Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Prynu car gyda Pryniant ar Gytundeb Personol (PCP)

Beth yw pryniant ar gytundeb personol (PCP)?

Mae Pryniant ar Gytundeb Personol (PCP) yn ffordd gymhleth o dalu am gar. Mae’n debyg i rentu hir-dymor, sy’n caniatáu i chi ddefnyddio’r car tan i’r cytundeb ddod i ben. Ar ddiwedd y cytundeb, gallwch:

arrow icon
 • ddychwelyd y car
 • talu’r gwerth ail-werthu a’i gadw
 • defnyddio’r gwerth ail-werthu tuag at brynu car newydd.

Dyma beth rydych angen ei wybod ynglŷn â sut mae PCP yn gweithio:

 • mae’r cytundeb yn para rhwng tair a phum mlynedd
 • bydd angen i chi basio gwiriad credyd
 • bydd angen ichi dalu blaendal ymlaen llaw
 • bydd y swm y byddwch yn ei dalu dros gyfnod llawn y cytundeb yn aml yn uwch na Chytundeb Llogi Personol (PCH).
 • nid chi fydd yn berchen ar y cerbyd ar ddiwedd y cytundeb. Gallwch ei brynu drwy dalu taliad terfynol neu ‘daliad balŵn’, sydd yn rhai miloedd o bunnoedd fel arfer
 • gallwch hefyd ddod â’r cytundeb i ben drwy brynu’r car yn llwyr
 • mae amodau llym i’r cytundeb, fel cyfyngiad ar y nifer o filltiroedd a deithiwch
 • yn aml bydd rhaid i chi aros gyda’r un gwerthwr pe byddech am ddefnyddio unrhyw ecwiti sy’n weddill yn eich car fel blaendal ar gyfer car newydd trwy PCP.

Bydd y llog a godir ar eich trefniant PCP yn dibynnu ar eich statws credyd. Gallwch wirio’ch sgôr credyd am ddim â:

arrow icon

Sut mae Pryniant ar Gytundeb Personol (PCP) yn gweithio ?

Dyma beth fydd yn digwydd pan gyllidwch gar drwy PCP:

1. Yn gyntaf, bydd angen i chi basio asesiad teilyngdod credyd.

Cyn i chi lofnodi i fyny am PCP, bydd angen i chi fynd trwy asesiad teilyngdod credyd sy’n cynnwys dau ffactor. Y cyntaf yw fforddiadwyedd y taliadau PCP ar draws cyfnod cyfan y contract yn seiliedig ar eich cyllid - meddyliwch amdano fel darganfod pa mor anodd ydyw i chi gynnal eich ad-daliadau. Yr ail yw risg credyd, sef y siawns na fyddwch yn talu’ch benthyciad PCP yn ôl i’r cwmni benthyciadau.

Gallwch gael syniad o’ch fforddiadwyedd trwy edrych a oes costau yn y dyfodol a allai effeithio ar eich gallu i gynnal eich ad-daliadau ymhen 4 blynedd. 

arrow icon
2. Yna bydd angen i chi dalu blaendal, fel arfer 10% o werth y cerbyd.
 
3. Yna byddwch yn medru defnyddio’r car, ond cofiwch nid chi’n sy’n perchen arno eto. Bydd angen i chi hefyd wneud eich taliadau dros gyfnod y cytundeb.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n cadw o fewn eich cyfyngiad milltiroedd. Bydd costau os byddwch yn mynd dros eich cyfyngiad. Byddwch yn eithriadol o ofalus hefyd nad ydych yn achosi difrod iddo oherwydd gallech wynebu cost ar ddiwedd y cytundeb. Os credwch y byddwch yn mynd dros y cyfyngiad milltiroedd a ganiateir, efallai byddai’n werth cael cytundeb gyda rhagor o filltiredd.

arrow icon
4. Pan ddaw’r cytundeb i ben, bydd angen i chi benderfynu a ydych yn dymuno cadw’r car, ei ddychwelyd, neu ddefnyddio ei werth fel blaendal ar gyfer PCP newydd .

Os ydych yn dymuno cadw’r car, bydd angen i chi wneud taliad terfynol, a elwir yn aml yn daliad balŵn. Mae hyn yn seiliedig ar werth y car yn awr yn ôl barn y gwerthwr ceir – ei Warant o Isafswm Gwerth yn y Dyfodol (GMVF). Gall hyn amrywio o ychydig gannoedd i ychydig filoedd o bunnau a bydd yn llawer uwch na’r taliad misol arferol. Os nad ydych wedi cynilo’r arian hwn, efallai y bydd angen i chi gymryd benthyciad arall i’w dalu.

5. Os nad ydych yn bwriadu cadw’r car, gallwch ei drosglwyddo yn ôl heb unrhyw daliadau pellach.
 
6. Neu, gallwch ddefnyddio gwerth y car ar ôl talu’r GVF fel blaendal ar PCP newydd.

Efallai y bydd angen i chi aros gyda’r un gwerthwr os dymunwch wneud hynny.

