Benthyciadau personol

Os ydych chi’n dymuno cael benthyg arian, a thalu swm penodol yn ôl bob mis, mae benthyciad personol yn un opsiwn. Darganfyddwch yr hyn y dylech fod yn wyliadwrus ohono a sut i gael y cytundeb gorau.

Beth yw benthyciad personol?

Mae benthyciadau personol ar gael gan fanc a darparwr arall ac nad ydynt wedi cael eu gwarantu yn erbyn unrhyw ased, megis eich cartref. Gelwir hefyd yn fenthyciadau heb eu gwarantu.

Er y byddwch yn talu llog ar y swm y byddwch yn ei fenthyca, mae ad-daliadau misol yn sefydlog i dalu nôl y ddyled ar ddiwedd y tymor – sydd fel arfer yn un i bum mlynedd.

Y manteision a’r anfanteision o fenthyciad personol

 • Byddwch yn cael cyfandaliad ymlaen llaw ond yn lledaenu'r gost dros nifer penodol o fisoedd neu flynyddoedd.

 • Fel arfer, bydd eich ad-daliadau benthyciad yn swm sefydlog bob mis, sy'n ei gwneud yn haws i gyllidebu.

 • Mae'r ad-daliadau wedi'u cynllunio felly byddwch yn clirio'r ddyled ar y diwedd, nid yw hyn bob amser yn wir gyda mathau eraill o fenthyca - fel cardiau credyd.

 • Gallwch ddewis pa mor hir yr hoffech ei gymryd i ad-dalu'r benthyciad. Fodd bynnag, bydd dewis tymor hir yn costio mwy o log i chi.

 • Gallwch ddefnyddio gwirwyr cymhwysedd i weld a ydych yn debygol o gael eich cymeradwyo ar gyfer benthyciad, heb effeithio ar eich sgôr credyd.

 • Nid oes modd osgoi talu llog, felly efallai y bydd dewisiadau rhatach fel cardiau credyd gyda chyfnodau rhagarweiniol 0%.

 • Yn aml, ni fyddwch yn gwybod yr union gyfradd a gewch nes i chi wneud cais.

 • Mae'r gyfradd llog yn aml yn rhatach y mwyaf y byddwch yn ei fenthyca, felly efallai y cewch eich temtio i wario mwy nag sydd ei angen arnoch.

 • Mae'r rhan fwyaf o fenthyciadau yn cael eu had-dalu o leiaf £1,000 dros flwyddyn neu fwy, felly efallai y byddwch yn benthyca mwy nag y gallwch ei fforddio yn y pen draw. Fodd bynnag, mae undebau credyd yn aml yn cynnig benthyciadau ar gyfer symiau llai, fel £100.

Yr hyn sydd angen i chi ei wybod cyn gwneud cais am fenthyciad personol

Dyma rai pethau i fod yn ymwybodol ohonynt cyn dewis benthyciad personol.

Bydd angen i chi basio gwiriad credyd

Mae banciau a benthycwyr eraill yn defnyddio'ch cofnod credyd i gael gwybod am eich hanes benthyca trwy gynnal gwiriadau credyd. Mae hyn yn dangos iddynt pa mor dda rydych chi wedi rheoli credyd yn y gorffennol, er enghraifft, os ydych chi erioed wedi methu cerdyn credyd neu ad-daliad bil ynni. Defnyddir y wybodaeth hon i gyfrifo pa mor beryglus ydych chi i fenthyca iddo, ac fel arfer mae'n effeithio ar y gyfradd llog y byddwch chi'n ei chael a faint y byddant yn ei gynnig i chi. Efallai y byddant yn penderfynu peidio â rhoi benthyg i chi o gwbl.

Cyn gwneud cais, sy'n cael ei gofnodi ar eich cofnod credyd, gallwch ddefnyddio gwiriwr cymhwysedd i weld eich cyfle o gael ei dderbyn – mae gan y rhan fwyaf o fenthycwyr a safleoedd cymharu wiriwr cymhwysedd ar eu safleoedd. Mae'r rhain yn defnyddio 'gwiriad credyd chwiliad meddal', felly fe welwch a yw'n werth gwneud cais heb effeithio ar eich ffeil credyd.

