Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Help gydag ôl-ddyledion rhent a phroblemau wrth dalu’ch rhent

Os na allwch dalu’ch rhent, peidiwch ag anwybyddu'r broblem. Siaradwch â’ch landlord cyn gynted â phosibl. Boed y broblem oherwydd newid mewn amgylchiadau, problem gyllidebu, neu doriad mewn budd-daliadau, y mae camau allweddol y gallwch eu cymryd i’ch helpu eich hun i gael rheolaeth unwaith eto a helpu osgoi cael eich troi allan.

Siaradwch â’ch landlord

Os ydych yn cael trafferth i dalu’ch rhent, y peth cyntaf i’w wneud yw siarad â’ch landlord  neu’ch cymdeithas tai.

Mae’n ddealladwy efallai y byddwch chi’n ofni dweud y byddwch chi’n hwyr gyda’r rhent.

Ond mae’n well o lawer cael y mater allan yn yr agored cyn i chi fethu â thalu.

Pan siaradwch â’ch landlord:

 • esboniwch pam y byddwch chi’n hwyr gyda’r rhent a gofynnwch am ychydig o amser ychwanegol
 • byddwch yn glir ynghylch yr hyn rydych chi’n ei wneud i fynd i’r afael â’r broblem er mwyn sicrhau na fydd yn digwydd eto.

Edrychwch beth yw’r broblem a gwnewch gynllun

Mewn rhai achosion, bydd yn amlwg pam mae gennych chi broblem.

Efallai bod eich incwm neu dreuliau wedi newid yn sydyn er gwaeth.

Er enghraifft, oherwydd eich bod wedi colli’ch swydd neu fod eich partner wedi symud allan ac wedi rhoi’r gorau i gyfrannu at y rhent.

Mewn achosion eraill, efallai eich bod yn byw y tu hwnt i’ch modd. Y naill ffordd neu’r llall, bydd angen cynllun arnoch chi.

Gallai bod yn hwyr dro ar ôl tro gyda’ch rhent arwain at droi allan a geirda gwael gan eich landlord, a fydd yn ei gwneud hi’n anodd i chi ddod o hyd i eiddo arall i’w rentu.

Gallai eich landlord hefyd ddal peth o’r blaendal yn ôl i dalu rhent heb ei dalu os oes arnoch chi arian o hyd pan fyddwch chi’n symud allan.

Gall llunio cyllideb eich helpu i ddarganfod ble rydych chi'n gwario'ch arian a ble y gallech chi dorri'n ôl. Os yw'n debygol o fod yn broblem hirdymor, efallai mai ceisio cymorth ar unwaith fyddai'r ateb gorau. Cyn i faterion fynd allan o reolaeth.

Lleihau eich treuliau misol

Gall torri’n ôl fod yn anodd, ond ni fydd mor boenus â chael eich troi allan o’ch cartref.

Dyna pam mae’n hanfodol eich bod yn gweithredu nawr — gofynnwch y cwestiynau canlynol i chi’ch hun:

 • Allwch chi gael gwared ar unrhyw un o’ch treuliau misol rheolaidd neu dorri’n ôl ar unrhyw bethau moethus?
 • Ydych chi ar y prisiau rhataf ar gyfer eich holl filiau misol?
 • Os oes gennych chi ddyled cerdyn credyd, allwch chi newid i gerdyn credyd 0% ac arbed ychydig o daliadau llog i chi eich hun?
 • Ydych chi’n gwario gormod ar fynd allan neu ddillad newydd? Mae’n llawer pwysicach medru talu’r rhent.

Cynyddu eich incwm presennol trwy fudd-daliadau

Os yw'ch amgylchiadau wedi newid a bod eich incwm wedi gostwng o ganlyniad, efallai y gallwch gael budd-daliadau i'ch helpu i dalu'ch rhent, fel elfen dai Credyd Cynhwysol.

Ond efallai na fydd eich taliad Credyd Cynhwysol yn talu'ch holl gostau tai. Mae hyn yn fwy tebygol os ydych yn byw mewn tai rhent preifat.

Os bydd hyn yn digwydd efallai y gallwch wneud cais am Daliad Tai Dewisol (DHP) gan eich cyngor lleol i dalu'r diffyg mewn rhent.

Dim ond ar ôl i chi gael eich taliad Credyd Cynhwysol cyntaf y gallwch wneud cais am DHP. Gallwch hefyd gwneud cais DHP os ydych yn cael Budd-dal Tai.

Er mwyn eich helpu i baratoi cyn i chi gael eich taliad cyntaf, gall ymgynghorydd Help i Hawlio eich helpu i ddarganfod a fydd eich taliad Credyd Cynhwysol yn talu am eich holl rent. Os na fydd, gallwch wneud cais am DHP trwy eich cyngor lleol os oes angen un arnoch chi.

Ble i gael cymorth a chyngor am ddim

Os ydych chi am siarad â rhywun ynglŷn â sut i ddelio â’ch landlord, gallwch ffonio Shelter neu Cyngor ar Bopeth, neu Housing Advice NI yng Ngogledd Iwerddon.

Bydd y sefydliadau hyn hefyd yn gallu siarad â chi am yr hawliau y gallwch wneud cais amdanynt i’ch helpu i gwrdd â’ch rhent os ydych ar incwm isel.

Os ydych yn barod yn mynd i ddyled gyda’ch rhent neu rydych chi’n cael trafferth gyda dyledion, siaradwch â chynghorwr dyled cyn gynted â phosibl.

Nid oes rhaid i chi boeni ar eich pen eich hun.

Os ydych chi dan fygythiad o gael eich troi allan

Os ydych chi dan fygythiad o gael eich troi allan o ganlyniad i fynd i ddyled gyda’r rhent, dilynwch y dolenni isod i weld beth yw’ch hawliau a’ch dewisiadau.

Dylech hefyd gael cyngor ar ddyledion cyn gynted ag y gallwch.

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.