Cardiau rhagdaledig

Os ydych am dalu â cherdyn, ond nad ydych eisiau cerdyn debyd neu gredyd, efallai mai cerdyn banc rhagdaledig fyddai'r opsiwn cywir. Mae yna lawer i ddewis ohonynt, a gallant fod yn arbennig o ddefnyddiol i bobl ifanc a phobl ar eu gwyliau. Nid oes gwiriad credyd i basio a gallwch ond gwario neu dynnu’r swm rydych wedi rhoi ar y cerdyn.

Beth yw cardiau rhagdaledig?

Mae cerdyn rhagdaledig fel ffôn symudol talu wrth fynd - rydych yn ychwanegu arian iddo ymlaen llaw.

Rydych yn ei ddefnyddio fel unrhyw gerdyn talu arall, mewn siopau neu ar-lein. Mae'r rhan fwyaf o gardiau rhagdaledig yn gweithio mewn peiriannau arian parod hefyd. Mae’r rhan fwyaf o fanwerthwyr yn ei dderbyn, ond nid yw pob un felly sicrhewch fod gennych ffordd arall i dalu.

Y gwahaniaeth yw nad yw'r cerdyn wedi'i gysylltu â chyfrif banc. Gallwch dderbyn eich cyflog neu’ch budd-daliadau yn uniongyrchol i’ch cerdyn rhagdaledig, neu lwytho arian parod iddo mewn lleoliadau rhagdalu sy’n cymryd rhan.

Gallwch wario dim ond yr arian rydych yn ei roi arno, felly nid oes ffordd o fynd i orddrafft na phentyrru dyled. Ni fydd eich taliadau yn cael ei nodi ar eich adroddiad credyd, a ni fydd y ffordd yr ydych yn defnyddio’ch cerdyn yn effeithio ar eich sgôr credyd.

Gallwch ddewis y swm o arian rydych am lwytho i’r cerdyn, ond gall fod terfynau dyddiol, wythnosol, neu gyfan i’r swm gallwch ychwanegu. Gall y terfynau yma cael eu hepgor pan rydych yn derbyn taliad uniongyrchol o gronfeydd i’r cerdyn. Gall cardiau fod am ddefnydd undro, fel cardiau anrheg, neu ail-lwythedig.

Taliadau a ffioedd

Nid oes unrhyw ddau gerdyn rhagdaledig yr un peth o ran ffioedd, felly dylech wirio bob amser cyn dewis.

Gall y ffioedd gynnwys:

 • ffioedd ymgeisio
 • ffioedd atodol
 • ffioedd misol
 • ffioedd adnewyddu bob tair blynedd. Efallai bydd rhai yn codi tâl i roi cerdyn newydd pan fydd yn cyrraedd y dyddiad dod i ben.
 • ffioedd peiriannau tynnu arian yn y DU a thramor
 • ffioedd trafodion (er enghraifft, 3% o werth pob pryniant)
 • ffioedd anweithgarwch – codir tâl arnoch os nad ydych wedi defnyddio’ch cerdyn am gyfnod penodol o amser.
 • ffioedd i symud arian heb ei wario yn ôl o’r cerdyn

Chwiliwch am gardiau sydd â'r ffioedd isaf am sut y byddwch chi'n ei ddefnyddio. Felly os ydych chi'n gwybod eich bod chi'n mynd i fod yn defnyddio'r cerdyn ar gyfer gwariant, edrychwch am gerdyn heb ffioedd trafodion ar y pryniannau hynny.

Pam defnyddio cerdyn rhagdaledig?

Mae cardiau rhagdaledig yn ffordd dda o sicrhau eich bod yn cadw at gyllideb.

Fodd bynnag, maent fel arfer yn codi ffioedd felly efallai nad hwy yw'r ateb gorau i chi.

Gallant fod yn syniad da os ydych yn chwilio amdano:

 • ffordd i roi lwfans i'ch plant: pan fydd yr arian yn dod i ben, gallwch ddewis ychwanegu i’r cerdyn, yn union fel ffôn talu wrth fynd.
 • dewis arall yn lle gwiriadau teithwyr: rydych yn llwytho cerdyn teithio rhagdaledig ag arian cyn i chi fynd a byddwch yn gallu ei wario tra byddwch i ffwrdd.

Sut mae’ch arian yn cael ei ddiogelu ar gardiau rhagdaledig

Mae'r arian a roddir ar eich cerdyn rhagdaledig yn cael ei ddosbarthu fel arian electronig, neu e-arian. Mae hyn yn golygu na fydd yn cael ei ddiogelu rhag y Cynllun Iawndal Gwasanaethau Ariannol (FSCS) os bydd eich banc neu gymdeithas adeiladu yn mynd i'r wal. Darganfyddwch fwy y nein canllaw Hawlio iawndal os ydych wedi dioddef cam-werthu.

Dylai eich darparwr cerdyn rhagdaledig gallu rhoi gwybod i chi sut mae’ch arian wedi’i ddiogelu, mae’r wybodaeth yma fel arfer ar gael ar eu hafan.

Mae hyn yn golygu bod angen i chi fod yn ofalus i beidio â storio llawer o arian ar eich cerdyn. Rhowch y swm sydd ei angen arnoch i'w wario ar unwaith, a chadwch weddill eich arian yn y cyfrif banc cywir.

Os ydych yn colli eich cerdyn rhagdaledig, cysylltwch â’r darparwr mor fuan â phosib er mwyn iddynt rwystro’r cerdyn, efallai y byddent yn codi tâl am gerdyn newydd.

Os ydych yn gwneud pryniant o dros £100, efallai y gallwch wneud cais am ad-daliad o dan y cynllun gwirfoddol o’r enw ‘chargeback’, os ydych yn prynu nwyddau diffygiol, gwasanaeth sydd heb ei ddarparu, neu mae cwmni’n mynd i’r wal ac nad ydych wedi derbyn yr hyn rydych wedi talu amdano.

Dewis cerdyn rhagdaledig

Gallwch gymharu cardiau rhagdaledig gan ddefnyddio gwefannau cymharu prisiau, ond gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio mwy nag un gan nad oes ganddynt i gyd yr un cynigion.

Dyma rai gwefannau cymharu poblogaidd:

Dim yn meddwl bod cerdyn rhagdaledig yn iawn i chi?

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.