Cynilo arian ar gyfer y Nadolig

Ar ôl holl hwyl a sbri’r Nadolig, mae llawer ohonom yn wynebu bil sylweddol yn y Flwyddyn Newydd. Ond er y gall fod yn anodd osgoi defnyddio credyd i dalu am dymor yr ŵyl, bydd cynilo yn y cyfnod yn nesáu at y Nadolig yn helpu i leddfu’r ergyd ym mis Ionawr.

Siarad â’ch ffrindiau a’ch teulu

Mae pwysau i blesio anwyliaid ac i roi'r Nadolig perffaith i blant ar frig y rhestr o resymau y mae pobl yn gorwario yn ystod tymor yr ŵyl.

Pan fyddwch wedi gweithio allan faint y gallwch fforddio ei wario ar anrhegion, siaradwch â'r bobl rydych yn bwriadu rhoi anrhegion iddynt am faint rydych yn bwriadu ei wario.

Gallai hyn beri embaras. Y llynedd gwnaethom arolwg o'r DU ynghylch eu gwariant ar y Nadolig. Dywedodd tri chwarter y bobl wrthym y byddent yn hapus i siarad am gyfanswm cost anrhegion â'u partner, ond dim ond traean a fyddai'n gyffyrddus yn siarad â'u mam, ffrindiau, brodyr a chwiorydd neu blant a dim ond chwarter â'u tad.

Efallai y byddai'n ddefnyddiol cofio y bydd llawer o bobl yn ei chael yn anodd y Nadolig hwn. Os ydych yn gwario gormod ar anrhegion i anwyliaid, efallai y byddant yn teimlo'r pwysau i wario'r un faint arnoch, hyd yn oed os nad ydynt yn gallu fforddio gwneud hynny.

Efallai y byddwch yn teimlo dan straen am y syniad o gael sgwrs anodd am arian, ac efallai y byddwch yn anghofio'r pethau pwysig roeddech am eu trafod.

Gosod gyllideb

Mae’r gwariant Nadolig ar gyfartaledd fesul cartref yn £350, sy’n cynnwys bwyd, anrhegion, teithio ac addurniadau, ynghyd â chostau eraill.

I ddechrau ar eich cyllideb, gwnewch restr o deulu a ffrindiau y byddwch yn prynu anrhegion ar eu cyfer a dynodwch swm ar gyfer pob unigolyn.

Os byddwch yn trefnu cinio ystyriwch faint o bobl fydd yn dod draw a faint o arian fydd angen i chi ei wario ar fwyd a diod.

Yn dilyn hyn, dylech fedru cyfrifo faint o arian fydd angen i chi ei neilltuo bob mis.

Er enghraifft, wrth gynilo £20 y mis o ddechrau’r flwyddyn, bydd gennych £240 i’w wario ar gyfer y Nadolig.

Cynilo am Nadolig

Mae'n anodd talu am y Nadolig allan o becyn cyflog mis Rhagfyr yn unig, felly mae'n gwneud synnwyr arbed cymaint ag y gallwch ymlaen llaw.

Po gynharaf y byddwch yn dechrau cynilo, po leiaf y bydd angen i chi ei roi o'r neilltu bob mis. Gall hyd yn oed ychydig bach dros ychydig fisoedd wneud gwahaniaeth mawr.

Dylech drin cynilo’r un ffordd â byddwch yn talu bil.

Mae ymrwymo i gynilo swm rheolaidd bob mis neu wythnos yn fwy effeithiol na dweud y byddwch yn cynilo beth bynnag sydd gennych dros ben, a allai fod yn dim.

Ond byddwch yn realistig – mae’n well ymrwymo i swm bach, ymarferol na cheisio’n rhy galed a rhoi’r gorau iddi.

Ddim yn siŵr faint y gallwch fforddio ei gynilo? Dechreuwch yn fach - rhowch eich darnau arian £1 neu £2 sbâr mewn jar bob wythnos.

Os yw hynny'n gweithio, ceisiwch neilltuo ychydig yn fwy yn rheolaidd.

