Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Sut i drosglwyddo arian o’ch cyfrif banc

Trosglwyddiad banc yw pan anfonir arian o un cyfrif banc i un arall. Mae trosglwyddo arian o’ch cyfrif banc yn broses gyflym fel arfer, yn rhad ac am ddim ac yn fwy diogel na thynnu arian allan a thalu gydag arian parod.

Sut i wneud trosglwyddiad banc

arrow icon

Mae yna sawl ffordd y gallwch wneud trosglwyddiad banc.

Ymysg y dulliau mwyaf cyffredin o drosglwyddiadau banc yw:

Trosglwyddiadau banc ar-lein

Mewngofnodwch i’ch cyfrif ar-lein a dewiswch yr opsiwn ar gyfer gwneud taliad. Dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrin a rhowch y manylion cywir i mewn. Mae rhai banciau yn cynnig apiau ffôn clyfar sy’n eich galluogi i drosglwyddo arian. Darganfyddwch sut i sefydlu cyfrif ar-lein yn ein canllaw Sut i gadw'n ddiogel wrth ddefnyddio bancio ar-lein

Trosglwyddiadau dros y ffôn

Ffoniwch wasanaeth bancio dros y ffôn eich banc. Bydd cynrychiolydd gwasanaethau cwsmeriaid y banc yn eich arwain chi drwy’r broses. Mewn rhai achosion gallech gael eich arwain drwy’r cyfan gan recordiad awtomatig.

Trosglwyddiadau banc yn y gangen

Os yw’r arian gennych mewn arian parod, gallwch ei dalu i mewn i gyfrif yr unigolyn sydd arnoch yr arian iddo, yn y gangen.

Pa fanylion sydd eu hangen arnoch i drosglwyddo arian?

arrow icon

Pa bynnag ffordd y dewiswch i drosglwyddo arian, fel arfer bydd angen y manylion canlynol arnoch am yr unigolyn neu’r sefydliad yr ydych yn ei dalu:

 • Y dyddiad pryd rydych am i’r taliad gael ei wneud.
 • Enw’r unigolyn neu’r busnes rydych am ei dalu.
 • Cod didoli chwe digid y cyfrif rydych yn ei dalu.
 • Rhif cyfrif wyth digid y cyfrif rydych yn ei dalu.
 • Cyfeirnod talu (eich enw neu eich rhif cwsmer fel rheol) i wneud yn siŵr eu bod nhw’n gwybod bod yr arian yn dod gennych chi.
 • Weithiau byddwch angen enw a chyfeiriad y banc rydych yn anfon yr arian iddo. Mae hyn o gymorth iddynt wirio bod y cod didoli yn gywir.

Faint o amser mae’n ei gymryd i drosglwyddo’r arian?

Bydd taliadau a wneir drwy ddefnyddio Taliadau Cyflymach weithiau’n cael eu derbyn ar unwaith ar ôl gadael eich cyfrif. Ond gall gymryd hyd at 2 awr.

Mae’r opsiwn hwn yn rhad ac am ddim, ar gael 24 awr y dydd ac yn aml iawn yn cael ei ddefnyddio mewn bancio ar-lein, apiau symudol, dros y ffôn neu mewn cangen.

Mae’r rhan fwyaf o fanciau yn caniatáu i chi drosglwyddo o leaf £10,000, ond mae gan eraill derfynau llawer uwch.

Gallwch wirio trefyn eich banc ar wefan Faster Payments

Gallwch hefyd ddefnyddio:

 • Taliadau BACS. Mae’r rhain yn cymryd hyd at dri diwrnod gwaith i glirio. Darganfyddwch fwy ar wefan UK Finance
 • CHAPS (Clearing House Automated Payment System). Bydd taliadau’n mynd trwodd ar yr un diwrnod, os caiff y trosglwyddiad ei wneud erbyn rhyw amser penodol. Darganfyddwch fwy ar wefan Bank of England. Mae taliadau CHAPS yn aml yn codi ffi.
 • E-Daliadau. Gallwch ddefnyddio darparwyr fel PayPal neu Google Pay i anfon arian ar-lein os ydych yn anghyfforddus i rannu eich manylion banc. Darganfyddwch fwy yn ein canllaw E-daliadau – pam, pryd a sut mae eu defnyddio

Beth mae cadarnhad o’r talai yn ei olygu?

Mae hwn yn gynllun newydd a gynigir gan y mwyafrif o fanciau'r stryd fawr (ac ar-lein) i roi mwy o ddiogelwch i chi wrth anfon arian trwy drosglwyddiad banc.

