Benthyca gan neu fenthyca i’r teulu

Gall benthyca arian gan deulu ymddangos fel ateb hawdd ac anffurfiol pan fydd angen arian arnoch yn gyflym. Ond mae'n bwysig meddwl yn ofalus cyn i chi wneud gan y gall roi straen ar berthnasoedd. Darganfyddwch fwy am yr hyn y mae angen i chi ei ystyried cyn i chi fynd ymlaen.

Beth i'w ystyried cyn benthyca gan y teulu

Gall benthyca gan aelod o'r teulu ymddangos fel yr opsiwn amlwg a gorau os oes angen arian arnoch yn gyflym. Mae hefyd yn osgoi gorfod talu'r cyfraddau llog uchel a'r ffioedd ar gyfer mathau eraill o fenthyca, fel benthyciadau diwrnod cyflog a benthyca stepen drws (a elwir hefyd yn gredyd cartref).

Ond mae'n bwysig meddwl yn ofalus cyn i chi benderfynu benthyg gan berthynas. Os ydych chi'n cael trafferth gwneud y taliadau y cytunwyd arnynt ar amser neu os ydych chi'n cymryd mwy o amser i dalu'r swm cyfan, gallai roi straen ar eich perthynas. Gall hefyd greu tensiynau ymhlith y teulu ehangach.

Mae bob amser yn straen os na allwch fforddio gwneud ad-daliadau, ond mae'n anoddach fyth os ydych chi'n gwybod y bydd aelod o'r teulu yn cael ei effeithio hefyd.

Os mai chi yw'r benthyciwr

Mae'n bwysig i chi a'r benthyciwr nodi cynllun clir a realistig i ad-dalu'r hyn sy'n ddyledus gennych.

Gwneud cyllideb a sefydlu cynllun ad-dalu

Cyn i chi fenthyg arian, mae'n bwysig llunio cyllideb. Bydd hyn yn dweud wrthych beth sy'n dod i mewn, mynd allan a pha filiau a dyledion eraill sydd gennych. Rhowch gynnig ar ein Cynllunydd Cyllideb am ddim ac yn hawdd ei ddefnyddio.

Bydd gosod cyllideb yn eich helpu i gyfrifo faint o arian sydd gennych ar ôl i'w ad-dalu ar ôl talu'ch holl filiau eraill. Mae'n bwysig blaenoriaethu eich dyledion, oherwydd gall biliau fel Treth y Cyngor, Trwydded Deledu a nwy neu drydan arwain at ganlyniadau mwy difrifol os na fyddwch yn talu.

Efallai y byddwch am ddangos y wybodaeth hon i'r perthynas rydych yn benthyca wrtho, fel y gallant hefyd gael dealltwriaeth o'ch sefyllfa ariannol.

Ysgrifennwch eich cytundeb

Mae'n dda nodi, yn ysgrifenedig, faint fyddwch chi'n ei dalu a phryd. Mae hefyd yn bwysig cadw cofnodion o bryd y byddwch yn gwneud ad-daliadau, fel bod y ddau ohonoch yn gwybod faint sy'n ddyledus o hyd.

Trafodwch beth fydd yn digwydd os ydych yn cael trafferth gwneud taliadau

Mae angen i'r ddau ohonoch fod yn siŵr bod y sawl sy'n benthyca i chi yn gallu ei fforddio, hyd yn oed os na allwch eu talu'n ôl cyn gynted ag y cynlluniwyd.

Mae'r ddau ohonnoch yn cytuno, os bydd eich sefyllfa'n newid, fel cost annisgwyl rydych yn meddwl y gallai ei wneud yn anodd i chi gadw fyny ag ad-daliadau, byddwch yn rhoi gwybod iddynt cyn gynted â phosib.

Gallai sefyllfa'r benthyciwr newid hefyd, ac efallai y bydd angen i'r arian gael ei dalu'n ôl yn gynt na'r hyn a fwriadwyd yn wreiddiol. Beth bynnag yw'r sefyllfa, bydd angen i chi lunio cynllun ad-dalu newydd gyda'ch gilydd sy'n gweithio i'r ddau ohonoch.

Gall y sgyrsiau hyn gyda'r teulu fod yn anodd. Am awgrymiadau ymarferol ar sut i ddechrau sgwrs lletchwith ac o bosibl achub y berthynas, gweler ein canllaw ar sut i gael sgwrs am arian.

