Oes gennych chi bensiwn?
- Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Beth yw Gorchymyn Gostwng Dyled (DRO)?

Darganfyddwch fwy am sut mae Gorchymun Gostwng Dyled (DRO) yn gweithio ac ar gyfer pa ddyledion allwch chi ei ddefnyddio. Yna siaradwch gyda chynghorydd dyledion am p’un ai dyma’r ffordd orau i glirio eich dyledion.

Sut mae Gorchymyn Gostwng Dyled yn gweithio

 • gallai fod yn bosib os ydych ar incwm isel gydag ychydig iawn o asedau
 • yn rhewi dyled am flwyddyn ac yna’n ei glirio’n gyfan gwbl os na fydd eich amgylchiadau wedi newid.

Wedi i Orchymyn Gostwng Dyled gael ei gytuno, nid ydych yn gwneud rhagor o daliadau i’r bobl y mae arnoch arian iddynt (eich credydwyr).

Nid yw’ch credydwyr yn debygol o gytuno i Orchymyn Gostwng Dyled oni bai ei bod hi’n annhebygol y llwyddwch fyth i glirio’ch dyledion.

arrow icon

A allaf wneud cais am Orchymyn Gostwng Dyled?

arrow icon

Gallwch wneud cais am Orchymyn Gostwng Dyled os:

 • mae gennych ddyledion cymwys sy’n llai na £30,000
 • nid ydych yn berchen ar bethau o werth neu fod gennych dros £2,000 mewn cynilion
 • mae gennych £75 neu lai dros ben bob mis ar ôl talu biliau cartref
 • rydych wedi byw neu weithio yn Lloegr a Chymru o fewn y 3 mlynedd diwethaf.

Ni allwch wneud cais am Orchymyn Gostwng Dyled:

 • os yw eich credydwyr wedi gwneud cais i’ch gwneud yn fethdalwr ond nad yw’r gwrandawiad wedi cael ei gynnal eto (oni bai bod eich credydwyr yn cytuno y gallwch barhau i wneud cais)
 • os ydych chi wedi cael Gorchymyn neu Ymgymeriad Cyfyngiadau Methdaliad
 • os ydych chi wedi deisebu am fod yn fethdalwr ond nad ymdriniwyd â’ch deiseb eto – fodd bynnag, nid yw hyn yn berthnasol os ydych chi wedi deisebu am fod yn fethdalwr a bod y barnwr wedi’ch cyfeirio am orchymyn gostwng dyled yn lle
 • os ydych chi’n fethdalwr ar hyn o bryd
 • os oes gennych Drefniant Gwirfoddol Unigol neu’n gwneud cais am un
 • os ydych chi wedi cael Gorchymyn Gostwng Dyled (gweler yr adran nesaf) yn y chwe blynedd diwethaf
 • os ydych chi wedi cael Gorchymyn neu Ymgymeriad Cyfyngiad ar Ostwng Dyled.
arrow icon

Pa ddyledion allaf i eu clirio gyda Gorchymyn Gostwng Dyled?

Yr enw a roddir ar y dyledion allwch chi ddefnyddio Gorchymyn Gostwng Dyled ar eu cyfer yw dyledion cymhwyso.

Maent yn cynnwys arian sy’n ddyledus gennych ar:

 • benthyciadau
 • gorddrafftiau
 • catalogau
 • cardiau credyd
 • rhent, Treth Cyngor
 • biliau ffôn a chyfleustodau
 • gordaliadau budd-dal
 • cytundebau credyd mewn siop
 • arian sy’n ddyledus i Gyllid a Thollau EM, fel treth incwm neu gyfraniadau Yswiriant Gwladol.

Os oes gennych ôl-ddyledion rhent

Mae'n bwysig sefydlu trefniant i dalu'r ôl-ddyledion rhent cyn i'r Gorchymyn Rhyddhad Dyled gael ei gyflwyno. Y peth gorau yw rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r landlord am yr hyn sy'n digwydd trwy gydol y broses cynghori ar ddyledion.

Os rhowch ôl-ddyledion rhent mewn Gorchymyn Rhyddhad Dyled, sefydlir trefniant rhyngoch chi a'r landlord fel arfer fel eich bod yn parhau i dalu'r ôl-ddyledion. Mae hyn yn berthnasol p'un a ydych yn denant preifat neu'n denant tai cymdeithasol.

Dylai gwneud hyn atal unrhyw achos llys rhag cael ei gymryd yn eich erbyn.

