Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Sut i hawlio Budd-dal Plant

Gall hawlio Budd-dal Plant roi hwb mawr i gyllideb eich teulu. Os ydych newydd gael babi, sicrhewch eich bod yn hawlio cyn i’r babi gyrraedd tri mis oed. Hyd yn oed os nad ydych yn meddwl y bydd gennych hawl i unrhyw beth, mae’n bwysig i hawlio o hyd, fel nad ydych yn colli cyfle i gael budd-daliadau eraill.

Pwy sy’n cael hawlio Budd-dal Plant?

Gallwch hawlio Budd-dal Plant am bob plentyn rydych yn gyfrifol amdanynt, p’un ai’ch bod yn gweithio neu â chynilion neu beidio. Nid yw’n ofynnol i chi fod yn rhiant i’r plentyn i hawlio.

Gallwch hawlio am bob plentyn:

 • dan 16 oed
 • dan 20 oed - os ydynt mewn hyfforddiant neu addysg amser llawn a gymeradwyir.

Darganfyddwch fwy am beth yw hyfforddiant neu addysg amser llawn a gymeradwyir ar yn GOV.UK (Opens in a new window)

Bydd eich Budd-dal Plan t yn dod i ben os bydd eich plentyn yn dechrau gwaith cyflogedig am 24 awr neu ragor yr wythnos, ac ni fydd mewn addysg neu hyfforddiant a gymeradwyir mwyach.

Mae hyn yn berthnasol hefyd os bydd eich plentyn yn cychwyn prentisiaeth neu’n dechrau cael budd-daliadau ei hunan.

Nid oes treth i’w thalu ar y taliadau os nad yw yr un o’r rhieni neu’r gofalwr yn ennill mwy na £50,000 y flwyddyn.

 

arrow icon

Faint yw Budd-dal Plant?

arrow icon

Yn y flwyddyn dreth 2022/23 gallwch hawlio:

 • £21.80 yr wythnos am eich plentyn cyntaf
 • £14.45 yr wythnos am unrhyw blant eraill.

Dyna dros £1,100 y flwyddyn os oes gennych chi un plentyn a £750 arall ar gyfer pob plentyn arall.

Budd-dal Plant os ydych yn ennill mwy na £50,000

Os ydych chi neu’ch partner yn ennill dros £50,000 y flwyddyn, gallwch hawlio Budd-dal Plant o hyd.

Fodd bynnag, byddwch yn dechrau talu peth yn ôl mewn Treth Incwm ychwanegol.

Bydd angen i chi ad-dalu 1% o Fudd-dal Plant eich teulu am bob £100 ychwanegol o’ch incwm sydd dros £50,000.

Os ydych chi neu’ch partner yn ennill dros £60,000, bydd yn rhaid i chi dalu’r cyfan o’ch Budd-dal Plant yn ôl trwy Dreth Incwm ychwanegol.

Gall fod yn werth parhau i hawlio Budd-dal Plant a'i dalu'n ôl gan y bydd hyn yn sicrhau eich bod yn cael Credydau Yswiriant Gwladol sy'n cyfrif tuag at eich pensiwn gwladol.

Mae hyn yn arbennig o bwysig os nad yw un ohonoch yn gweithio neu'n ennill islaw'r terfyn enillion is ar gyfer Cyfraniadau Yswiriant Gwladol.

Ar gyfer blwyddyn dreth 2021/22 y terfyn enillion is yw:

 • £120 yr wythnos
 • £520 y mis
 • £6,240 y flwyddyn.
arrow icon

Sut i hawlio Budd-dal Plant

arrow icon

Mae angen i chi lenwi ffurflen gais (CH2) a’i hanfon i’r Swyddfa Budd-dal Plant. Lawrlwythwch y ffurflen o yn GOV.UK (Opens in a new window)

Os cafodd eich plentyn ei eni yng Ngogledd Iwerddon neu y tu allan i’r DU, byddwch hefyd angen anfon tystysgrif geni gwreiddiol eich plentyn. Byddwch yn ei gael yn ôl.

Os cafodd eich plentyn ei eni yng Nghymru, Lloegr neu’r Alban, nid oes angen i chi anfon tystysgrif geni eich plentyn.  Ond gwnewch yn siŵr ei fod gennych wrth law gan y byddwch angen gwybodaeth sydd arno ar gyfer y ffurflen gais Budd-dal Plant.

Os yw’ch plentyn wedi’u mabwysiadu, anfonwch eu tystysgrif mabwysiadu wreiddiol gyda’r ffurflen.

Gallwch archebu tystysgrif mabwysiadu newydd o yn GOV.UK os ydych wedi colli’r gwreiddiol(Opens in a new window)

Coronafeirws a chofrestru genedigaeth

Gallwch hawlio Budd-dal Plant heb gofrestru genedigaeth. Mae hyn tra bo’r holl Swyddfeydd Cofrestru Cyffredinol ar gau yn ystod yr achos o goronafeirws.

Mae angen i rieni newydd lenwi ffurflen CH2. Lawrlwythwch y CH2 ffurflen o yn GOV.UK (Opens in a new window)

Mae’n bwysig atodi nodyn yn dweud nad ydych wedi gallu cofrestru’r enedigaeth.

Ydych chi eisoes yn hawlio Budd-dal Plant ac angen diweddaru’r hawliad ar gyfer plentyn newydd? Yna gallwch lenwi ffurflen CH2.  Neu ychwanegu’r manylion drwy ffonio’r Llinell Gymorth Budd-dal Plant, 0300 200 3100.

Pam ei bod hi’n bwysig hawlio Budd-dal Plant

arrow icon

Os na fyddwch yn hawlio gallech golli cyfle i gael:

 • budd-daliadau eraill, fel Lwfans Gwarcheidwad (budd-dal y gallwch ei hawlio os ydych yn magu plentyn y mae ei rieni wedi marw)
 • eich plentyn yn derbyn rhif Yswiriant Gwladol fel mater o drefn cyn eu ben-blwydd yn 16 oed.

Hyd yn oed os nad ydych yn meddwl y bydd gennych hawl i unrhyw beth - gan eich bod chi neu’ch partner yn ennill mwy na’r terfyn di-dreth o £50,000 – mae’n dal werth hawlio. Mae hyn er mwyn i chi beidio â cholli allan ar gredydau Yswiriant Gwladol.

Os bydd y naill ohonoch neu’r llall yn ennill dros £60,000, gallwch ddewis peidio â derbyn y taliadau.  Byddwch yn osgoi’r taliad treth, ond parhau i gael yr hawliadau. 

arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.