Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Cyfrifon cyfredol

Mae cyfrif cyfredol yn wych ar gyfer rheoli’ch arian dydd-i-ddydd. Gallwch dderbyn taliadau’n rheolaidd fel cyflog, budd-daliadau, credydau treth neu bensiynau i’ch cyfrif. Gallwch hefyd sefydlu taliadau allan o’ch cyfrif ym mha ffordd bynnag sy’n gyfleus i chi.

Beth gallwch ei wneud â chyfrif cyfredol

Gyda chyfrif cyfredol, gallwch:

 • talu am bethau â cherdyn debyd
 • ysgrifennu sieciau er mwyn talu biliau ac unigolion
 • derbyn taliadau yn uniongyrchol i’ch cyfrif
 • sefydlu Debydau Uniongyrchol ac archebion sefydlog i dalu’ch biliau
 • trosglwyddo arian dros y ffôn neu â bancio ar-lein.      
 • gall trethdalwyr ar y gyfradd sylfaenol ennill hyd at £1,000 o log ar eu cynilion heb orfod talu treth a gall trethdalwyr ar y gyfradd uwch ennill hyd at £500 o log yn ddi-dreth. Darganfyddwch fwy am Dreth ar gyfrifon cynilo 
 • codi arian dros y cownter neu o beiriant arian parod
 • gwirio’ch balans trwy ddefnyddio bancio ffôn neu ryngrwyd, mewn peiriant arian parod neu dros y cownter
 • gwneud cais am orddrafft. Bydd hyn yn caniatáu i chi wario mwy na sydd gennych yn eich cyfrif - ond codir ffi arnoch amdano
 • talu sieciau i mewn i’ch cyfrif. Mae’r arian fel arfer yn clirio’r diwrnod gwaith canlynol (dydd Llun i ddydd Gwener, ac eithrio gwyliau’r banc) ond gall gymryd yn hirach os yw siec yn cael ei dalu i mewn yn hwyrach na’r amser torbwynt a hysbysebir. Darganfyddwch fwy ar ein tudalen Taliadau i mewn i’ch cyfrif banc 

Gallwch gael mynediad i’r mwyafrif o gyfrifon cyfredol mewn cangen ar y stryd fawr, ar-lein, trwy ddefnyddio bancio symudol neu dros y ffôn.

arrow icon

Pwy all gael cyfrif cyfredol?

Mae angen i chi fod dros 16 oed i agor cyfrif cyfredol, ond mewn rhai banciau mae rhaid bod yn 18 oed.

Os yw’ch plentyn o dan 18 oed, efallai y cewch agor cyfrif cyfredol â help rhiant.

Os na all eich plentyn agor cyfrif cyfredol efallai y dymunwch edrych ar gyfrifon cynilo i blant. Mae rhai banciau yn cynnig cyfrifon y gallwch ei agor ar ôl i’ch plentyn cael ei eni.

arrow icon

Isafswm taliad misol

Efallai y bydd rhai banciau’n gofyn i chi dalu isafswm i’ch cyfrif bob mis. Gall hyn fod eich cyflog, budd-daliadau neu bensiwn.

Hanes credyd da

Gan fod llawer o gyfrifon cyfredol yn caniatáu i chi gael gorddrafft, efallai y bydd angen i chi basio gwiriad credyd pan agorwch y cyfrif.

Tystiolaeth o hunaniaeth a chyfeiriad

Bydd pob banc neu gymdeithas adeiladu yn gofyn am brawf o’ch hunaniaeth a’ch cyfeiriad cyn i chi allu agor cyfrif banc.

How much does a current account cost?

arrow icon

Cyhyd â bod gennych arian yn eich cyfrif, fel arfer nid oes rhaid i chi dalu am wasanaethau cyfrif cyfredol.

Mae rhai cyfrifon cyfredol yn codi ffi fisol ar gyfer nodweddion ychwanegol – gelwir y rhain yn gyfrifon banc pecyn.

arrow icon

Gorddrafftiau a chyfrifon cyfredol

arrow icon

Mae gorddrafft yn ddull o fenthyca arian gan eich banc drwy eich cyfrif cyfredol. Mae hyn yn golygu y gallwch wario mwy na sydd gennych yn eich cyfrif.

Mae banciau fel arfer yn codi llog arnoch am fenthyca’r arian hwn i chi.

Yn aml mae’r llog mor uchel â 40%, sy’n llawer uwch na gyfradd tebygol am fenthyciad personol.

Fodd bynnag, mae rhai’n cynnig gorddrafftiau di-log. Ond mae hyn yn dibynnu ar eich cytundeb â’r banc – dylech gysylltu â’ch banc i gael gwybod.

