Rhannu nodau ac agweddau tuag at arian

Un o’r rhesymau mwyaf pam y gallech chi a rhywun arall ffraeo am arian yw os nad ydych yn gytûn am eich nodau. Efallai y mae un ohonoch yn hoff o wario a’r llall yn gynilwr. Neu efallai eich bod yn wynebu problemau ariannol yn wahanol. Y peth pwysicaf yw siarad.  

Rhannu’ch nodau

Profwyd bod rhannu’ch nodau a’ch gwerthoedd ynglŷn ag arian gyda’ch gilydd yn gwella boddhad ariannol.

Felly, sut allwch chi ddeall eich nodau ac agweddau tuag at arian yn well? Y ffordd orau yw siarad â’ch gilydd.

Isod ceir rhai nodau ac agweddau tuag at arian sydd yn werth eu trafod. Efallai nad ydych chi neu’r person arall yn hyderus am reoli ei arian, er enghraifft? Yna, bydd yn eich helpu i ddechrau sgwrs.

Beth yw eich agwedd tuag at arian?

 • A yw’n well gennych fyw am heddiw? A pham hynny?
 • A ydych chi’n hyderus wrth reoli arian? A pham hynny?
 • A ydych chi’n meddwl ei bod yn bwysig cadw trywydd ar incwm a gwariant? Pam/pam ddim?
 • A ydych chi’n mwynhau chwilio am y fargen orau fel bod eich arian yn para, neu a ydych chi’n prynu pethau’n reddfol?
 • A ydych chi’n fodlon cael trafodaethau am arian?
 • Ydych chi’n teimlo ei bod yn bwysig addasu pethau nad ydynt yn hanfodol pan fydd bywyd yn newid?
 • Ydych chi’n gofyn am gymorth gyda’ch arian?
 • Beth yw eich agwedd tuag at wario, cynilo a benthyca arian?
 • Sut oedd arian yn cael ei reoli gan eich teulu chi pan oeddech chi’n tyfu i fyny?

Beth yw eich nodau ariannol?

 • Beth yw eich nodau a’ch dyheadau tymor byr a thymor hir?
 • Beth sy’n eich atal rhag eu cyflawni?
 • Oes yna unrhyw broblemau nawr y dylech fynd i’r afael â nhw? Fel dyledion neu ofn mynd i ddyled, gofidiau neu bryderon am eich swydd neu iechyd?
 • Hyd yn oed os yw nodau tymor hir yn ymddangos yn amhosib i’w gwireddu, beth yw’r camau bychain cychwynnol y dylech eu cymryd i’w cyflawni? Er enghraifft, llunio cyllideb, chwilio am ffyrdd i dorri’n ôl neu arbed arian, neilltuo ychydig mwy i mewn i’ch pensiwn.

Defnyddiwch ein Cynlluniwr cyllideb i weithio allan faint o arian sydd gennych yn dod i mewn a sut rydych yn ei wario.

Gall fod o fudd i chi gadw peth neu’r cwestiynau hyn i gyd ar gyfer trafodaethau pellach. Gallant roi rhywfaint o ffocws i chi a’ch helpu chi i symud ymlaen â’ch nodau ariannol.

Maent hefyd yn ffordd wych i edrych ar beth sy’n debyg a gwahanol rhwng pobl. A ble gallai’r tebygrwydd a gwahaniaethau hynny weithio neu achosi problemau.

Gallech hyd yn oed ychwanegu mwy o gwestiynau sy’n bwysig i chi.

Sut i siarad am arian

Os ydych angen siarad gyda rhywun am arian ond ddim yn siŵr sut fydd pethau’n mynd, bydd ein canllaw Sut i siarad am arian (Opens in a new window) (PDF/A, 481KB) yn ddefnyddiol.

Mae’n cynnwys awgrymiadau ar sut i ddechrau sgwrs, beth i’w wneud os ydych chi’n amau y bydd y sgwrs yn un anodd a sut i ddelio ag ymatebion negyddol. 

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.