Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Siopa a thalu’n ddiogel ar-lein

Mae siopa ar-lein yn ffordd wych i gymharu prisiau, canfod bargeinion ac arbed arian o unrhyw le gyda chysylltiad rhyngrwyd neu ddata symudol. Ond wrth i’w boblogrwydd gynyddu, mae’r risgiau wedi cynyddu hefyd, gyda mwy a mwy o bobl yn ceisio eich sgamio allan o’ch arian neu ddwyn eich manylion cerdyn. Yn ffodus, os byddwch yn dilyn ychydig reolau syml, gallwch gael profiad siopa ar-lein sy’n ddiogel ac yn saff.

Cynghorion diogelwch ar siopa ar-lein

Dyma rai ffyrdd syml iawn i siopa’n ddiogel ar-lein y gallwch eu defnyddio bob dydd:

 1. Ymchwilio i fanwerthwyr ar-lein i sicrhau eu bod yn gyfreithlon.
 2. Sicrhau bod y wefan yn ddiogel.
 3. Gwybod eich hawliau a pholisi dychwelyd y cwmni.
 4. Cadw meddalwedd ac amddiffyniad rhag firws yn gyfredol a defnyddio cyfrineiriau cryf ar gyfer cyfrifon ar-lein.
 5. Peidio â defnyddio Wi-Fi cyhoeddus. Mae’ch cysylltiad data safonol yn fwy diogel.
 6. Talwch gan ddefnyddio cerdyn credyd Bydd gennych fwy o amddiffyniad. Neu defnyddiwch wasanaethau ar-lein megis PayPal - fel na fydd sgamwyr yn gallu cael gafael ar eich manylion banc.
 7. Byddwch yn ddoeth. Os yw bargen yn edrych yn rhy dda i fod yn wir, mae’n ddigon posibl mae fel hynny y mae hi.

Gallwch ddysgu mwy am yr awgrymiadau hyn yng ngweddill y canllaw hwn.

arrow icon

Sut i siopa’n ddiogel ar-lein

Ymchwilio i’r wefan a’r gwerthwr

arrow icon

Mae miloedd o wefannau siopa ar y rhyngrwyd, gyda llawer ohonynt yn cynnwys miloedd yn fwy o werthwyr annibynnol. Mae mwyafrif y rhain yn gwbl gyfreithlon, ond mae adnabod y rhai twyllodrus yn gofyn am ychydig o ymchwil.

Os ydych yn defnyddio gwefan nad ydych wedi’i defnyddio o’r blaen, chwiliwch amdanynt ar-lein i weld a ydynt wedi derbyn unrhyw adborth negyddol. Ar gyfer gwerthwyr annibynnol ar wefan, gallwch wirio eu hadolygiadau ar-lein ar wefannau fel TrustPilot

Mae gwefannau e-fasnach mwy adnabyddus yn fwy dibynadwy, ond gallant fod yn fregus i ymosodiadau gwe-gorlannu. Mae fwyo wybodaeth am y rhain isod.

Os oes gennych amheuaeth, gwiriwch ar wefan Tŷ’r Cwmnïau

Ar gyfer cwmnïau gwasanaethau ariannol, gwelwch gofrestr yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA)

Dychweliadau a nwyddau ffug

arrow icon

Mae peth gwybodaeth y dylech ei gael cyn prynu ar-lein:

 • Pa mor hir y cymer i ddosbarthu ac o ble y mae’r eitem yn cael ei hanfon? Dylai gwerthwr yn y DU neu Ewrop fod yn gallu dosbarthu o fewn wythnos, os yw’r eitem mewn stoc.
 • Beth yw’r polisi dychweliadau? Os nad yw’n ymddangos bod ganddynt un, dylech fod yn amheus. Bydd gwybod beth yw’r polisi yn eich helpu os na fydd rhywbeth yn cael ei ddosbarthu neu yn cyrraedd wedi torri, hyd yn oed os nad oedd y gwerthwr yn ceisio’ch twyllo.
arrow icon

Mae marchnad fawr ar-lein ar gyfer gwerthu nwyddau ffug. Gall y rhain fod yn anodd eu hadnabod, hyd yn oed os ydych yn dal y cynnyrch yn eich llaw.

Ond bydd bod yn ymwybodol o hyn ac ymchwilio i faint y bydd y peth go iawn yn costio yn rhoi syniad i chi o ba bryd y mae’r cynnig yn rhy dda. 

Sut allwch chi ddweud os yw gwefan yn ddiogel

Dim ond i wefannau diogel y dylech roi’ch manylion cerdyn. Byddwch yn wyliadwrus am yr arwyddion canlynol i wybod eich bod chi’n siopa’n ddiogel.

Cofiwch, y cyfan y bydd hyn yn ei olygu yw bod y safle yn ddiogel, ond nid os yw’r gwerthwr yn onest.

Symbol clo

Dylai symbol clo fod yn y bar cyfeiriad wrth ymyl cyfeiriad y wefan. 

Cyfeiriad gwefan

Dylai ddechrau gyda https://. Ystyr yr ‘s’ yw diogel (secure). 

Bar cyfeiriad gwyrdd

Ar rai porwyr a gwefannau bydd y bar cyfeiriad yn troi’n wyrdd. 

Tystysgrif ddilys

Os byddwch chi’n clicio ar y symbol clo neu i’r chwith o’r bar cyfeiriad, dylech weld gwybodaeth ar y dystysgrif safle.

Dylai ddweud wrthych pwy sydd wedi cofrestru’r safle. Os byddwch chi’n derbyn rhybudd am dystysgrif, osgowch y wefan.

