Beth fydd yn digwydd i gyfraniadau pensiwn os byddwch yn mynd yn sâl ac yn methu gweithio

Os byddwch yn mynd yn sâl ac yn methu â gweithio, efallai na fyddwch yn gallu fforddio parhau i wneud cyfraniadau pensiwn. Gallai hyn effeithio'n sylweddol ar werth eich cynilion ymddeol yn y dyfodol, a'r incwm y gallent ei roi i chi. Felly mae'n bwysig gwybod beth yw eich opsiynau.

Os ydych mewn pensiwn gweithle

Pensiwn gweithle cyfraniadau wedi’u diffinio

Os ydych yn aelod o gynllun pensiwn cyfraniadau gweithle wedi’u diffinio a bod eich cyflogwr yn parhau i'ch talu pan fyddwch yn sâl, byddant hefyd yn talu eu cyfraniadau i'ch pensiwn.

Byddant yn parhau i ddidynnu'ch cyfraniadau o'ch cyflog, ac yn eu talu i'r cynllun.

Fodd bynnag, os bydd eich cyflog yn lleihau, neu os byddant yn stopio eich talu ar ôl cyfnod penodol o amser, bydd y symiau a delir i'ch pensiwn yn lleihau, neu'n stopio.

Pensiwn gweithle buddion wedi’u diffinio

Os ydych yn aelod o gynllun pensiwn buddion wedi’u diffinio, byddwch yn parhau i gronni'ch pensiwn tra'ch bod yn cael eich talu.

Ond os bydd eich cyflog yn lleihau, bydd eich pensiwn yn adeiladu ar gyfradd arafach.

Os yw'ch cyflogwr yn rhoi'r gorau i'ch talu, byddwch yn stopio adeiladu'ch pensiwn.

Os oes gennych bensiwn personol

Efallai na fyddwch yn gallu fforddio parhau i dalu cyfraniadau ar yr un gyfradd - p'un a ydych yn gyflogedig neu'n hunangyflogedig - os oes gennych:

 • pensiwn personol
 • pensiwn personol wedi'i fuddsoddi ei hun, neu
 • cynllun pensiwn rhanddeiliaid.

Os byddwch yn lleihau'ch cyfraniadau, bydd eich cronfa pensiwn yn tyfu ar gyfradd arafach.

Felly bydd gennych lai o arian i'w ddefnyddio fel incwm pan fyddwch yn penderfynu dechrau ei dynnu allan.

Mae'n bosibl diogelu rhai neu bob un o'ch cyfraniadau gan hepgor premiwm, os yw'ch darparwr yn cynnig hyn.

Mae hepgor premiwm yn golygu y bydd eich cyfraniadau yn parhau i gael eu talu ar eich rhan os na allwch eu gwneud am amser. Yn aml, bydd hyn os ydych yn dioddef anaf difrifol, salwch neu anabledd. Mae'n debygol y bydd cost ychwanegol i gynnwys yr opsiwn hwn ac fel rheol byddai angen i chi ei ddewis pan sefydlir y pensiwn gyntaf.

Gallech hefyd ddefnyddio polisi amddiffyn incwm.

Mae llawer o gyflogwyr yn cynnwys hyn fel rhan o'u pecyn buddion cyflogaeth, ond gallwch hefyd sefydlu un eich hun.

Gall polisi amddiffyn incwm dalu incwm i chi os nad ydych yn gallu gweithio oherwydd afiechyd. Mae hyn yn caniatáu i chi barhau i wneud cyfraniadau i'ch pensiwn.

Bydd polisïau amddiffyn incwm fel arfer yn rhoi'r gorau i dalu incwm i chi pan gyrhaeddwch oedran Pensiwn y Wladwriaeth.

Salwch ac afiechyd difrifol

Os ydych yn sâl iawn neu'n analluog, ac mae’n annhebygol y byddwch yn gallu gweithio eto, efallai y gallwch ddechrau cymryd arian neu incwm o'ch pensiwn yn gynnar. Bydd hyn waeth beth yw eich oedran.

Bydd angen i chi siarad â gweinyddwr eich cynllun neu'ch darparwr pensiwn i weld a yw hyn yn bosibl.

Os oes gennych bensiwn buddion wedi’u diffinio ac yn dechrau cymryd incwm o'ch pensiwn yn gynnar, gallai'r cynllun dalu incwm is i chi na phe byddech wedi parhau i weithio tan eich dyddiad ymddeol disgwyliedig.

Os oes gennych gronfa pensiwn cyfraniadau wedi’u diffinio ac yn dechrau cymryd arian ohono yn gynharach, efallai y bydd angen iddo dalu incwm i chi am fwy o amser. Gallai hyn olygu eich bod yn rhedeg allan o arian yn gynt.

Mewn achosion eithafol, lle mae disgwyl i'ch disgwyliad oes fod yn llai na blwyddyn, gallai rheolau'r cynllun ganiatáu i chi gymryd gwerth cyfan eich pensiwn fel cyfandaliad arian parod di-dreth. Gelwir hyn yn ‘gyfandaliad afiechyd difrifol’

Pensiwn y Wladwriaeth ac afiechyd

Gallai lefel Pensiwn y Wladwriaeth a gewch pan gyrhaeddwch oedran Pensiwn y Wladwriaeth hefyd gael ei effeithio os nad ydych yn gallu talu cyfraniadau Yswiriant Gwladol (NICs) unrhyw bryd cyn i chi gyrraedd eich oedran Pensiwn y Wladwriaeth ac os nad ydych yn cael credydau NIC.

Os ydych yn cael budd-daliadau'r Wladwriaeth tra'ch bod yn sâl, gwiriwch eich bod hefyd yn cael credydau NIC. Nid yw'n bosibl dechrau cael incwm o Bensiwn y Wladwriaeth tan eich oedran Pensiwn y Wladwriaeth arferol.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.