Cyllideb Hydref ac Adolygiad Gwariant 2021 – beth rydych angen gwybod

Cyhoeddwyd ar:

Os ydych yn meddwl am sut bydd cyllidd eich cartref yn cael eu heffeithio dros y misoedd nesaf, darganfyddwch beth mae’r Llywodraeth wedi ei gyhoeddi yn eu Cyllideb Hydref 2021.

Cyfradd tapr Credyd Cynhwysol wedi newid

Os ydych yn cael Credyd Cynhwysol ac yn gweithio, byddwch yn cael cadw 8c yn ychwanegol am bob £1 yr ydych yn ennill ar ôl treth, Yswiriant Gwladol a chyfraniadau pensiwn gael eu cymryd ffwrdd gan fod y gyfradd y mae eich Credyd Cynhwysol yn gostwng yn disgyn o 63c i 55c. Gelwir hyn y gyfradd tapr.

Byddwch yn gallu ennill £500 yn ychwanegol bob blwyddyn cyn fydd y gyfradd tapr yn cael ei weithredu os ydych yn gymwys i gael lwfans gwaith.

Disgwylir i’r newidiadau hyn fod mewn lle ddim hwyrach na 1 Rhagfyr 2021 felly, gallwch ddisgwyl gweld newid yn eich incwm yn eich taliad Credyd Cynhwysol nesaf ar ôl y dyddiad hwn.

Darganfyddwch fwy am lwfansau gwaith a chyfraddau tapr yn GOV.UK (Opens in a new window)

Cyflog Byw Cenedlaethol wedi cynyddu

O 1 Ebrill 2022, bydd y Cyflog Byw Cenedlaethol ar gyfer oedolion 23 oed a throsodd yn cynyddu o £8.91 yr awr i £9.50 yr awr.

Bydd yr Isafwm Cyflog Cenedlaethol ar gyfer gweithwyr o dan 23 mlwydd oedd hefyd yn cynyddu o 1 Ebrill 2022 ymlaen gan y symiau isod:

 • ar gyfer pobl 21 a 22 mlwydd oed, o £8.36 i £9.18 yr awr
 • ar gyfer pobl 18 i 20 mlwydd oed, o £6.56 i £6.83 yr awr
 • ar gyfer pobl 16 a 17 mlwydd oed, o £4.62 i £4.81 yr awr
 • ar gyfer prentisiaid, o £4.30 i £4.81 yr awr. 

Treth Alcohol wedi ei symleiddio

Mae’r ffordd mae treth yn cael ei godi ar werthiant alcohol hefyd yn newid felly fod diodydd sydd yn cynnwys mwy o alcohol gyda treth alcohol uwch na diodydd yn cynnwys llai o alcohol.

Bydd y gyfradd ar gwrw, gwin, seidr a gwirodydd yn cael eu rhewi ar gyfer 2022-23.

Bydd cymhelliant i fynd allan unwaith eto i yfed mewn tafarndai a bars gyda 3c oddi ar peint draft.

Treth ar danwydd wedi ei rewi

Treth ar danwydd (fel petrol i geir) yn parhau i fod wedi ei rewi yn 2022-23.

Treth Teithwyr Awyr ar gyfer teithiau domestig wedi ei leihau

O Ebrill 2023, bydd y gyfradd o Dreth Teithwyr Awyr (APD) a delir gan ddefnyddwyr ar hediadau domestig (hediadau rhwng Lloegr, Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon) yn cael ei dorri 50%.

Ar gyfer hediadau rhygnwladol, bydd cyfradd newydd o Dreth Teithwyr Awyr (APD) yn cael ei gyflwyno ar gyfer hediadau mwy na 5,500 milltir (er enghraifft, i Awstralia).

Mae hyn yn golygu gall gost hediadau domestig ddod yn rhatach, tra bydd cost hediadau rhyngwladol yn fwy drud.

Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.