Os mai chi yw'r benthyciwr

Os bydd perthynas yn gofyn am gymorth ariannol, gall fod yn anodd gwrthod. Mae llawer o bethau a all fynd o'i le, ac nid ydych eisiau cwympo allan gyda'ch teulu dros arian.

Does dim pwynt mynd i drafferthion oherwydd eich bod eisiau helpu ac ni allwch ddweud na. Mae hyn yn arbennig o bwysig os nad ydych yn siŵr a allwch fforddio rhoi benthyg iddynt neu os na allech ymdopi'n ariannol pe na bai'r benthyciad yn cael ei ad-dalu.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn siarad am yr hyn a fyddai'n digwydd pe bai'r benthyciwr yn colli ei swydd, er enghraifft, ac yn methu â thalu'r arian yn ôl, neu roedd ei angen yn ôl arnoch ar frys.

Mae'n werth cymryd yr amser i gyfrifo'ch cyllideb eich hun cyn benthyg i unrhyw un.

Mae'n anodd meddwl amdani, ond pe bai'r benthyciwr yn marw gyda'r ddyled heb ei thalu byddai angen prawf arnoch i hawlio o'i ystâd. Os oes llawer o arian yn gysylltiedig, mae'n bwysig cael cyngor gan gyfreithiwr neu gyfrifydd i drefnu cytundeb mwy ffurfiol.

Byddwch yn ofalus o bwy rydych yn benthyca

Os yw'r berthynas yr ydych wedi benthyca ganddynt yn eich bygwth, codi gormod o log ar eich benthyciad, neu wedi cymryd rhywbeth fel eich pasbort neu gerdyn banc oddi wrthych, gallai'r ymddygiad hwn eu gwneud yn fenthyciwr arian didrwydded.

Gall fod yn ddryslyd cysylltu'r term benthyciwr arian didrwydded â rhywun rydych yn poeni amdano, ond mae'n bwysig eich bod yn cael cyngor. Rhowch wybod amdano’n ddiogel drwy ffonio Stop Loan SharksYn agor mewn ffenestr newydd ar 0300 555 2222.

Byddant yn cysylltu â chi ar amser sy'n addas i chi ac yn rhoi cyngor am sut i ddelio â'r sefyllfa. Byddant hefyd yn esbonio beth fydd yn digwydd nesaf, ac yn eich helpu i gael y cymorth ariannol, tai neu ddyled y gallai fod ei angen arnoch.

Darganfyddwch a ydych yn gymwys i gael mwy o help

Os ydych yn cael trafferth gydag arian, mae'n bwysig eich bod yn sicrhau eich bod yn cael yr holl fudd-daliadau y mae gennych hawl iddynt. Defnyddiwch ein Cyfrifiannell Budd-daliadau i wirio eich bod yn hawlio popeth rydych yn gymwys ar ei gyfer.

Os ydych yn wynebu costau byw uwch, darganfyddwch am ffynonellau ychwanegol o incwm a chymorth yn ein hadran Help gyda chostau byw.

Ydych chi wedi colli taliad?

Defnyddiwch ein teclyn lleoli cyngor ar Ddyledion i ddod o hyd i gyngor ar ddyledion cyfrinachol am ddim ar-lein, dros y ffôn neu'n agos at ble rydych chi'n byw.

Mathau eraill o fenthyca

Os nad ydych yn siŵr a ddylech fenthyg gan berthynas, mae yna opsiynau eraill - hyd yn oed os oes gennych sgôr credyd gwael. Darganfyddwch fwy am yr hyn sydd ar gael yn ein canllaw Defnyddio credyd yn ddoeth.

Y camau nesaf

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael yr holl fudd-daliadau y mae gennych hawl iddynt. Defnyddiwch ein Cyfrifiannell Budd-daliadau i wirio eich bod yn hawlio popeth rydych yn gymwys ar ei gyfer.

Os ydych ar Gredyd Cynhwysol, neu'n meddwl y gallech fod yn ei ddefnyddio yn y dyfodol, defnyddiwch ein teclyn Rheolwr Arian i gael gwybodaeth ac arweiniad.

Os ydych wedi methu taliadau ac angen rhywun i siarad â nhw am eich cyllid, chwiliwch am gyngor cyfrinachol am ddim nawr gan ddefnyddio ein teclyn lleoli cyngor ar Ddyledion.

Thank you for your feedback.
We’re always trying to improve our website and services, and your feedback helps us understand how we’re doing.
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.