Pwyntiau pwysig i fod yn ymwybodol ohonynt wrth gael Pryniant ar Gytundeb Personol (PCP)

arrow icon

Gan fod PCPs yn gymhleth ac yn cael eu hegluro’n wael wrth i chi brynu ceir, mae rhai pethau sydd angen i chi fod yn ymwybodol ohonynt nad ydynt yn eglur efallai.

 • Gwiriwch eich cytundeb bob tro ynghyd â’r amodau a thelerau. Bydd yna ffioedd y bydd angen i chi fod yn ymwybodol ohonynt, a bydd angen i chi wybod beth sy’n digwydd petai angen i chi newid y cytundeb yn ddiweddarach.
 • Gwiriwch faint rydych yn ei ad-dalu, yn fisol ac yn gyfan gwbl – yn aml byddwch yn talu mwy gyda PCP na gyda mathau eraill o gyllido car.
 • Gwiriwch beth yw eich cyfyngiad o ran milltiroedd, a’r ffioedd am fynd heibio hynny.
 • Gall traul a difrod gormodol, megis crafiadau, olygu y byddwch yn gorfod talu costau ychwanegol. Gofynnwch am enghreifftiau ysgrifenedig ynglŷn â’r hyn a ystyrir yn draul ormodol a difrod yn eu barn hwy.
 • Er mwyn dod â’r cytundeb i ben yn gynnar neu ei ganslo, mae rhaid eich bod wedi talu hanner gwerth y cerbyd. Os nad ydych, bydd rhaid i chi dalu’r gwahaniaeth cyn y gallwch adael y cytundeb. Bydd angen i’r car fod mewn cyflwr da hefyd, neu gallech orfod talu’r costau trwsio

Dewisiadau amgen i Bryniant ar Gytundeb Personol (PCP)

arrow icon

Y peth pwysicaf i’w benderfynu, cyn i chi gymryd PCP, yw a ydych yn debygol o gadw’r car neu beidio ar ddiwedd y cyfnod PCP. Os na fyddwch, gallai prydlesu car trwy logi ar gytundeb personol (PCH) fod yn rhatach i chi.

Mae costau nad ydynt yn gysylltiedig â thanwydd fel rhan o’r pecyn cynhaliaeth y aml yn cael eu cynnwys gyda PCH, gan roi pethau fel treth car blynyddol (a elwir yn aml yn dreth ffordd) a gwasanaethu arferol.

Os ydych yn bwriadu prynu’r cerbyd yn gyfan gwbl a chithau wedyn yn berchen arno, mae yna ddewisiadau rhatach ar gael hefyd. 

Eich hawliau os ydych eisiau canslo cynllun Pryniant ar Gytundeb Personol (PCP)

Mae dewis y cyfnod PCP cywir yn bwysig. Os byddwch yn dewis cyfnod maith, byddwch yn talu mwy am y car. Ond os yw’n rhy fyr, bydd gennych daliadau misol uwch ac efallai y bydd perygl na fyddwch yn gallu eu talu.

Os na fyddwch yn gallu gwneud taliadau’n brydlon neu os byddwch eisiau lleihau costau, mae gennych hawl dan y Ddeddf Credyd Defnyddwyr i ddychwelyd y car cyn belled â’ch bod wedi gwneud hanner eich taliadau. Gelwir hyn yn ‘derfynu gwirfoddol’.

arrow icon

Beth i’w wneud os ydych yn dechrau llithro gyda’ch taliadau cyllido car

Os ydych yn cael anhawster wrth dalu biliau cartref yn ogystal â’ch taliadau car, gallwch gael cyngor cyfrinachol am ddim gan sefydliad neu elusen sy’n rhoi cyngor ar ddyledion.

Dyma rai opsiynau eraill ar gyfer pan na allwch gadw i fyny a thaliadau.

Dychwelyd y car

Os ydych wedi talu hanner gwerth y cerbyd gallwch dod â’r cytundeb PCP i ben yn gynnar. Os nad ydych chi, bydd yn rhaid i chi dalu’r gwahaniaeth cyn y gallwch adael y cytundeb. Bydd angen i’r car fod mewn cyflwr da hefyd, neu gallech orfod talu’r costau trwsio. 

Siaradwch â’r cwmni cyllid

Efallai byddant yn cynnig ymestyn hyd y brydles, a fyddai’n gostwng eich taliadau misol, neu ddod i drefniant arall i’ch helpu. 

Ad-dalu’n gynnar

Gall fod yn fwy buddiol i chi dalu swm i setlo’r cytundeb gyda’r cwmni cyllido, a fyddai’n un taliad uwch terfynol i ddod â’r cytundeb i ben. Yna gallwch gadw’r car neu ei werthu. 

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.