Sut mae contractau blwydd-dal ymddeol yn gweithio

Beth yw contractau blwydd-daliadau ymddeol?

Mae contractau blwydd-dal ymddeol yn gontractau unigol rhyngoch chi a'r darparwr pensiwn. Mae'r darparwr pensiwn fel arfer yn gwmni yswiriant.

Fe'u gelwir hefyd yn bensiynau Adran 226, pensiynau s226 neu flwydd-daliadau ymddeol hunangyflogedig .

Ni fu'n bosibl cymryd contract blwydd-dal ymddeol newydd allan ers 6 Ebrill 1988. Gall contractau a wnaed cyn y dyddiad hwn aros yn eu lle, ac efallai y gallwch barhau i dalu iddynt.

Bob blwyddyn mae cyfyngiadau i'r swm y gallwch ei dalu i'ch cynlluniau pensiwn a chael rhyddhad treth o hyd. Gallech dalu mwy i mewn, ond os ydych yn talu mwy na'r terfyn, ni fyddwch yn cael rhyddhad treth ar unrhyw beth ychwanegol rydych yn ei gyfrannu.

Amnewid contractau blwydd-daliadau ymddeol

Ar 6 Ebrill 2006, newidiodd Cyllid a Thollau EM (HMRC) y rheolau a oedd yn berthnasol i gontractau blwydd-daliadau ymddeol. Gwnaethant hyn i'w hunioni â'r rheolau pensiwn personol.

Sut mae contractau blwydd-daliadau ymddeol yn wahanol i bensiynau personol?

Gyda chontractau blwydd-daliadau ymddeol, fel rheol roedd gan unigolion hawl i gyfandaliad di-dreth dair gwaith y blwydd-dal blynyddol cychwynnol .

Ond mae'r cyfandaliad di-dreth uchaf a delir ganddynt nawr wedi'i gyfyngu i 25% o werth y buddion sy'n cael eu talu.

Nid yw rhai darparwyr yn hawlio ac yn ychwanegu rhyddhad treth ar eich cyfraniadau yn awtomatig. Mae hyn yn golygu bod rhaid i chi gyflwyno ffurflen dreth hunanasesu i Gyllid a Thollau EM i gael rhyddhad treth.

Hyd yn oed pan fydd y darparwr yn ychwanegu rhyddhad treth - mae hyn ar y gyfradd sylfaenol. Felly os ydych yn drethdalwr cyfradd uwch, bydd angen i chi hawlio'r rhyddhad treth ychwanegol.

Mae gan rai contractau blwydd-daliadau ymddeol gyfraddau blwydd-dal gwarantedig. Gallai'r rhain roi incwm gwarantedig uwch i chi am weddill eich oes nag sydd ar gael ar y farchnad blwydd-daliadau .

A yw cyfraddau blwydd-dal gwarantedig yn berthnasol i'ch contract blwydd-daliad ymddeol?

Mae cyfradd blwydd-dal gwarantedig yn un y gosodwyd yn amodau a thelerau'ch polisi pensiwn pan wnaethoch gymryd y polisi. Mae hyn yn golygu gellid cynnig incwm gwarantedig i chi ar gyfradd fydd yn uwch na'r cyfraddau sydd ar gael i'r rhan fwyaf o bobl heddiw.

Mae'n syniad da gwirio â'ch darparwr oherwydd gallai hyn fod yn fudd gwerthfawr.

A yw eich cronfa bensiwn â chronfa ag-elw?

Buddsoddir llawer o gontractau blwydd-daliadau ymddeol mewn cronfeydd ‘ag-elw’. Mae'r rhain yn darparu taliadau bonws os yw buddsoddiadau wedi perfformio'n dda.

A ydych yn ystyried tynnu'ch arian allan cyn neu ar ôl y dyddiad ymddeol yn y polisi? Bydd yn bwysig gwirio a fydd gwerth llawn y taliadau bonws yn cael eu talu.

Weithiau bydd darparwyr yn defnyddio Gostyngiad Gwerth y Farchnad (MVR) os yw gwerth y gronfa wedi gostwng. Nid oes MVR pan gymerwch arian ar y dyddiad ymddeol a ddewiswyd gennych.

Beth fydd yn digwydd i'ch contract blwydd-dal ymddeol os byddwch farw?

Gwiriwch beth fydd yn digwydd i'ch contractau blwydd-daliadau ymddeol ar eich marwolaeth. A fydd gwerth llawn y gronfa yn cael ei dalu allan ?

Hefyd, os ydych yn poeni am dreth etifeddiant – bydd llawer yn rhan o'ch ystad ar ôl marwolaeth. Y peth gorau yw gwirio hyn â'ch darparwr.

A gaf newid y swm rwyf yn ei dalu i'm contract blwydd-dal ymddeol?

Efallai na fydd hyn yn bosibl. Cyn newid cyfraniadau, mae'n bwysig gwirio â'ch darparwr pensiwn yn gyntaf. Mae hyn oherwydd y gallai effeithio ar eich budd-daliadau pan fyddwch yn ymddeol - yn enwedig os oes gennych gyfradd blwydd-dal gwarantedig wedi'i chynnwys.

Fel arfer gallwch ddarganfod faint rydych yn cyfrannu ar hyn o bryd trwy wirio'ch datganiad blynyddol.

Nodwch: nid oes rhaid i'ch darparwr pensiwn anfon datganiad blynyddol atoch yn dangos faint rydych yn ei gyfrannu a faint sydd gennych yn eich cronfa, ond mae llawer o ddarparwyr yn gwneud yn wirfoddol. Os nad ydynt, gallwch ofyn iddynt.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.