn cael trafferth rheoli eich arian.  

Mae’n bwysig cofio fod llawer o help ar gael i reoli eich arian os ydych yn cael trafferth. 

arrow icon

Cysylltwch â'ch credydwyr

Mae rhoi gwybod i’r pobl neu’r cwmnïau mae arnoch chi arian iddynt yn gynharach na’n hwyrach eich bod yn cael trafferthion yn eu galluogi i roi cefnogaeth mewn lle i chi. 

Os ydych yn cael trafferthion ag arian neu’n pryderu am ddisgyn i mewn i ddyled, gall eich opsiynau gynnwys: 

 • Adolygu cynlluniau talu biliau, gan gynnwys unrhyw ddyled yr ydych yn ad-dalu mewn rhandaliadau 
 • Seibiannau talu, neu ostyngiad yn faint ydych yn talu 
 • Cael cyfnod hirach i ad-dalu beth sy’n ddyledus gennych 
 • Symud i dariff gwahanol  
 • Gostwng eich cap gwario 
 • Mynediad i gronfeydd caledi (mewn achosion eithriadol) 

Ble i gael cymorth a chyngor am ddim

Os yw eich problem yn gymhleth, gall Advicelocal eich helpu i gael cyngor diduedd am ddim yn eich ardal ar: 

 • Budd-daliadau 
 • Treth Cyngor 
 • Tai 
 • Cyflogaeth 
 • Anabledd a gofal cymdeithasol 
 • Lloches a mewnfudo 

Os ydych wedi methu taliadau ar filiau neu fenthyciadau, nawr yw’r amser i gael cyngor dyled am ddim. 

arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.