Efallai na chewch y gyfradd llog a hysbysebwyd

Wrth chwilio am fenthyciad, bydd llawer o fenthycwyr yn defnyddio APR cynrychioliadol (cyfradd ganrannol flynyddol). Er hynny, dim ond 51% o'r bobl sydd wedi eu cymeradwyo ar gyfer benthyciad sy'n gorfod cael y gyfradd hon neu well - os nad chi yw hynny, byddwch chi'n talu mwy - ac fel arfer ni fyddwch chi’n gwybod tan ar ôl i chi wneud cais. Bydd defnyddio gwiriwr cymhwysedd ar safle cymharu neu'n uniongyrchol gyda'r benthyciwr yn dangos i chi pa mor debygol ydych chi o gael eich derbyn, ac efallai y byddwch hyd yn oed yn gweld rhai cyfraddau gwarantedig sy'n bersonol i chi.

Mae gan rai benthyciadau personol gyfraddau llog amrywiol, sy'n golygu y gallant gynyddu neu ostwng. Os mai dim ond yr ad-daliadau cychwynnol y gallwch eu fforddio, mae'n well osgoi'r math hwn o fenthyciad rhag ofn y bydd y gyfradd llog yn cynyddu.

Ffioedd trefnu

Bydd unrhyw ffioedd trefnu yn cael eu cynnwys yn yr APR, a dyna pam ei bod yn bwysig cymharu APRs yn hytrach na chyfraddau llog yn unig. Cadwch lygad am y rhain gan y byddant yn gwneud benthyciad yn ddrytach. Gwnewch yn siŵr eich bod yn eu cynnwys pan fyddwch yn cyfrifo faint y bydd y benthyciad yn ei gostio i chi.

Os ydych eisoes yn cael trafferth talu eich biliau neu ad-dalu arian arall rydych wedi'i fenthyca, mae'n bwysig peidio â chymryd benthyciad personol.

Darganfyddwch sut i greu cynllun ad-dalu ar gyfer eich benthyca.

Sut i gael y cytundeb benthyciad personol gorau

Dyma rai awgrymiadau i'ch helpu i ddod o hyd i'r benthyciad personol iawn i chi:

Mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl

Byddwch yn cael 14 diwrnod o naill ai’r dyddiad y llofnodir y cytundeb benthyciad neu pan fyddwch yn derbyn copi o'r cytundeb (pa bynnag un yw'r hwyraf) i ganslo. Mae'r cyfnod ailfeddwl hwn yn berthnasol i bob cytundeb credyd a wneir mewn person, ar-lein neu dros y ffôn.

Os byddwch yn canslo, mae gennych hyd at 30 diwrnod i ad-dalu'r arian. Efallai y codir llog arnoch am y cyfnod y cawsoch y credyd, ond rhaid ad-dalu unrhyw ffioedd ychwanegol.

Ad-dalu benthyciad personol yn gynnar

Rhaid i ddarparwyr benthyciadau ganiatáu i chi ad-dalu benthyciad personol yn llawn cyn diwedd tymor y benthyciad neu wneud gordaliadau rhannol. Os oes gennych gynilion, mae bron bob amser yn gwneud synnwyr defnyddio'r rhain i ad-dalu unrhyw fenthyciadau.

Fodd bynnag, os ydych yn ad-dalu mwy na £8,000 y flwyddyn, fel arfer bydd yn rhaid i chi dalu ffi ad-dalu cynnar (ERC). Gall hyn amrywio, ond fel arfer mae'n hafal i tua mis neu ddau o log - gallwch ddod o hyd i'r wybodaeth hon yn eich cytundeb benthyciad.

Os oes mwy na blwyddyn i fynd ar eich cytundeb benthyciad, yr uchafswm ERC fyddai 1% o'r swm sy'n cael ei ad-dalu'n gynnar neu 0.5% os ydych chi yn y flwyddyn olaf.

Os ydych am ad-dalu'ch benthyciad yn llawn, gofynnwch i'ch benthyciwr am 'ddatganiad setliad'. Bydd hyn yn dangos faint sydd angen i chi ei dalu i glirio'r ddyled, a faint y byddwch yn ei gynilo drwy ad-dalu'n gynnar.

Darganfyddwch sut i greu cynllun ad-dalu ar gyfer eich benthyca.

Byddwch yn wyliadwrus o sgamiau wrth fenthyca

Ni fydd cwmni benthyciadau byth yn gofyn i chi am daliad ymlaen llaw cyn iddynt roi'r benthyciad i chi. Os ydych chi'n meddwl bod sgamiwr neu gwmni anawdurdodedig wedi cysylltu â chi, rhowch wybod i'r FCAYn agor mewn ffenestr newydd

Os ydych wedi cael eich twyllo ac eisiau help i weld a allech gael eich arian yn ôl, ffoniwch ein huned troseddau ariannol a sgamiau ar 0800 015 4402.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.