Darganfyddwch fwy am wefannau diogel ar y wefan Get Safe Online

Beth yw sgamiau gwe-gorlannu gwefan

Dylech hefyd fod yn ymwybodol o sgamiau gwe-gorlannu, ble y mae twyllwyr yn ymosod ar y wefan rydych yn ceisio’i defnyddio .

Bydd yn ymddangos eich bod wedi mynd i’r wefan gywir, ond mae’n wefan ffug wedi’i chynllunio i ddwyn eich gwybodaeth. Byddwch ar eich gwyliadwriaeth am gyfeiriadau gwe sy’n edrych yn rhyfedd gyda detholiad o rifau neu sillafiad gwahanol. 

arrow icon

Diogelwch ar-lein

Mae sawl peth y gallwch ei wneud i gadw’ch hun yn ddiogel ar-lein .

Sicrhewch fod eich amddiffyniad gwrth-firws a meddalwedd yn gyfredol. Mae diweddariadau yn aml yn cynnwys newidiadau sy’n helpu i’ch amddiffyn rhag sgamwyr a throseddwyr ar-lein .

Dewiswch gyfrineiriau cryf bob amser ar gyfer eich cyfrifon ar-lein, gan ddefnyddio cyfuniad o lythrennau bach, priflythrennau, rhifau a nodau arbennig. Mae defnyddio ymadrodd neu frawddeg yn arfer da . 

arrow icon

Diogelwch Wi-Fi

Sicrhewch fod y cysylltiad rhyngrwyd rydych yn ei ddefnyddio yn ddiogel.

Peidiwch â defnyddio Wi-Fi cyhoeddus mewn siopau coffi, canolfannau siopa a mannau eraill i:

 • siopa ar-lein
 • defnyddio bancio rhyngrwyd, neu
 • unrhyw beth sy’n gofyn i chi anfon gwybodaeth bersonol .

Mae hyn oherwydd bod Wi-Fi cyhoeddus yn aml yn anniogel. Mae hyn yn golygu y gall twyllwyr gael gafael ar wybodaeth y byddwch yn ei hanfon tra’ch bod wedi’ch cysylltu â’r rhwydweithiau hyn.

Mae hyd yn oed eich data symudol arferol yn fwy diogel na Wi-Fi cyhoeddus.

Ffordd ddiogelaf i brynu ar-lein

arrow icon

Mae amddiffyn eich hun wrth dalu yn bwysig iawn. Gallech golli peth arian os ydych yn prynu gan werthwr ffug, ond gallech golli llawer, neu hyd yn oed bopeth, os yw’ch manylion yn cael eu dwyn .

Mae nifer o fanciau a chymdeithasau adeiladu yn ychwanegu diogelwch atodol pan fyddwch chi’n prynu ar-lein, yn cynnwys awdurdodiad dau ffactor (2FA).

Mae hyn yn golygu, pan fyddwch ar dudalen dalu ar-lein, bydd rhaid i chi basio lefel ychwanegol o ddiogelwch i brofi mai chi sy’n prynu.

Y math mwyaf cyffredin o 2FA yw cod unigryw, a anfonir trwy neges destun, i’r rhif ffôn sydd wedi ei gofrestru i’r cyfrif. Fodd bynnag, gallai hefyd gynnwys cwestiwn diogelwch, mewngofnodi i’ch ap bancio symudol neu sganio’ch ôl bys.

Mae defnyddio gwasanaeth e-arian fel PayPal yn werth ei ystyried gan nad oes rhaid i chi roi eich union fanylion cerdyn.

Sut rydych wedi’ch amddiffyn wrth ddefnyddio cerdyn i brynu ar-lein

O dan adran 75 Deddf Credyd Defnyddwyr, bydd talu trwy ddefnyddio cerdyn credyd yn rhoi amddiffyniad ychwanegol i chi ar bryniannau dros £100 a hyd at £30,000. Mae hyn yn golygu bod gan y darparwr cerdyn gyfrifoldeb ar y cyd gyda’r gwerthwr ar gyfer eitemau diffygiol, anfoddhaol neu sydd heb eu dosbarthu.

Gallech dderbyn sicrwydd hefyd am bryniannau sy’n llai na £100 a wneir ar gerdyn debyd neu gredyd o dan y cynllun gwirfoddol a elwir yn ‘chargeback’. Mae hyn yn caniatáu i chi hawlio ad-daliad gan eich darparwr cerdyn os nad yw pryniant yn cyrraedd neu os yw’n ddiffygiol. 

Beth i’w wneud os bydd rhywbeth yn mynd o’i le

Y cam cyntaf, os ydych chi wedi derbyn eitemau anghywir neu ddiffygiol, yw cysylltu â’r gwerthwr ar-lein a’r wefan y gwnaethoch ei defnyddio megis eBay neu Amazon.

Os gwnaethoch dalu â charden ac nad ydych yn hapus ag ymateb y manwerthwr, neu os nad ydych chi wedi derbyn ymateb, cysylltwch â’r darparwr cerdyn . 

Os credwch fod eich cerdyn wedi ei ddefnyddio’n dwyllodrus, rhowch wybod i’ch banc ar unwaith er mwyn iddo allu rhoi stop ar unrhyw ddefnydd pellach ohono .

Cyhyd â nad ydych wedi gweithredu’n dwyllodrus neu’n esgeulus, fel arfer byddwch yn cael eich arian yn ôl gan eich cerdyn credyd os defnyddir eich manylion cerdyn ar-lein gan droseddwr i gyflawni twyll.

Os ydych yn credu eich bod wedi’ch targedu gan dwyll, gallwch hefyd ei adrodd i Action Fraud ar 0300 123 2040, neu ddefnyddio eu teclyn adrodd ar-lein

Neu gallwch ei adrodd ar wefan ScamSmart y FCA

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.