Beth syn digwydd i’ch arian a'ch buddion pensiwn pan fyddwch chi'n gadael eich pensiwn

Mae gadael eich cynllun pensiwn yn digwydd pan fyddwch yn gadael eich cyflogwr, rydych yn penderfynu optio allan o'r cynllun, neu rydych yn rhoi'r gorau i wneud cyfraniadau iddo. Mae'r hyn rydych wedi'i gronni yn dal i fod yn eiddo i chi. Fel arfer mae gennych yr opsiwn i gadw'r pensiwn lle mae neu ei symud i gynllun pensiwn arall.

Crynodeb o'r hyn sy'n digwydd

 • Os byddwch yn gadael eich cynllun pensiwn, ni fyddwch yn colli'r hyn rydych wedi'i gronni. Mae'r hyn rydych wedi'i gronni yn parhau i fod yn eiddo i chi ac mae gennych chi sawl opsiwn ar gyfer beth i'w wneud â'r hyn rydych wedi'i gronni. Dylai gweinyddwr eich cynllun neu'ch darparwr pensiwn ddweud wrthych pa opsiynau sy'n berthnasol i chi
 • Os byddwch yn gadael cynllun buddion wedi’u diffinio a bod gennych o leiaf ddwy flynedd o aelodaeth, byddwch wedi cronni hawl i incwm gwarantedig a fydd yn daladwy i chi ar oedran ymddeol. Fel arfer bydd ei werth yn cynyddu o'r dyddiad y byddwch chi'n gadael y cynllun hyd at oedran ymddeol.
 • Os byddwch chi'n gadael cynllun pensiwn cyfraniadau wedi'u diffinio ac wedi bod yn aelod am o leiaf mis, bydd eich cronfa bensiwn yn parhau i gael ei fuddsoddi. Bydd faint o incwm y gallech ei gael ar ôl ymddeol yn dibynnu ar sut mae'ch cronfa bensiwn yn tyfu a'r taliadau rydych yn eu talu i mewn yr amser hwnnw.

Os ydych chi wedi bod yn aelod o gynllun pensiwn buddion wedi'u diffinio

Os ydych chi wedi bod yn aelod o gynllun pensiwn buddion wedi'u diffinio (cyflog terfynol neu gyfartaledd gyrfa) am o leiaf dwy flynedd, bydd yr incwm gwarantedig rydych wedi'i gronni yn aros yn y cynllun a byddwch yn gallu ei hawlio ar oedran ymddeol. Efallai y bydd rhai cynlluniau hefyd yn cynnig yr opsiwn hwn i chi os ydych chi wedi bod yn aelod am lai na dwy flynedd.

Pan fyddwch yn gadael y cynllun, bydd gweinyddwr y cynllun yn cyfrifo faint o incwm gwarantedig rydych chi wedi'i gronni, yn seiliedig ar hyd eich aelodaeth o'r cynllun a'ch enillion. Byddant yn dweud wrthych swm yr incwm hwn (gellir cyfeirio ato fel eich ‘pensiwn gohiriedig’).

Yna bydd gwerth eich pensiwn gohiriedig fel arfer yn cael ei gynyddu o'r dyddiad y byddwch yn gadael y cynllun i'r dyddiad ymddeol a bennir gan y cynllun. Dydy e ddim 'wedi rhewi'.

Gellir cynyddu gwahanol rannau o'ch pensiwn gohiriedig gan wahanol symiau, yn dibynnu ar:

 • rheolau'r cynllun;
 • cyfnod eich gwasanaeth gyda'ch cyflogwr y mae'r pensiwn yn ymwneud ag ef;
 • pan wnaethoch adael y cynllun; a
 • os cafodd y cynllun ei gontractio allan o gynlluniau Pensiwn ychwanegol y Wladwriaeth, p'un a oes gennych swm o Isafswm Pensiwn Gwarantedig (GMP) neu Fuddion Prawf Cynllun Cyfeirio (RST).

Efallai y bydd eich cynllun yn dewis cynyddu eich pensiwn gohiriedig ar gyfraddau uwch na'r isafswm cyfraddau a bennir yn y gyfraith.

 

Os ydych chi wedi bod yn aelod o gynllun pensiwn cyfraniadau wedi'u diffinio

Os ydych chi wedi bod yn aelod o gynllun pensiwn cyfraniadau wedi'u diffinio, fel cynllun pensiwn gweithle neu bensiwn personol, a'ch bod yn stopio cyfraniadau, gall y gwerth rydych chi wedi'i gronni yn eich cronfa bensiwn barhau i gael ei fuddsoddi nes i chi benderfynu dechrau cymryd arian o eich pensiwn.

Fel arfer mae gennych yr opsiwn i newid eich buddsoddiadau ar unrhyw adeg.

Dylech wirio gyda'ch darparwr pensiwn pa daliadau a all fod yn berthnasol, oherwydd gall y rhain gael effaith sylweddol, yn enwedig os yw gwerth eich cronfa yn fach.

Efallai y gallwch hefyd barhau i wneud cyfraniadau i'r pensiwn, yn dibynnu ar y math o bensiwn sydd gennych. Gofynnwch i'ch darparwr pensiwn/gweinyddwr a fydd yn gallu cadarnhau beth sy'n bosibl.

Fel arfer bydd gennych hefyd yr opsiwn i symud eich pensiwn i bensiwn arall. Er enghraifft, fe allech benderfynu dod â'ch pensiwn gyda chi i'ch pensiwn gweithle newydd os ydych yn newid swyddi. Gall hyn eich helpu i gadw golwg ar eich pensiynau yn haws.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.