Esboniad ar fenthyciadau gwarantwr

Efallai y byddwch yn ystyried cael benthyciad gwarantwr os oes gennych sgôr credyd isel neu os nad oes gennych hanes credyd. Neu, efallai y gofynnwyd i chi fod yn warantwr i rywun arall, fel aelod o'r teulu, os oes angen help arno i gael ei gymeradwyo ar gyfer benthyciad.

Beth yw benthyciad gwarantwr?

Gwarantwr yw rhywun sy'n 'gwarantu' benthyciad i rywun arall – maent yn cytuno i dalu'r benthyciad yn ôl os na all y person arall. Mae hyn yn lleihau'r risg i'r benthyciwr. Gelwir y mathau hyn o fenthyciadau yn 'fenthyciadau gwarantwr'.

Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd angen rhywfaint o wybodaeth ar y benthyciwr am y gwarantwr ar ddechrau'r cytundeb benthyciad i gadarnhau pwy ydynt a sicrhau bod ganddo ddigon o arian i ad-dalu'r benthyciad mewn theori. Os yw'r sawl sy'n benthyca'r arian yn gwneud ei ad-daliadau dyled ar amser, ni fydd yn rhaid i'r gwarantwr wneud unrhyw beth arall.

Fodd bynnag, os yw'r benthyciwr yn methu â gwneud taliadau, mae'n ofynnol yn gyfreithiol i'r gwarantwr dalu'r benthyciad drostynt.

Pwy all fod yn warantwr?

Gall llawer o bobl fod yn warantwyr, ond dylai fod yn rhywun rydych chi'n ymddiried ynddo - i'r rhan fwyaf o bobl, mae hwn yn aelod o'r teulu neu'n ffrind agos.

Mae gan rai benthycwyr eu rheolau eu hunain ynghylch pwy all fod yn warantwr, ond yn gyffredinol, rhaid i warantwr:

 • gael hanes credyd da
 • bod yn 21 oed o leiaf, neu 18 oed mewn rhai achosion
 • byw yn y DU (rhag ofn y bydd angen i'r benthyciwr gymryd camau cyfreithiol).

I fod yn warantwr, bydd angen i chi hefyd gael cyfrif ar wahân i'r benthyciwr. Gallwch barhau i weithredu fel gwarantwr ar gyfer partner neu aelod o'r teulu rydych chi'n rhannu cyfrif banc ag ef, cyn belled â bod gennych chi un ar wahân hefyd.

Bydd angen i'r benthyciwr gael prawf y bydd y gwarantwr yn gallu talu'r benthyciad os na all y benthyciwr, felly efallai y bydd ganddo ofynion ychwanegol. Er enghraifft, efallai y bydd y darparwr benthyciadau yn gofyn am:

 • dystiolaeth eu bod yn gweithio
 • prawf o incwm
 • gwarantwr i fod yn berchennog tŷ.  

Sut mae bod yn warantwr yn effeithio ar eich sgôr credyd

Cyn belled â bod y benthyciwr yn ad-dalu'r ddyled ar amser, ni fydd bod yn warantwr yn effeithio ar eich statws credyd. Ond, os oes rhaid i chi wneud taliadau ar eu rhan, bydd yn cael ei ychwanegu at eich hanes credyd. Gallai hyn leihau eich sgôr credyd a'i gwneud hi'n anoddach cael credyd neu gyfradd llog dda yn y dyfodol.

Gwiriadau credyd

Bydd benthycwyr yn gwneud gwiriad credyd ar y gwarantwr i benderfynu a ydynt yn credu y byddant yn gallu ad-dalu'r benthyciad os na fydd y prif fenthyciwr yn gwneud hynny. Os ydych chi'n warantwr, mae hyn yn golygu y bydd y benthyciwr yn gwneud gwiriad credyd 'meddal', nad yw'n weladwy i gwmnïau eraill ac na fydd yn effeithio ar eich sgôr credyd.

Bydd angen manylion banc a phrawf adnabod y gwarantwr arnynt i wneud hyn.

Defnyddio benthyciad gwarantwr

P'un ai chi yw'r benthyciwr neu'r gwarantwr, gwnewch yn siŵr eich bod yn siarad am a allwch fforddio'r benthyciad a beth fydd yn digwydd os na allwch wneud yr ad-daliadau.

Manteision
 • Gall benthyciad gwarantwr fod yn ateb da os oes gennych sgôr credyd gwael neu os nad oes gennych hanes credyd. Efallai eich bod chi'n fyfyriwr ac yn newydd ddechrau, neu efallai eich bod chi'n newydd i'r wlad.

 • Gall benthyciadau gwarantwr roi cyfle i chi wella'ch sgôr credyd os ydych chi'n cadw i fyny â'ch ad-daliadau. Mae hyn yn profi i fenthycwyr eich bod yn fenthyciwr dibynadwy ac efallai y gallwch gael credyd ar eich pen eich hun yn y dyfodol, a chyda chyfraddau llog gwell.

Anfanteision
 • Gall benthyciadau gwarantwr fod yn ddrytach na rhai mathau eraill o gredyd ac yn aml mae ganddynt gyfraddau llog uwch. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi edrych ar eich holl opsiynau credyd, rhag ofn bod ffordd rhatach i chi fenthyg arian.

 • Mae benthyciadau gwarantwr yn llai peryglus i'r benthyciwr na'r gwarantwr, ond gallant effeithio'n negyddol ar sgôr credyd y ddau berson os na chaiff ei dalu'n ôl ar amser.

 • Os oes rhaid i'r gwarantwr wneud taliadau ar ran y benthyciwr, gallai rhoi straen ar eu perthynas. Meddyliwch yn ofalus am ofyn i rywun warantu benthyciad i chi, neu am gytuno i fod yn warantwr.

Dysgwch sut i baratoi ar gyfer siarad am arian gyda phartner, ffrind neu aelod o'r teulu yn ein herthygl Sut i gael sgwrs am arian.

Os byddwch yn colli mwy nag un taliad, p'un a ydych yn warantwr neu'n fenthyciwr, defnyddiwch ein Lleolwr Cyngor ar ddyledion i  ddod o hyd i gyngor ar ddyledion cyfrinachol am ddim.    

Gwarantwyr a cham-drin ariannol

Os yw'ch partner neu aelod o'r teulu yn rhoi pwysau arnoch i weithredu fel gwarantwr am fenthyciad, cam-drin ariannol yw hwn. Mae gennych hawl i wneud penderfyniadau annibynnol am eich arian, gan gynnwys bod yn warantwr. Os ydych yn y sefyllfa hon, mae cymorth a chefnogaeth ar gael.

Darganfyddwch fwy yn ein canllaw Cam-drin ariannol: gweld yr arwyddion a gadael yn ddiogel.

Thank you for your feedback.
We’re always trying to improve our website and services, and your feedback helps us understand how we’re doing.
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.