Bellach mae gan y cyfrifon cyfredol Uchafswm Tâl Misol (MMC). Dyma'r uchafswm y byddwch yn ei dalu bob mis mewn ffioedd, costau a llog. Mae'r swm yn amrywio, yn dibynnu ar y banc neu'r gymdeithas adeiladu, a pha gyfrif cyfredol sydd gennych.

Sicrhewch eich bod yn gwirio beth yw'r MMC â'ch cyfrif cyfredol. Bydd hyn yn eich helpu i sicrhau eich bod yn gwybod faint mae eich gorddrafft yn ei gostio i chi.

arrow icon

Ffioedd am Ddebydau Uniongyrchol ac archebion sefydlog a wrthodir

Os nad oes digon yn eich cyfrif i dalu archeb sefydlog neu Ddebyd Uniongyrchol gellid ei wrthod. Os bydd hyn yn digwydd, fel arfer bydd rhaid i chi dalu ffi.

Gall hyn fod cymaint â £25 ar gyfer pob taliad a wrthodir.

arrow icon

Peiriannau codi arian (ATMs)

Yn y DU, fel arfer, mae tynnu arian allan o beiriant codi arian â’ch cerdyn debyd am ddim.

Mae rhai eithriadau:

 • Mae rhai peiriannau codi arian – yn enwedig y rhai y tu mewn i siopau bychain, ar flaen gyrtiau garejys ac mewn clybiau nos – yn gallu codi ffi o hyd at £5 bob tro rydych yn tynnu arian allan ohonynt. Maent yn dweud wrthych am y ffioedd ar y sgrin cyn i chi dynnu’r arian allan fel eich bod yn gallu penderfynu a ydych am barhau ai peidio.
 • Mae defnyddio cerdyn credyd i dynnu arian allan yn cynnwys ffi, ac rydych yn talu llog o’r dyddiad rydych yn tynnu’r arian allan. Os oes gennych gerdyn â chyfnod di-log, bydd dim ond yn berthnasol i brynu nwyddau. Byddwch yn parhau i dalu ffi os ydych yn tynnu arian parod.
 • Mae rhai cardiau rhagdaledig yn codi ffi arnoch i dynnu arian parod o beiriannau codi arian.

Sut i gael cyfrif cyfredol

Sut i ddewis cyfrif cyfredol

Mae gwefannau cymharu yn lle da i ddechrau i unrhyw un sy’n chwilio am gyfrif cyfredol sy’n bodloni eu hanghenion.

arrow icon

Dyma ychydig o wefannau sy'n cymharu cyfrifon cyfredol:

Yng Ngogledd Iwerddon, gallwch hefyd roi cynnig ar ‘Consumer Council’s Current Account Comparison Table

Cofiwch, ni fydd pob un gwefan gymharu yn rhoi’r un canlyniadau i chi, felly cofiwch ddefnyddio mwy nag un gwefan cyn gwneud penderfyniad.

Hefyd mae’n bwysig gwneud tipyn o waith ymchwil i mewn i’r math o gynnyrch neu nodweddion a ddymunwch cyn prynu neu newid darparwr.

arrow icon
arrow icon

Sut i agor, newid a rheoli eich cyfrif cyfredol

Fel arfer gallwch wneud cais wyneb-yn-wyneb, drwy’r post, dros y ffôn neu ar-lein.

Os gwrthodir eich cais, peidiwch â bod ofn gofyn pam. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cwrdd â’r holl feini prawf yn yr adran Pwy all gael cyfrif cyfredol? uchod.

Sut i newid cyfrifon cyfredol

Mae’r holl fanciau a chymdeithasau adeiladu’n cynnig Gwasanaeth Newid Cyfrif Cyfredol saith-diwrnod am ddim.

Fe’i cefnogir gan warant sy’n golygu y cewch ad-daliad o unrhyw log a ffioedd ar eich cyfrifon hen a newydd os bydd pethau'n mynd o chwith.

Darganfyddwch fwy am Newid eich cyfrif banc

Rheoli'ch cyfrif cyfredol

Bydd gwirio eich balans yn rheolaidd yn eich helpu i wneud yn siŵr bod digon o arian yn eich cyfrif i dalu unrhyw archebion sefydlog neu Ddebydau Uniongyrchol, fel na fydd angen i chi dalu ffi oherwydd iddynt cael eu gwrthod.

arrow icon

Beth i’w wneud os bydd pethau’n mynd o chwith â’ch cyfrif cyfredol

Os ydych yn anhapus ag unrhyw beth am eich banc neu eich cymdeithas adeiladu, siaradwch â hwy yn gyntaf.

Mae rhaid iddynt ymchwilio i’ch cwyn a rhoi ateb clir i chi o fewn wyth wythnos.

Os nad yw’r cwmni’n anfon ymateb i chi o fewn wyth wythnos neu os nad ydych yn fodlon o hyd, mae’n bosibl y gallwch gwyno i’r Gwasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol.

arrow icon
arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.