Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Wythnos Siarad Arian

Pob blwyddyn ym mis Tachwedd, rydym yn cynnal ein hymgyrch ymwybyddiaeth Wythnos Siarad Arian i'ch annog i fod yn fwy agored am arian gyda'ch ffrindiau a'ch teulu a'ch helpu i gael cyngor gan arbenigwyr os oes angen. Gall cael sgyrsiau am arian ymddangos yn lletchwith. Gall deimlo fel pwnc tabŵ, ond nid oes angen iddo fod. O arian poced i bensiynau, mae Wythnos Siarad Arian yn gyfle i ddechrau adeiladu sgyrsiau arian i mewn i fywyd bob dydd.

Pam ydyn ni’n cynnal Wythnos Siarad Arian?

Mae gan bob un ohonom bryderon ariannol. Mae ein hymchwil yn dangos bod un o bob tri ohonom yn dweud bod meddwl am ein sefyllfa ariannol yn peri i ni boeni. Nid yw'n syndod bod y rhai ohonom a gollodd incwm oherwydd y pandemig yn fwy tebygol o fod wedi colli hyder yn ein gallu i reoli arian. Mae yna gamau syml y gallwch eu cymryd i fynd i’r afael ag ansicrwydd a gwella eich lles ariannol. Gallwn eich helpu i wneud hynny.

Gall siarad am arian gyda ffrindiau, teulu, plant – neu arbenigwyr os oes angen – eich helpu i deimlo’n fwy hyderus wrth reoli’ch arian a rhoi mwy o wyt-nwch ariannol i chi ddelio â newidiadau incwm neu ddigwyddiadau bywyd yn y dyfodol sy’n effeithio ar eich cyllid. Rydym hefyd yn hybu adeiladu perthnasoedd iach ag arian o oedran ifanc. Mae ein hymchwil wedi dangos nad yw bron i draean o rieni a gofalwyr yn siarad â'u plant yn agored am arian, gan golli cyfle i helpu dealltwriaeth gynnar hanfodol plant.

arrow icon

Sut alla i gymryd rhan?

Gallwch ddechrau trwy gael sgwrs am arian. Os oes gennych chi a’ch partner agweddau gwahanol tuag at arian, gall ein canllaw Siarad â’ch partner am arian helpu. Os ydych chi wedi bod yn gohirio cael sgwrs lletchwith am arian gyda ffrind, yna darllenwch ein canllaw Siarad â ffrindiau am arian.

arrow icon

Siarad â phlant am arian

Mae ein hymchwil yn dangos bod rhieni sy'n hyderus iawn yn rheoli cyllid bob dydd ddwywaith yn fwy tebygol o siarad am arian gyda'u plant. Yn Wythnos Siarad Arian 2021, rydym wedi lansio cam newydd o'n cynllun O’r Soffa i Ffitrwydd Ariannol i helpu rhieni i ddechrau sgyrsiau arian. Dyma rai syniadau i'ch helpu ar y ffordd.

Prif awgrymiadau HelpwrArian ar sut i siarad â phlant am arian:

 • Arwain trwy esiampl. Mae yna weithgareddau y gallwch eu gwneud pan fyddwch allan i helpu i hybu sgiliau arian eich plentyn. Er enghraifft, pan fyddwch allan yn siopa bwyd, ewch â’ch plant a gwnewch benderfyniadau sy’n gysylltiedig ag arian yn uchel fel pam y gwnaethoch ddewis grawnfwyd brand y siop dros y brand mwy adnabyddus. A chymharwch brisiau eitemau yn uchel neu gofynnwch iddyn nhw ddweud wrthych wahanol brisiau cynhyrchion.
 • Dangoswch y llun cyfan iddyn nhw. Os ydych chi’n talu gyda cherdyn, yn hytrach nag arian parod, peidiwch ag anghofio dangos I’ch plentyn bod hyn yn rhan o’ch rheolaeth arian hefyd. Dangoswch falans eich cyfrif cyfredol I’ch plentyn cyn i chi ei ddefnyddio mewn siop. Mae HelpwrArian yn argymell eich bod yn dangos eich balans iddyn nhw wedyn er mwyn iddyn nhw allu gweld ei fod yn llai nag o’r blaen. Gwnewch y gweithgaredd eto cyn ac ar ôl tynnu arian parod neu siopa ar-lein.
 • Anogwch nhw i gynilo. Mae’n dda i blant ddeall o oedran ifanc bod yn rhaid i chi gynilo arian weithiau am bethau rydych eu heisiau. Gallech ddechrau trwy ofyn iddynt a oes rhywbeth yr hoffent gynilo ar ei gyfer. Helpwch nhw i ddelweddu hyn trwy dynnu llun ohono neu greu siart cynnydd, a’u helpu i gynnig syniadau i arbed arian fel diffodd goleuadau neu brynu llai o bethau. Yna, gadewch iddyn nhw ofalu am y cynilion mewn cadw mi gei a phan fydd ganddyn nhw ddigon gallwch fwynhau'r ddanteith deuluol!
 • Defnyddiwch bŵer gêm. Mae llawer o gemau digidol yn seiliedig ar y chwaraewr yn casglu tocynnau sy’n caniatáu iddynt symud ymlaen trwy lefelau neu gael nodweddion ychwanegol. Trowch swyddi yn y cartref yn gêm debyg, gan roi ‘tocynnau’ iddynt y gallant gyfnewid am wobrau, fel eu hoff ddanteith neu fyrbryd.
 • Chwiliwch am gyfleoedd i gael sgyrsiau arian. Os oes gennych blant hŷn, efallai eich bod wedi sefydlu cyfrifon cynilo ar eu cyfer o’r blaen, neu efallai bod ganddynt Gronfa Ymddiriedolaeth Plant. Gyda'r Cronfeydd Ymddiriedolaeth Plant cyntaf wedi cyrraedd aeddfedrwydd yn 2020, yn dibynnu ar eu hoedran, efallai y bydd eich plentyn yn gallu cael mynediad at ei gyfrif a gwneud penderfyniadau am ei gronfa. Dyma gyfle da i ddechrau sgwrs am arian.
 • Sicrhewch help am bryderon ariannol. Os oes gennych unrhyw bryderon ariannol neu os nad ydych yn gwybod ble i ddechrau pan ddaw at eich cyllid eich hun neu os ydych yn poeni am gadw ar ben biliau a thaliadau, mae gan HelpwrArian lu o offer, cyfrifianellau a chanllawiau i helpu. Os yw Coronafeirws wedi effeithio ar eich cyllid, gall y teclyn Llywio Ariannol eich helpu i ddod o hyd i ffordd ymlaen, neu os ydych yn poeni am ddyled gall y Teclyn Lleoli Cyngor Dyledion eich helpu i ddod o hyd i gynghorydd am ddim yn agos atoch, ar-lein neu dros y ffôn.
arrow icon
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.