Benthyca ar gyfer Nadolig

Gallai benthyca arian i dalu am eich gwariant Nadolig fod yn ddrud â chostau llog a ffioedd.

Ar y gorau, gallai hynny fod yn arian a ddefnyddir ar gyfer rhywbeth llawer mwy gwerth chweil. Ar y gwaethaf, gallai eich gadael â dyled y gallech ei chael yn anodd ei thalu.

Gallai ad-dalu'r ddyled fod yn ddrud ac os byddwch yn colli taliadau, bydd effaith negyddol ar eich adroddiad credyd. Gallai effeithio ar eich gallu yn y dyfodol i gael unrhyw fath o gredyd o gwbl.

Ystyried cychwyn rhai traddodiadau Nadolig newydd

Ystyriwch gychwyn rhai traddodiadau Nadolig newydd y gall yr holl deulu fod yn rhan ohonynt gan arbed ychydig o arian wrth wneud hynny.

Gall prynu hanfodion Nadolig fel cracers neu addurniadau yn y sêls olygu arbedion mawr, weithiau tua 50%.

Os ydych yn gwybod pa anrhegion sydd angen i chi eu prynu, gall fod o werth dewis eitem bob mis er mwyn lledaenu’r gost a sicrhau na fyddwch dan bwysau i siopa yn ystod yr adegau prysuraf â phawb arall.

Gallwch hefyd ymuno â’r oes ddigidol ac anfon cardiau Nadolig trwy e-bost er mwyn arbed ar stampiau.

Mae nifer o wefannau am ddim sy’n eich galluogi i greu cardiau personol, â lluniau a fideos teuluol.

Bydd cael gwared ar bethau â’ch teulu o gymorth i chi roi pethau mewn trefn ar gyfer yr ŵyl a gallech bocedu ychydig o arian wrth wneud hynny hefyd.

Unwaith y byddwch i gyd wedi rhoi popeth diangen i un ochr, gallwch wneud ychydig o arian ychwanegol drwy ei werthu ar-lein neu mewn sêl leol.

Os cewch yr amseriad yn gywir, gwelwch y bydd nifer o bobl yn chwilio am brynu anrhegion ail law.

A ddylech ymuno â chlwb cynilo Nadolig?

Efallai y cewch eich temtio i ymuno â chlwb cynilo Nadolig. Ond nid ydynt yn cynnig llog i chi ar eich cynilion ac yn dod â mwy o risg na chynilo trwy eich banc neu gymdeithas adeiladu. Nid yw cynlluniau cynilo Nadolig yn cael eu rheoleiddio yn y ffordd y mae banciau a chymdeithasau adeiladu.

Os bydd y clwb Nadolig rydych yn cynilo ynddo yn mynd i’r wal, gallech golli’r holl arian a wnaethoch gynilo.

Mae’n debygol hefyd y cewch eich arian yn ôl mewn talebau, sydd yn anodd eu gwario’n llwyr ac yn cyfyngu ar eich dewis o siopa wrth brynu nwyddau.

Os ydych yn cael anhawster agor cyfrif banc ar gyfer eich cynilion, ystyriwch fynd i siarad â’ch undeb credyd.

Mae’r undeb yn fwy tebygol o gynnig gwell cyfradd i chi ar eich cynilion na chlwb Nadolig.

Peidiwch â bod ofn rhannu eich pryderon

Un o effeithiau'r pandemig hwn oedd ei gwneud yn normal teimlo, ar brydiau, bod popeth yn ormod.

Ond os ydych yn aml yn teimlo'n isel gallai fod yn arwydd o les meddyliol gwael. Gall teimlo’n isel ei gwneud yn anodd rheoli arian a gall poeni amdano wneud i chi deimlo'n waeth byth.

Os yw'ch pryderon yn gysylltiedig â'ch annibyniaeth ariannol, gallai hyn fod yn arwydd o gam-drin ariannol. Mae cefnogaeth ar gael i chi.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.