Cyfrifon cyfredol

Mae cyfrif cyfredol - sy'n cael ei adnabod yn syml fel cyfrif banc - yn gadael i chi wneud a derbyn taliadau, fel talu biliau, gwario ar-lein a chael eich cyflog. Dyma'r cyfan sydd angen i chi ei wybod.

Nodweddion cyfrif cyfredol

Gyda chyfrif cyfredol, gallwch:

 • Derbyn taliadau, fel cyflogau, budd-daliadau a phensiwn.
 • Talu am bethau neu dynnu arian parod allan gyda cherdyn debyd.
 • Trosglwyddo arian i dalu biliau neu bobl eraill, gan gynnwys taliadau rheolaidd fel Debydau Uniongyrchol ac archebion sefydlog.
 • Rheoli eich cyfrif 24/7 trwy fancio symudol ac ar-lein.

Bydd llawer o gyfrifon hefyd yn rhoi cyfle i chi:

 • Gael mynediad at eich cyfrif dros y ffôn, mewn canghennau ac yn Swyddfa'r Post.
 • Benthyg arian gyda gorddrafft - byddwch fel arfer yn talu llog dyddiol hyd at 40%.

Gweler Gorddrafftiau wedi'u hesbonio am fwy o wybodaeth.

Faint mae cyfrif cyfredol yn ei gostio?

Mae'r rhan fwyaf o'r cyfrifon cyfredol yn rhad ac am ddim i'w defnyddio, ond efallai y codir tâl arnoch os:

 • Nad oes gennych ddigon o arian i dalu am daliad - byddech fel arfer yn talu llog gorddrafft neu ffioedd trafodion di-dâl.
 • Ydych yn defnyddio'ch cerdyn debyd dramor neu mewn arian tramor – yn aml mae ffi gyfnewid ac weithiau ffi gwario a ffi peiriant arian parod.
 • Trosglwyddo symiau mawr o arian – fel blaendal ar gyfer tŷ.
 • Gofyn am gopïau o ddatganiadau.

Bydd rhai cyfrifon hefyd yn codi ffi fisol am rai manteision fel yswiriant.

Pwy all gael cyfrif cyfredol?

Oni bai eich bod yn agor cyfrif cyfredol i blant, fel arfer bydd angen i chi fod yn 18 oed neu'n hŷn ac yn breswylydd yn y DU. Bydd banciau hefyd yn gofyn am un neu ddau fath o brawf adnabod fel y gallant wirio'ch enw a'ch cyfeiriad.

Gweler sut i agor cyfrif banc am gymorth cam wrth gam llawn. 

Mathau o gyfrifon cyfredol

Bydd y math o gyfrif sydd ar gael i chi yn dibynnu i raddau helaeth ar eich sefyllfa.

Os oes gennych hanes credyd da

Cyfrif cyfredol safonol

Fel arfer mae'n cynnig cerdyn debyd, bancio symudol ac ar-lein, gorddrafft taladwy ac mae’n gadael i chi sefydlu taliadau - i gyd fel arfer heb ffi fisol.

Cyfrifon gyda manteision am ddim

Mae'n cynnig y nodweddion uchod ac ychwanegion megis gorddrafft di-log, arian yn ôl ar wariant neu filiau, gwariant tramor am ddim a heb log. Efallai y bydd angen i chi dalu isafswm neu dalu ffi fisol.

Cyfrifon cyfredol wedi'u pecynnu

Am ffi fisol, cewch bolisïau yswiriant fel teithio, ffôn symudol, car yn torri i lawr a theclynnau. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gallu hawlio bob amser ac os yw'n rhatach ei gael yn rhywle arall.

Os ydych yn yr ysgol neu'n astudio

Mae'r rhain fel arfer yn cynnig gorddrafft heb log os ydych yn astudio neu wedi cwblhau cwrs prifysgol neu brentisiaeth lefel uwch yn ddiweddar.

Cyfrif cyfredol safonol ar gyfer rhai dan 18 oed, felly dim gorddrafft. Efallai y bydd angen caniatâd rhiant neu warchodwr arnoch i agor un neu i gael nodweddion penodol fel cerdyn debyd.

Os ydych chi'n cael trafferth cael cyfrif

Mae’r cyfrif hwn yn cynnig y rhan fwyaf o nodweddion cyfrif cyfredol (ac eithrio gorddrafft) ac fel arfer mae’n derbyn y rhai sydd â hanes credyd gwael, euogfarnau neu sydd yn y carchar

Mae'n cael ei redeg gan sefydliadau nid-er-elw, ond efallai y byddwch yn talu ffi fisol i gael un.