Pan geisiwch wneud trosglwyddiad banc i berson nad ydych wedi ei dalu o'r blaen, bydd eich banc yn gwirio bod yr enw a roddwyd i chi yn cyfateb i'r enw sydd wedi'i gofrestru â'r rhif cyfrif a'r cod didoli hwnnw.

Os na fydd, bydd eich banc yn eich rhybuddio, naill ai bod yr enw yn cyfateb yn agos neu ei fod yn hollol anghywir. Os bydd hyn yn digwydd, gwiriwch ddwywaith bod gennych y manylion banc cywir oherwydd gallai hyn fod yn arwydd bod sgamiwr yn ceisio eich twyllo i anfon arian atynt.

arrow icon

Ar hyn o bryd, mae cadarnhad o’r talai dim ond yn gweithio ar gyfer taliadau cyflym a CHAPS. Nid yw’n gweithio ar gyfer BACS ar hyn o bryd. Gallwch wirio os yw’ch banc yn cynnig y cynllun ar wefan UK Finance

Osgoi anawsterau gyda throsglwyddiadau banc

Gwirio’r manylion dwywaith

Gwiriwch bob ffigwr, hyd yn oed os yw eich banc yn eu llwytho ymlaen llaw. Gall fod yn anodd cael eich arian yn ei ôl os byddwch yn ei anfon i’r cyfrif anghywir (rhagor am hyn isod). Gall hefyd fod yn werth chweil gwneud ''taliad prawf'' llawer llai o £1 neu lai cyn trosglwyddo'r swm llawn.

Gofynnwch i’r sawl sydd ar ben arall y ffôn yn ailadrodd y ffigurau a’r enwau yn ôl i chi

Os ydych yn gwneud trosglwyddiad drwy eich gwasanaeth bancio dros y ffôn, gofynnwch i’r sawl sydd wedi ateb eich galwad ailadrodd pob rhif a llythyren i chi.

Byddwch yn ofalus rhag mynd i orddrafft

Oni bai eich bod wedi nodi dyddiad talu yn y dyfodol, bydd yr arian yn gadael eich cyfrif ar unwaith. Felly gwnewch yn siŵr fod gennych ddigon o arian ar gael, rhag gorfod wynebu ffioedd costus.

Talwch sylw i’r rhybuddion ‘cadarnhad o dalai’

Fel yr esboniwyd uchod, os yw’r enw a roddwyd i chi ddim yn paru gyda’r enw sydd wedi’i godnodi i’r manylion cyfrif hwnnw, efallai eich bod yn delio â sgamiwr. Cymerwch ofal cyn gwneud y taliad. 

arrow icon

Dulliau eraill o dalu

Os bydd angen i chi wneud taliad yn aml, fel bil ynni misol er enghraifft, gallai fod yn fwy buddiol i chi sefydlu Debyd Uniongyrchol neu archeb sefydlog.

arrow icon

Gall sieciau fod yn ffordd ddefnyddiol o anfon arian neu dalu biliau unigol.

arrow icon

Beth os bydd problem?

Os cewch broblem gyda thaliad - er enghraifft, os na fydd yr arian yn cyrraedd - eich cam cyntaf yw cysylltu â’ch banc

Ni fydd eich banc yn gallu atal y taliad os yw wedi'i wneud eisoes. Cadwch gofnod o'r holl ohebiaeth sydd gennych â'ch banc wrth ddatrys y broblem. A gwnewch nodyn o'r gwall, gan gynnwys y dyddiad y cafodd ei wneud a'r manylion banc y gwnaethoch anfon yr arian atynt.

Bydd eich banc yn dechrau ymchwilio o fewn dau ddiwrnod gwaith ar ôl i chi ddweud wrthynt amdano – does dim ots os na ddigwyddodd y gwall yn ddiweddar.

Ar ôl i'r banc ymchwilio, dylid dychwelyd eich arian o fewn 20 diwrnod gwaith. Os yw’n amlwg ei fod yn gamgymeriad dilys, bydd eich banc yn cysylltu â’r banc y gwnaethoch anfon yr arian atynt ar gam i gael eich arian yn ôl.

Os oes problemau - er enghraifft, os bydd y person y gwnaethoch ei anfon atynt ar ddamwain yn gwrthod ei ddychwelyd - bydd eich banc yn rhoi gwybod i chi am ganlyniad eu hymchwiliad o fewn 20 diwrnod gwaith o'r dyddiad y gwnaethoch rhoi gwybod am y gwall.

arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.