Oes gennych chi bensiwn?
- Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Sut i ddelio â dyledion ar ôl graddio

Weithiau gall graddedigion adael y brifysgol gyda symiau sylweddol o ddyled, o'ch benthyciad myfyriwr, eich gorddrafft ac unrhyw gynhyrchion credyd eraill. Nod y canllaw hwn yw eich helpu i benderfynu ar y taliadau i fynd i’r afael â nhw yn gyntaf, a materion arian eraill a allai fod gennych ynglŷn â gorffen prifysgol.

Gadael y brifysgol

Os ydych chi'n symud i ffwrdd o'r lle roeddech chi'n byw yn y brifysgol, mae yna ychydig o bethau i feddwl amdanynt. Bydd llawer o fyfyrwyr yn dod â'u tenantiaeth i ben ar eu heiddo rhent ar ôl iddynt orffen eu hastudiaethau. Sicrhewch eich bod yn gwneud popeth o fewn eich gallu i gael eich blaendal yn ôl, oherwydd gallai'r arian eich helpu i symud i'ch cartref nesaf neu eich cefnogi wrth i chi chwilio am waith.

arrow icon

Setlo'ch biliau

Nid yw llawer o brifysgolion yn caniatáu i chi raddio os oes gennych ddirwyon llyfrgell heb eu talu, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn eu talu. Mae'n bwysig sicrhau nad oes gennych unrhyw beth ar ôl i'w dalu tuag at gostau llety, gan gynnwys eich biliau cyfleustodau. Gall biliau di-dâl effeithio'ch statws credyd.

Os ydych chi am fod yn gymwys ar gyfer y cyfraddau benthyciad a cherdyn credyd mwyaf cystadleuol, mae angen sgôr credyd da arnoch chi.

Siaradwch â'ch landlord am gael eich blaendal yn ôl ar ddiwedd eich tenantiaeth.

arrow icon

Gwneud dewisiadau da wrth i chi gael eich swydd raddedig gyntaf

Pan fyddwch chi'n mynd trwy newidiadau bywyd fel dechrau swydd newydd, mae'n syniad da mynd i arferion arian a all eich helpu am weddill eich oes:

 • neilltuo arian i gyrraedd nodau cynilo, fel car newydd neu wyliau
 • aros ar ben arferion gwariant dyddiol, fel prynu coffi neu cael tecawê yn rheolaidd, a gallech gyrraedd eich nodau ariannol yn gyflymach
 • dechrau talu i mewn i gynllun pensiwn cyn gynted â phosibl. Gall hyn wneud gwahaniaeth mawr i'r swm o arian sydd gennych pan fyddwch chi'n ymddeol.
arrow icon
arrow icon

Ad-dalu eich benthyciad myfyriwr

Ar ôl i chi ddechrau ennill swm penodol o arian, ad-delir eich benthyciadau myfyrwyr yn awtomatig trwy'r system dreth.

Mae didyniadau'n dod i ben unwaith y byddwch wedi eu talu.

Codir llog ar y ddyled sy'n ddyledus, ond dim ond ar ôl i chi ddechrau ennill digon y bydd yn rhaid i chi wneud ad-daliadau.

Fel myfyriwr graddedig, does dim rhaid i chi ddechrau ad-dalu'ch benthyciad myfyriwr nes:

 • y mis Ebrill ar ôl i chi adael eich cwrs, neu
 • y mis  Ebrill 4 blynedd ar ôl i'r cwrs gychwyn, os ydych chi'n astudio'n rhan-amser.

Efallai y bydd hyd yn oed yn hirach os ydych chi allan o waith neu os nad ydych chi'n ennill uwchlaw'r trothwy isafswm enillion  sy'n newid bob blwyddyn. Os bydd rhywbeth annisgwyl yn digwydd, fel colli'ch swydd, bydd eich ad-daliadau yn dod i ben nes bydd eich incwm yn cyrraedd y trothwy eto.

Yn wahanol i ddyledion eraill, nid oes rhaid i chi wneud ad-daliadau os bydd eich incwm yn gostwng, felly ni ddylech flaenoriaethu talu eich benthyciad myfyriwr dros eich cardiau gorddrafft neu gredyd.

Newidiwch i gyfrif ar gyfer graddedigion

Unwaith i chi adael y brifysgol neu'r coleg, mae gennych chi'r dewis i gadw'ch cyfrif myfyriwr neu newid i gyfrif graddedig.

Does dim rhaid i chi aros gyda'r un banc, felly mae'n werth siopa o gwmpas am fargen well.

Eich cam nesaf yw trosglwyddo i gyfrif graddedigion er mwyn rhoi amser i chi ad-dalu’ch gorddrafft myfyriwr.

Darganfyddwch faint o amser y bydd eich banc yn ei roi i chi ad-dalu’ch gorddrafft a pha bryd y bydd y trothwy awdurdodedig yn cael ei leihau.

Yn y rhan fwyaf o achosion, mae eich lwfans gorddrafft yn lleihau ychydig bob blwyddyn.

Defnyddiwch hwn fel cyfle i ail-gydbwyso'ch cyllideb ar ôl i chi raddio. Ar ôl i chi dalu eich gorddrafft myfyriwr, gallwch newid i gyfrif sy'n cynnig bonws newid neu log gwell am gynilion. 

arrow icon

Rhowch flaenoriaeth i ddyledion ar gardiau credyd a benthyciadau

Neilltuwch ychydig o’ch incwm i gychwyn lleihau dyledion sydd â chyfraddau llog uchel o gardiau credyd, benthyciadau o’r banc a'ch gorddrafft.

Er bod eich gorddrafft yn debygol o fod heb ffi tra roeddech chi'n astudio, bydd y cyfnod di-log hwn yn dod i ben. Mae'n syniad da ei ad-dalu cyn gynted ag y gallwch er mwyn osgoi taliadau llog mawr yn nes ymlaen. Mae llog gorddrafft cyfrif cyfredol safonol yn aml mor uchel â 40%, sy'n sylweddol uwch na chyfradd nodweddiadol ar gyfer benthyciad personol.

arrow icon

Ar unrhyw ddyledion eraill fel cardiau credyd neu brynu nawr talwch yn hwyrach, gwnewch o leiaf yr ad-daliadau lleiaf a sicrhewch na fyddwch yn colli unrhyw randaliadau.

Os gwnewch hynny, gallai effeithio'ch statws credyd a'ch gallu i fenthyca ar gyfer cartref neu gar yn y dyfodol.

Ceisiwch gyngor dyledion rhad ac am ddim

Os nad yw gwneud toriadau synhwyrol i gwrdd â'ch ad-daliadau yn helpu a'ch bod yn gweld bod eich sefyllfa ariannol yn eich poeni, dylai cael cyngor ar ddyledion am ddim fod y cam nesaf i chi.

Mae llawer o wasanaethau rhad ac am ddim a chyfrinachol a all eich helpu. 

arrow icon

Dyledion benthyciad a phensiynau gweithle

Gallai dyled myfyrwyr eich temtio i roi'r gorau i wneud taliadau i bensiwn gweithle.

Ond cofiwch, mae cynilo ar gyfer ymddeoliad yn hanfodol ar gyfer eich lles i’r dyfodol, felly ni ddylech ystyried rhoi’r gorau i bensiwn gweithle oni bai bod sefyllfa eich dyled wedi mynd allan o reolaeth.

arrow icon
arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.