Mae’n gadael i chi wario a thynnu arian parod ond fel arfer ni allwch sefydlu taliadau.

Faint o gyfrifon cyfredol y gallaf eu cael?

Cyn belled â'ch bod yn bodloni'r meini prawf cymhwysedd, nid oes cyfyngiad ar nifer y cyfrifon y gallwch eu hagor. Er enghraifft, gallech ddewis cael un cyfrif cyfredol ar gyfer eich gwariant ac un i dalu biliau ohono.

Ond bydd pob cais fel arfer yn gosod marc ar eich ffeil credyd. Gall gormod mewn cyfnod byr o amser effeithio'n negyddol ar eich sgôr credyd. Edrychwch ar sut i wella eich adroddiad credyd.

Cyfrifon ar y cyd

Gellir agor y rhan fwyaf o’r cyfrifon cyfredol gyda dau neu fwy o bobl, a all fod yn ddefnyddiol os ydych yn rhannu arian neu filiau'r cartref.

Ond gwnewch hynny dim ond os ydych chi'n ymddiried yn y person arall. Byddant yn gallu cael gafael ar unrhyw arian sydd yn y cyfrif a gweld yr holl drafodion. Bydd eich ffeiliau credyd hefyd yn gysylltiedig, a all effeithio ar eich sgôr credyd os oes gan y person arall hanes credyd gwael.

Gweler esboniad o gyfrifon ar y cyd am fwy o wybodaeth.

Mae hyd at £85,000 fesul grŵp bancio fel arfer yn cael ei warchod

Mae’r rhan fwyaf o gyfrifon banc yn cael eu diogelu gan y Cynllun Iawndal Gwasanaethau Ariannol (FSCS). Pe bai’ch banc, cymdeithas adeiladu neu undeb credyd yn methu, sy’n annhebygol o ddigwydd, byddech yn cael eich arian yn ôl yn awtomatig – hyd at £85,000 y person. 

Gallwch ddefnyddio gwiriwr diogelwch FSCSYn agor mewn ffenestr newydd i wirio a yw eich banc wedi'i ddiogelu.

Os nad ydyw, mae’n debygol o fod yn gyfrif cyfredol rhithwir a gwmpesir gan reolau e-arian. Mae hyn yn golygu bod eich arian yn cael ei gadw’n ddiogel mewn banc gwahanol, ond byddai angen i chi wneud hawliad i’r gweinyddwr os bydd eich darparwr yn methu.

Treth ar gyfrifon cyfredol

Yn gyffredinol, dim ond os yw'ch cyfrif cyfredol yn talu llog y mae'r dreth yn berthnasol. Er na fyddwch yn talu treth ar yr arian parod sydd yn y cyfrif, efallai y byddwch ar y llog cynilo a gewch.

Gall y rhan fwyaf o bobl ennill hyd at £1,000 mewn llog cynilo cyn talu treth neu £500 os ydych yn ennill rhwng £50,271 a £125,140. Am drosolwg cyflawn, gan gynnwys lwfansau ychwanegol i'r rhai sy'n ennill llai na £17,570, edrychwch ar sut mae treth ar gynilion yn gweithio.  

Os yw'ch cyfrif yn talu gwobrau arian parod eraill, gofynnwch i'ch banc a yw hyn yn drethadwy ai peidio - nid yw'r rhan fwyaf o arian yn ôl yn drethadwy, ond efallai y bydd rhai taliadau arian parod misol.

Cymharwch gyfrifon cyfredol

Mae ein teclyn cymharu cyfrifon banc yn eich helpu i weld nodweddion, ffioedd a thaliadau cyfrif.

Ar gyfer adolygiadau ar gyfrifon cyfredol, gweler:

Edrychwch ar Sut i ddewis cyfrif banc am fwy o help.

Os bydd pethau'n mynd o'i le

Os oes gennych broblem gyda'ch banc neu gyfrif cyfredol, dilynwch y camau hyn.

 1. Gofynnwch i wasanaethau cwsmeriaid eich banc i gywiro pethau – os na allwch gytuno ar ddatrysiad, yna
 2. Gwnewch gwyn ffurfiol - mae ganddyn nhw wyth wythnos i ymchwilio ac i roi ymateb terfynol. Os nad ydych chi'n cytuno o hyd, neu os yw'r amserlen wedi mynd heibio, gallwch chi
 3. Fynd â'ch cwyn at Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol am ddim – fe gewch chi benderfyniad annibynnol ynghylch a oedd ymateb eich banc yn deg neu a oes angen iddyn nhw wneud mwy.

Am fwy o wybodaeth, gweler ein canllaw llawn ar sut i gwyno

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.