Datganiad Gwanwyn 2022 – yr hyn sydd angen i chi ei wybod

Cyhoeddwyd ar:

Os ydych yn pendroni sut fydd eich cyllid cartref yn cael ei effeithio dros y misoedd nesaf, darganfyddwch beth mae’r llywodraeth wedi’i gyhoeddi yn Natganiad Gwanwyn 2022.

Trothwy Yswiriant Gwladol wedi cynyddu

Er y bydd y cynnydd a gyhoeddwyd yn flaenorol mewn Cyfraniadau Yswiriant Gwladol (CYG) yn dal i fynd yn ei flaen ym mis Ebrill 2022, bydd y trothwy ar gyfer dechrau talu CYG yn cynyddu o fis Gorffennaf eleni. 

Ar hyn o bryd, os ydych yn weithiwr, gallwch ennill hyd at £9,570 (£184 yr wythnos) cyn eich bod yn  dechrau talu Yswiriant Gwladol Dosbarth 1. 

O 6 Ebrill 2022 bydd y trothwy hwn yn cynyddu i £9,880 (£190 yr wythnos). 

Yna o fis Gorffennaf 2022, bydd y trothwy hwn yn cynyddu i £12,570 (£242 yr wythnos) i gyfateb i’r lwfans personol safonol am Dreth Incwm (£12,570 y flwyddyn ar hyn o bryd). 

Cyfradd sylfaenol Treth Incwm wedi'i gostwng

O fis Ebrill 2024 bydd cyfradd sylfaenol Treth Incwm yn gostwng o 20% i 19% yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon.

Nid yw llywodraeth yr Alban wedi cyhoeddi eto a fydd yn torri ei chyfradd sylfaenol o Dreth Incwm.

Costau ynni cynyddol

Ni chyhoeddwyd unrhyw gefnogaeth uniongyrchol pellach ar gyfer cost gynyddol biliau ynni. 

Cadarnhaodd y llywodraeth y byddai’n parhau i roi arian i gynghorau lleol yn Lloegr am y Gronfa Cymorth Cartrefi sy’n darparu cymorth ychwanegol i deuluoedd ar incwm isel neu sy’n agored i niwed ac y gellir ei ddefnyddio os ydych yn cael trafferth talu am fwyd, biliau cartref neu gostau hanfodol eraill. 

Os ydych yn byw yn Lloegr, cysylltwch â'ch cyngor i weld a oes ganddynt gynllun cymorth lles. Dewch o hyd i help sydd ar gael yn eich ardal chi ar End Furniture PovertyYn agor mewn ffenestr newydd

Mae cynlluniau ar wahân ar gael os ydych yn byw yng Nghymru, yr Alban neu Ogledd Iwerddon. 

 

O fis Ebrill 2022, am bum mlynedd, bydd y TAW a godir ar welliannau arbed ynni i gartrefi fel paneli solar neu bympiau gwres yn cael ei ostwng o 5% i 0%.

Gostwng treth tanwydd

O 6pm ar 23 Mawrth 2022 tan fis Mawrth 2023, bydd treth tanwydd yn cael ei ostwng 5c y litr, ar draws y DU gyfan.

Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.