Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Sut i gadw'n ddiogel wrth ddefnyddio bancio ar-lein

Mae bancio ar-lein, a elwir hefyd yn fancio ar y rhyngrwyd, wedi dod yn gynyddol boblogaidd dros y ddegawd a aeth heibio. Mae’n ffordd wych o gadw rheolaeth ar eich materion ariannol ac yn un hawdd i sicrhau eich bod yn talu’ch dyledion yn brydlon.. Ond sut mae hyn yn gweithio a pha mor ddiogel ydyw

Beth yw bancio ar-lein?

Dangosfwrdd cyfrif

A oes gennych chi fwy nag un cyfrif? Yn sgil gwasanaethau newydd gallwch yn awr weld eich holl gyfrifon ar un ap bancio. Darganfyddwch fwy ar ein tudalen Bancio agored a rhannu'ch gwybodaeth ar-lein 

Golyga bancio ar-lein cael mynediad i’ch cyfrif banc a chwblhau trafodion ariannol dros y rhyngrwyd ar eich ffôn clyfar, tabled neu gyfrifiadur.

Mae’n gyflym, am ddim fel arfer ac yn eich galluogi i gwblhau nifer o dasgau fel talu’ch biliau a throsglwyddo arian, heb orfod ymweld â’ch banc neu ei ffonio.

Mae gan amryw o fanciau apiau am ddim hefyd sy’n eich galluogi i ddefnyddio’r gwasanaethau hyn o’ch ffôn clyfar neu dabbled.

arrow icon

Mae’r rhan fwyaf o fanciau yn caniatáu i chi ddefnyddio’ch cyfrif ar-lein:

 • i wirio’ch cyfrif banc ar unrhyw adeg
 • talu’ch biliau a throsglwyddo arian i gyfrifon eraill
 • gwirio unrhyw forgeisi, benthyciadau, cyfrifon cynilo neu ISAs cysylltiedig
 • gwirio’ch cyfriflenni banc a dewis peidio cael biliau papur wedi eu hanfon atoch drwy’r post
 • gosod neu ganslo debydau uniongyrchol ac archebion sefydlog
 • gwirio unrhyw fuddsoddiadau sydd gennych o bosib sy’n gysylltiedig â’ch cyfrif

Pa mor ddiogel yw bancio ar-lein?

Cadw eich cyfrif ar-lein yn ddiogel

Mae banciau yn dilyn nifer o wiriadau i sicrhau bod eich cyfrif ar-lein yn ddiogel. Mae hyn yn cynnwys gwefannau wedi’u hamgodio, logio allan wedi cyfnod penodol o amser a phrosesau dilysu. Gallwch ofyn i’ch banc am ragor o fanylion.

Yn gyffredinol mae cael mynediad i’ch cyfrif banc ar-lein yn ddiogel, cyn belled â’ch bod yn sicrhau eich bod yn rhoi’r holl fanylion cywir i mewn wrth fynd ati gyda’ch trafodion a dilyn rhai rheolau:

 • Gwiriwch eich cyfriflen yn rheolaidd ac adroddwch ar unrhyw weithgaredd anarferol i’ch banc.
 • Peidiwch ag ymateb i negeseuon e-bost yn honni eu bod o’ch banc ac sy’n gofyn am fanylion personol neu gyfrineiriau.
 • Cofiwch logio allan o’ch sesiwn bancio ar-lein.
 • Defnyddiwch gysylltiadau wi-fi diogel yn unig i gael mynediad i’ch cyfrif banc.
 • Yn aml nid yw cysylltiadau wi-fi cyhoeddus yn ddiogel, felly peidiwch â’u defnyddio ar gyfer bancio neu i brynu pethau. Os ydych ar grwydr gyda ffôn symudol neu dabled, mae’n fwy diogel defnyddio’ch cysylltiad 3G neu 4G.
 • Diweddarwch eich system weithredu a’ch meddalwedd gwrthfeirws.
 • Dewiswch eich cyfrineiriau’n ofalus – defnyddiwch dri gair ar hap a pheidiwch ag ailddefnyddio’r un cyfrinair ar gyfer gwahanol gyfrifon.

