Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Cyfrifon banc i fyfyrwyr a graddedigion

Yn symud ymlaen i addysg uwch? Dylech fod yn gymwys i agor cyfrif banc myfyrwyr. Wedi i chi gwblhau’ch astudiaethau gellir uwchraddio hyn i gyfrif i raddedigion, gan gynnig gwobrwyon ac ysgogiadau newydd. Darganfyddwch y prif wahaniaethau rhwng cyfrifon, penderfynu pa gyfrif sydd orau ar gyfer eich anghenion a sut i wneud y mwyaf o’r offeryn cyllidebu hwn, fel myfyriwr ac ar ôl hynny.

Cyfrifon cyfredol

Cyfrif cyfredol yw’r math o gyfrif a ddefnyddiwch ar gyfer bancio beunyddiol.

Mae pawb fwy neu lai yn gymwys i agor cyfrif cyfredol, sydd fel arfer yn cynnwys ystod o nodweddion safonol:

 • cyfleusterau gorddrafft (codir tâl o hyd at 40% i ddefnyddio hyn)
 • cerdyn debyd/cerdyn arian parod
 • bancio rhyngrwyd a ffôn
 • cyfriflenni ar-lein neu wedi eu hargraffu
 • llog ar yr arian sydd yn y cyfrif
 • y gallu i sefydlu debydau uniongyrchol ac archebion sefydlog.

Cyfrifon i fyfyrwyr

Y gwahaniaeth mwyaf rhwng cyfrifon cyfredol a chyfrifon i fyfyrwyr yw’r cyfleuster gorddrafft.

Mae rhai cyfrifon i fyfyrwyr yn caniatáu gorddrafftiau o hyd at £3,000 yn gwbl ddi-log.

Mae hyn yn golygu na fydd rhaid i chi dalu llog ar unrhyw beth o dan y trothwy gorddrafft awdurdodedig tra byddwch yn fyfyriwr.

Ond cofiwch nid yw hwn yn arian am ddim. Wedi i chi raddio byddwch yn dal yn gorfod ad-dalu’r hyn a fenthycwyd gennych.

Gall y terfyn gorddrafft a osodir gan y banc wrth i chi agor cyfrif fod ‘hyd at’ swm penodol â’r angen i gael caniatâd i’w gynyddu yn ystod eich blynyddoedd fel myfyriwr.

Os ewch y tu hwnt i drothwy awdurdodedig eich gorddrafft, gallech orfod talu costau ychwanegol.

Dylech siarad â’ch banc ar unwaith os bydd hyn yn debygol o ddigwydd, oherwydd gallai effeithio ar eich statws credyd a’ch gallu i fenthyca yn y dyfodol.

arrow icon

Pethau am ddim â chyfrifon i fyfyrwyr

Mae cystadleuaeth rhwng banciau a chymdeithasau adeiladu yn uchel pan ddaw i gyfrifon myfyrwyr.

Oherwydd hyn, mae rhai yn cynnig ‘pethau am ddim’ ar ben gorddrafft er mwyn eich denu i agor un o’u cyfrifon.

Er enghraifft, un ysgogiad a gynigir yw cerdyn rheilffordd 16-25 pedair-blynedd rhad ac am ddim (nid yw hwn ar gael yng Ngogledd Iwerddon). Gallwch ei ddefnyddio i gael traean oddi ar bris tocynnau trên a bydd hefyd yn arbed arian i chi ar brisiau oriau allfrig TfL.

Er geiriad yr enw, mae’r Cerdyn Rheilffordd 16-25 ar gael i unrhyw fyfyriwr amser llawn mewn addysg uwch (ac unrhyw un arall o fewn yr amrediad oes hwnnw nad yw’n myfyrwyr).

Er y gall pethau a gynigir am ddim fod yn fonws braf, peidiwch â gadael iddynt ddylanwadu ar eich penderfyniad.

Sicrhewch fod y cyfrif banc a ddewiswch yn cynnig yr holl nodweddion sydd eu hangen arnoch.

arrow icon
arrow icon

Rheoli arian drwy eich cyfrif myfyriwr

arrow icon

Bydd y rhan fwyaf o’r taliadau a gewch ac a wnewch yn mynd trwy eich cyfrif myfyriwr.

Dylech osod a glynu wrth gyllideb gall er mwyn sicrhau eich bod yn aros o dan y terfyn gorddrafft awdurdodedig a wnaethoch gytuno â’ch banc.

Agor mwy nag un cyfrif myfyriwr

arrow icon

Fel arfer ni fydd telerau ac amodau'ch cyfrif banc myfyriwr yn gadael i chi agor nifer o gyfrifon i fyfyrwyr ond nid oes dim byd yn eich rhwystro rhag defnyddio cyfrif cyfredol arall ar gyfer eich gwario o ddydd i ddydd.

Mae amryw o resymau pam y gallech benderfynu agor mwy nag un cyfrif:

 • I reoli’ch cyllideb yn fwy effeithiol. Er enghraifft, talu ffioedd llety ag un cyfrif a defnyddio un arall ar gyfer gwariant beunyddiol.
 • I fanteisio ar gyfleusterau defnyddiol fel gallu rhannu'ch arian yn gronfeydd gwario a chynilo.

Cardiau credyd â chyfrifon myfyrwyr

Mae gan rai banciau gardiau credyd i fyfyrwyr sydd ar gael i gydfynd â chyfrifon myfyrwyr.

Fel arfer mae gan y cardiau hyn derfynau credyd sefydlog a chymharol isel.

