Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Budd-dal Plant ar gyfer pobl sy’n ennill £50,000+

Os ydych chi a’ch partner yn ennill llai na £50,000 y flwyddyn yr un

Os ydych chi a’ch partner yn ennill llai na £50,000 y flwyddyn yr un, byddwch yn derbyn y swm llawn o Fudd-dal Plant heb orfod talu dim ohono’n ôl. 

arrow icon

Rydych chi neu’ch partner yn ennill rhwng £50,000 a £60,000 y flwyddyn

Os ydych chi neu’ch partner yn ennill rhwng £50,000 a £60,000 y flwyddyn cyn treth yr un, bydd rhaid i chi dalu cyfran o’ch Budd-dal Plant yn ôl mewn Treth Incwm ychwanegol.

Sut mae’n gweithio?

arrow icon

Byddwch yn parhau i dderbyn y swm llawn o Fudd-dal Plant bob mis – neu bob wythnos os cewch eich talu’n wythnosol.

On bydd rhaid i’r un sy’n ennill y mwyaf dalu mwy o Dreth Incwm i ad-dalu’r gyfran o Fudd-dal Plant nad ydych yn gymwys amdani bellach.

Bydd angen i chi gwblhau cofnod treth Hunanasesu fel y gall Cyllid a Thollau EM (HMRC) gyfrifo swm y Dreth Incwm ychwanegol y bydd rhaid i chi ei thalu.

arrow icon

Faint bydd rhaid i chi ei ad-dalu?

Bydd rhaid i chi ad-dalu 1% o Fudd-dal Plant eich teulu am bob £100 ychwanegol rydych yn ei ennill dros £50,000 bob blwyddyn.

Gelwir hyn yn Dâl Treth Budd-dal Plant Incwm Uchel. I dalu'r tâl treth, bydd angen i chi gofrestru ar gyfer Hunanasesiad a llenwi ffurflen dreth Hunanasesiad bob blwyddyn. Os na fyddwch fel arfer yn anfon ffurflen dreth at CThEM, bydd angen i chi gofrestru erbyn 5 Hydref yn dilyn y flwyddyn dreth y mae angen i chi dalu'r ffi.

I gael mwy o wybodaeth am Dâl Treth Budd-dal Plant Incwm Uchel ac i gofrestru am Hunanasesiad yn GOV.UKYn agor mewn ffenestr newydd

Er enghraifft:

Mae gan Katya a Leroy fabi. Mae Katya’n aros gartref i ofalu am y babi. Mae Leroy yn ennill £51,000 y flwyddyn.

Gan fod Leroy yn ennill dros £50,000 y flwyddyn, mae rhaid iddo dalu treth ychwanegol er mwyn ad-dalu peth o’u Budd-dal Plant.

Mae ei incwm yn £1,000 (10 x £100) dros y terfyn, felly’r dreth ychwanegol fydd 10% o’u Budd-dal Plant o £21.80 yr wythnos. Felly mae ef yn talu treth ychwanegol o £107.64 y flwyddyn (£2.18 x 52).

arrow icon

Rydych chi neu’ch partner yn ennill mwy na £60,000 y flwyddyn

Os ydych chi neu’ch partner yn ennill mwy na £60,000 y flwyddyn cyn treth, bydd rhaid i chi dalu’r cyfan o’ch Budd-dal Plant yn ôl fel Treth Incwm.

Sut mae’n gweithio?

Byddwch yn parhau i dderbyn y swm llawn o Fudd-dal Plant bob mis – neu bob wythnos os cewch eich talu’n wythnosol.

Ond bydd rhaid i’r un sy’n ennill y mwyaf ad-dalu’r swm llawn fel Treth Incwm.

Bydd angen i chi gwblhau ffurflen dreth Hunanasesu fel y gall Cyllid a Thollau EM (HMRC) gyfrifo’r Dreth Incwm ychwanegol y bydd rhaid i chi ei thalu.

arrow icon

Beth i’w wneud os ydych yn rhiant newydd?

Trwy wneud yn siŵr eich bod yn parhau i hawlio am Fudd-dal Plant – hyd yn oed os ydych yn ennill dros £50,000 ac rydych wedi penderfynu peidio â chymryd y taliadau — byddwch yn sicrhau nad ydych yn colli’r cyfle i gael:

 • Credydau Yswiriant Gwladol i ddiogelu’ch hawl i gael Pensiwn y Wladwriaeth
 • eich plentyn yn derbyn rhif Yswiriant Gwladol fel mater o drefn cyn ei ben-blwydd yn 16 oed
 • budd-daliadau eraill megis Lwfans Gwarcheidwad.
arrow icon

Os ydych am stopio eich taliadau Budd-dal Plant

Gallwch ddewis peidio â stopio derbyn taliadau Budd-dal Plant.

 • Mae hyn yn osgoi’r drafferth o dalu treth ychwanegol.
 • Ni fydd yn ofynnol i chi gwblhau ffurflen dreth.
 • Os ydych yn ennill rhwng £50,000 a £60,000, yn y pen draw byddwch ar eich colled gan y byddwch yn ildio’r gyfran o Fudd-dal Plant rydych yn gymwys amdani o hyd.
arrow icon

Sut gallwch stopio’ch taliadau?

Dylech roi gwybod i HMRC eich bod am stopio eich taliadau.

Os ydych am barhau i gael eich Budd-dal Plant

arrow icon

Os penderfynwch barhau i dderbyn eich taliadau, bydd angen i chi gofrestru ar gyfer Hunanasesu.

arrow icon

Gallwch ddewis cadw’ch taliadau Budd-dal Plant

 • Os ydych yn ennill rhwng £50,000 a £60,000, byddwch yn parhau i gael faint bynnag rydych yn gymwys amdano.
 • Hyd yn oed os ydych yn ennill dros £60,000, os rhoddwch eich Budd-dal Plant mewn cyfrif cynilo gallwch ennill llog ar yr arian cyn bod rhaid i chi dalu’ch bil treth.
 • Bydd angen i chi dalu’r dreth ychwanegol.
 • Bydd rhaid i chi gwblhau datganiad treth.

Sut i ddewis cyfrif cynilo

Mae gwefannau cymharu yn lle da i gychwyn os ydych yn ceisio dod o hyd i gyfrif cynilo sy’n addas ar gyfer eich anghenion chi.

Mae gwefannau poblogaidd er mwyn cymharu cyfrifon cynilo yn cynnwys:

Cofiwch:

 • Ni fydd pob un wefan gymharu yn rhoi’r un canlyniadau i chi, felly cofiwch ddefnyddio mwy nag un wefan cyn gwneud penderfyniad. Byddwch yn dymuno canfod y gyfradd llog uchaf sydd ar gael.
 • Mae’n bwysig hefyd gwneud gwaith ymchwil i’r math o gynnyrch neu nodweddion a ddymunwch cyn dewis neu newid darparwr.
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.