Os na fyddwch yn cadw i fyny â'r ad-daliadau, mae'n bosibl y bydd eich landlord yn cychwyn achos troi allan.

Gwiriwch eich cytundeb tenantiaeth

Bydd angen i chi wirio telerau eich cytundeb tenantiaeth oherwydd gall gynnwys Cymal Ansolfedd.

Mae hyn yn golygu os cymerwch Orchymyn Gostwng Dyled byddech yn torri eich cytundeb tenantiaeth a gallai'ch landlord gychwyn achos troi allan hyd yn oed os cytunwch i dalu'r ôl-ddyledion.

Os oes gennych ôl-ddyledion rhent ac yn ystyried Gorchymyn Gostwng Dyled mae'n bwysig iawn eich bod yn siarad ag ymgynghorydd dyled profiadol yn gyntaf. Os gallwch chi, gwnewch yn siŵr bod gennych chi gopi o'ch cytundeb tenantiaeth wrth law.

Os ydych chi mewn tai cymdeithasol, gall eich swyddog tai neu swyddog cymorth tenantiaeth eich helpu chi hefyd. Byddant yn gallu dod o hyd i gyngor dyled cyfrinachol am ddim i chi hefyd.

Pa ddyledion na allaf i eu clirio gyda Gorchymyn Gostwng Dyled?

Mae’r dyledion na allwch ddefnyddio Gorchymyn Gostwng Dyled ar eu cyfer yn cynnwys:

 • benthyciadau myfyrwyr
 • benthyciadau’r Gronfa Gymdeithasol
 • gorchmynion atafaeliad
 • dirwyon llys ynadon
 • ôl-ddyledion cynhaliaeth a chynnal plant.

Ar gyfer yr holl ddyledion y gallwch ac ni allwch eu cynnwys mewn DRO, cysylltwch â chynghorydd dyledion am ddim.

arrow icon

Sut ydw i yn gwneud cais am Orchymyn Gostwng Dyled?

Dim ond trwy unigolyn cymeradwy o’r enw cyfryngwr y gallwch wneud cais am Orchymyn Gostwng Dyled.

Mae’r rhan fwyaf o’r rhai sy’n rhoi cyngor am ddim ar ddyled yn gyfryngwyr cymeradwy sy’n gallu’ch helpu chi.

Mae’n costio £90 i drefnu Gorchymyn Gostwng Dyled a gallwch dalu mewn rhandaliadau dros chwe mis.

Fodd bynnag, mae angen i chi fod wedi talu’r ffi yn llawn cyn y gellir cyflwyno eich cais.

Pan fyddwch wedi gwneud cais ac wedi talu’r ffi, ac os ydych chi’n gymwys, bydd Derbynnydd Swyddogol yn rhoi’r Gorchymyn Gostwng Dyled.

Ceisiwch gyngor am ddim am Orchymyn Gostwng Dyled

Mae bob amser yn well trafod pethau gyda chynghorydd dyledion profiadol cyn i chi benderfynu cymryd Gorchymyn Gostwng Dyled.

Mae hyn oherwydd bod y datrysiad dyledion sydd orau i chi yn ddibynnol ar eich amgylchiadau personol, ac efallai nad hwn yw’r un i chi.

Gall cynghorydd dyledion eich helpu i wneud y penderfyniadau cywir, fel bod y rhan fwyaf o’ch arian yn mynd i dalu eich dyledion.

Sy’n golygu y gallech fod yn rhydd o ddyled yn gynharach nag oeddech yn feddwl.

Bydd cynghorydd dyledion:

 • yn trin popeth a ddywedwch yn gyfrinachol
 • byth yn eich barnu na’n gwneud i chi deimlo’n wael am eich sefyllfa
 • awgrymu ffyrdd i ddelio â dyledion nad oeddech chi’n ymwybodol ohonynt efallai
 • yn gwirio eich bod wedi gwneud cais am yr holl fudd-daliadau a hawliadau sydd ar gael i chi
 • bob amser yn sicrhau eich bod yn gyffyrddus gyda’ch penderfyniad.

Mae tri chwarter y bobl sy'n cael cyngor ar ddyledion yn teimlo mwy o reolaeth ar eu cyllid wedi hynny.

Gyda rhai gwasanaethau cynghori ar ddyledion, gallwch fynd trwy'r opsiynau a gwneud penderfyniad eich hun os mai dyna'r hyn sydd orau gennych.

arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.