Tra gall cardiau credyd roi cymorth i chi wneud taliadau mawr unwaith ac am byth i helpu â’ch astudiaethau, ni ddylech eu hystyried fel rhywbeth sy’n disodli gwariant o ddydd i ddydd.

Os byddwch yn methu taliad, hyd yn oed yr isafswm, byddwch yn gorfod talu costau cosb a gallai hynny effeithio ar eich statws credyd.

Gwneud taliadau drwy eich cyfrif myfyriwr

Mae bancio ar-lein a symudol yn eich galluogi i wneud taliadau yn rhwydd.

Mae’r gwasanaeth ‘Paym’ yn caniatáu taliadau rhwng pobl sydd wedi cofrestru eu rhifau symudol. Cofiwch wirio manylion pawb rydych yn anfon arian atynt trwy drosglwyddiad banc, a gochelwch rag sgamwyr.

Cadwch olwg ar unrhyw daliadau a gwneir fel y gallwch aros o fewn eich terfyn gorddrafft awdurdodedig.

arrow icon

Bancio’n ddiogel ac osgoi twyll

Dyma rai awgrymiadau i'ch helpu i reoli eich cyfrif yn ddiogel ac i osgoi twyll:

 • cuddiwch eich PIN wrth beiriannau arian parod
 • ceisiwch beidio â defnyddio cyfrifiaduron neu dabledi a rennir i gael mynediad at bancio ar-lein
 • peidiwch fyth â throsglwyddo arian allan o'ch cyfrif i'w "gadw'n ddiogel" - sgam cyffredin yw hwn 
 • gwiriwch eich cyfriflen banc neu bancio ar-lein yn rheolaidd i sicrhau nad oes gwallau
 • peidiwch fyth â chadw’ch Rhif Adnabod Personol (PIN) â’ch cardiau banc.
arrow icon

Gogelwch rhag sgamiau sy’n targedi fyfyrwyr

Mae sôn wedi bod am bobl ifanc cael eu targedu gan dwyllwyr dros gyfryngau cymdeithasol.

 • Cadwch olwg ar gynigion ‘arian am ddim’ sy’n ymddangos yn rhy dda i fod yn wir. Gallwch fod yn delio ag arian a ddefnyddiwyd am gyffuriau, masnachu pobl neu derfysgaeth.
 • Peidiwch â rhannu eich manylion banc â dieithriaid, a pheidiwch â gadael i rywun arall cael mynediad i’ch cyfrifon.
 • Rhowch wybod i Action Fraud am unrhyw negeseuon amheus a chysylltu â’ch banc os credwch eich bod wedi dioddef o dwyll yn barod. 
arrow icon

Dewis rhwng cyfrif myfyriwr neu raddedig

Mae gwefannau cymharu yn lle da i ddechrau ar gyfer unrhyw un sy’n ceisio dod o hyd i cyfrifon cyfredol.

arrow icon

Cofiwch ni fydd pob un gwefan gymharu yn rhoi’r un canlyniadau i chi. Felly gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio mwy nag un gwefan cyn gwneud penderfyniad.

Hefyd, mae’n bwysig gwneud tipyn o waith ymchwil i mewn i’r math o gynnyrch neu nodweddion a ddymunwch cyn prynu neu newid darparwr.

Symud ymlaen i gyfrif i raddedigion

Yn gyffredinol, unwaith y byddwch yn gorffen yn y prifysgol neu goleg, bydd eich banc yn troi eich cyfrif myfyrwyr i gyfrif graddedigion.

Y prif reswm yw i leihau swm y gorddrafft, a dyfodd efallai yn ystod eich cyfnod fel myfyriwr.

Ar ôl graddio, gofynnwch y cwestiynau canlynol i’ch banc:

 • pa gynigion sydd gennych ar gyfrifon i raddedigion?
 • a fydd fy nherfyn gorddrafft yn cael ei gwtogi? Os felly, pa bryd?
 • pa bryd fydd llog yn cael ei godi ar fy ngorddrafft?
 • a fyddaf yn cael fy uwchraddio i gyfrif i raddedigion fel mater o drefn?

Mae’r cyfrifon hyn yn dal i ddarparu gorddrafftiau hael iawn, ond mae’r cyfanswm o fenthyca di-log yn tueddu i leihau bob blwyddyn tra bydd y cyfrif yn weithredol.

Defnyddiwch hyn fel cyfle i reoli a rhoi trefn ar eich cyllideb wedi i chi raddio.

arrow icon

Dewis y cyfrif banc i raddedigion cywir i chi

Os agorwyd cyfrif myfyriwr ar ddechrau’ch cwrs, mae’n debygol y cafodd ei newid yn gyfrif i raddedigion â’r un gangen, wedi i chi raddio.

Ystyriwch y canlynol wrth chwilio am y cyfrif banc gorau ar gyfer eich anghenion:

 • peidiwch fyth â mynd dros eich terfyn gorddrafft
 • peidiwch â bod yn ffyddlon i’ch banc presennol – cymharwch beth sydd ar gael!
 • ewch am yr un sy’n cynnig y cyfnod hwyaf o 0% o log ar orddrafft y gallwch ddod o hyd iddo
 • canolbwyntiwch ar y manteision sy’n gysylltiedig ag agor cyfrif â banc penodol
 • gwiriwch eich statws credyd cyn i chi wneud cais am gyfrif i raddedigion
 • cyllidebwch i glirio’ch gorddrafft cyn gynted ag y gallwch (os oes gennych un).
arrow icon
arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.