Darllenwch ragor am fancio diogel ar-lein ar wefan Get Safe Online

Darganfyddwch wybodaeth am Siopa a thalu’n ddiogel ar-lein

Bancio symudol diogel

Mae cael mynediad i’ch cyfrif drwy eich ffôn clyfar, un ai drwy ddefnyddio gwefan neu ap bancio, yn dod yn gynyddol boblogaidd.

Mae’n ffordd gyflym a chyfleus i reoli’ch materion ariannol ac mae banciau’n buddosddi’n drwm i sicrhau bod bancio symudol yn ddiogel.

Mae gan rai banciau ar y stryd fawr hysbysiadau amser real o drafodion, fel Monzo a Starling. Mae hyn yn ei gwneud hi'n llawer haws ac yn gyflymach sylwi ar drafodion twyllodrus.

arrow icon

Beth os aiff rhywbeth o’i le?

Os sylwch ar unrhyw beth anarferol yn eich cyfrif, neu eich bod yn gwneud taliad i’r cyfrif anghywir yn ddamweiniol, cysylltwch â’ch banc cyn gynted â phosibl.

Mae rhai banciau’n cynnig rhewi cardiau ar unwaith, lle gallwch rwystro eich cerdyn yn eich app heb orfod galw nac ymweld â changen. Cysylltwch â'ch banc i wirio a ydyn nhw'n cynnig y nodwedd ddiogelwch ychwanegol hon

Sut i sefydlu bancio ar-lein

Mae’r rhan fwyaf o fanciau yn y DU yn darparu gwasanaeth bancio ar-lein. 

I wirio a allwch chi gael mynediad ar-lein i’ch cyfrif, gwiriwch wefan eich banc, ei ffonio, neu alw i mewn i gangen.

Am resymau diogelwch, mae’r broses gofrestru’n cymryd nifer o gamau. 

Gallai’r rhain gynnwys:

 • ymweliad â changen leol eich banc 
 • cael cod sefydlu mewn neges testun ar eich ffôn symudol 
 • cael eich cyfrinair wedi ei bostio atoch 
 • cael teclyn diogelwch bychan y bydd angen i chi ei ddefnyddio i logio i mewn .

Fodd bynnag, mewn sawl achos byddwch chi'n gallu sefydlu cyfrif banc ar-lein heb adael eich cartref hyd yn oed.

arrow icon

Nid yw fy manc yn cynnig bancio dros y rhyngrwyd

Os nad yw’ch banc yn cynnig bancio ar-lein, neu os nad ydych yn fodlon â’r gwasanaeth a ddarperir, bydd croeso i chi symud i ddarparwr arall.

Sut i gael mynediad i fancio ar-lein heb gysylltiad â’r rhyngrwyd

Hyd yn oed os nad oes gennych chi gysylltiad â’r rhyngrwyd gartref, efallai y gallech chi gael mynediad i’ch cyfrif wrth ddefnyddio cyfrifiadur mewn cangen o’r banc.

Efallai hefyd y gallech gael mynediad i’ch cyfrif banc ar-lein drwy gysylltiad diogel yng nghartref ffrind neu aelod o’r teulu.

Os oes gennych ffôn clyfar, efallai y gallwch gael cynllun data rhad y gallwch ei ddefnyddio i gael mynediad i'ch cyfrif banc ar-lein.

arrow icon

Darganfyddwch fwy

Amddiffyn eich hun rhag dwyll

Yn anffodus, wrth wneud unrhyw beth ar-lein, mae'n hawdd cael eich targedu gan sgamwyr.

Darganfyddwch fwy am adnabod sgamiau, gan gynnwys gwybod pryd mae'ch banc wedi cysylltu â chi'n gyfreithlon trwy e-bost, yn ein Canllaw dechreuwyr i dwyll.

Mae hefyd yn bwysig cadw'n ddiogel wrth drosglwyddo arian. Gall fod yn hawdd trosglwyddo arian i'r cyfrif anghywir.

arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.