Wythnos Siarad Arian

Bob blwyddyn ym mis Tachwedd, rydym yn cynnal ein hymgyrch ymwybyddiaeth Wythnos Siarad Arian i'ch annog i fod yn fwy agored am arian gyda'ch ffrindiau a'ch teulu a'ch helpu i gael cyngor gan arbenigwyr os oes angen. 

Gall cael sgyrsiau am arian ymddangos yn lletchwith. Gall deimlo fel pwnc tabŵ, ond nid oes angen iddo fod. O arian poced i bensiynau, mae Wythnos Siarad Arian yn gyfle i ddechrau adeiladu sgyrsiau arian i mewn i fywyd bob dydd.

Pam ydyn ni’n cynnal Wythnos Siarad Arian?

Mae gan bob un ohonom bryderon ariannol. Mae ein hymchwil yn dangos bod un o bob tri ohonom yn dweud bod meddwl am ein sefyllfa ariannol yn peri i ni boeni. Nid yw'n syndod bod y rhai ohonom a gollodd incwm oherwydd y pandemig yn fwy tebygol o fod wedi colli hyder yn ein gallu i reoli arian. Mae yna gamau syml y gallwch eu cymryd i fynd i’r afael ag ansicrwydd a gwella eich lles ariannol. Gallwn eich helpu i wneud hynny.

Gall siarad am arian gyda ffrindiau, teulu, plant – neu arbenigwyr os oes angen – eich helpu i deimlo’n fwy hyderus wrth reoli’ch arian a rhoi mwy o wyt-nwch ariannol i chi ddelio â newidiadau incwm neu ddigwyddiadau bywyd yn y dyfodol sy’n effeithio ar eich cyllid. Rydym hefyd yn hybu adeiladu perthnasoedd iach ag arian o oedran ifanc. Mae ein hymchwil wedi dangos nad yw bron i draean o rieni a gofalwyr yn siarad â'u plant yn agored am arian, gan golli cyfle i helpu dealltwriaeth gynnar hanfodol plant.

Mae’n hawdd gwneud plant i ymgysylltu â heriau arian hwyliog, sy’n addas i’w hoedran.

Sut alla i gymryd rhan?

Gallwch ddechrau trwy gael sgwrs am arian. Os oes gennych chi a’ch partner agweddau gwahanol tuag at arian, gall ein canllaw Siarad â’ch partner am arian helpu. Os ydych chi wedi bod yn gohirio cael sgwrs lletchwith am arian gyda ffrind, yna darllenwch ein canllaw Siarad â ffrindiau am arian.

Gwneud Un Peth

Cynhelir ymgyrch eleni rhwng 6 a 10 Tachwedd 2023. Rydym yn annog pobl ledled y DU i ‘Wneud Un Peth’ a allai helpu i wella eu lles ariannol – ac i wneud sŵn amdano, i ysbrydoli eraill i wneud yr un peth.

Nid oes angen iddo fod yn enfawr. Mewn gwirionedd, gallai fod mor syml â gwirio’r cyfeiriad ar bensiwn, siarad â phlentyn am arian poced neu ddefnyddio un o’n teclynnau neu gyfrifianellau am ddim.

Yr hyn sy’n bwysig yw ein bod yn cael pobl i siarad am arian, gyda’n gilydd.

Darganfyddwch sut i gymryd rhan mewn Wythnos Siarad ArianYn agor mewn ffenestr newydd

Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.