Polisïau prynu allan unigol

Defnyddiwyd polisïau prynu allan unigol i drosglwyddo hawliau pensiwn a gronwyd mewn cynllun gweithle i bolisi pensiwn unigol.

Beth yw polisïau prynu allan?

Cyflwynwyd polisïau prynu allan yn gynnar yn yr 1980au.

Fe'u defnyddir gan gyflogwyr a gweithwyr i drosglwyddo buddion pensiwn sydd wedi'u cronni mewn pensiwn gweithle i bolisi unigol. Mae hyn fel arfer ar ôl i'r gweithiwr adael gwasanaeth y cyflogwr neu os oedd y cynllun yn dirwyn i ben. 

Sut mae polisïau prynu allan yn gweithio

Mae polisïau prynu allan yn gontractau unigol rhyngoch chi a'r darparwr pensiwn.

Fe'u gelwir hefyd yn bolisïau prynu allan Adran 32 neu'n prynu allan s32. Mae'r darparwr pensiwn fel arfer yn gwmni yswiriant.

Mae llawer o bolisïau prynu allan yn cynnwys nodwedd o'r enw isafswm pensiynau gwarantedig (GMP). Mae hyn yn golygu eu bod yn aml yn cynnwys elfen taliad wedi'i warantu, yn ogystal â'r gyfran buddsoddi.

Mae'r isafswm pensiwn gwarantedig yn cynrychioli incwm pensiwn y byddech wedi'i gael o'r Cynllun Pensiwn y Wladwriaeth sy'n Gysylltiedig ag Enillion (SERPS) - pe na baech wedi eithrio allan trwy gynllun pensiwn y cyflogwr.

Mae isafswm pensiwn gwarantedig yn rhoi incwm gwarantedig i chi am weddill eich oes. Caiff ei dalu o 65 oed i ddynion a 60 oed i ferched. Mae hefyd yn darparu pensiwn i'ch priod os byddwch yn marw gyntaf.

A allaf wneud cyfraniadau yn fy mholisi prynu allan?

Cyn 6 Ebrill 2006, nid oedd yn bosibl cyfrannu at bolisi prynu allan.

Newidiodd hyn ar 6 Ebrill 2006. Ond cymharol ychydig o bolisïau prynu allan a fydd yn derbyn cyfraniadau. Gwiriwch gyda'ch darparwr a fyddan nhw'n derbyn cyfraniadau.

Pan fyddwch yn ymddeol

Pan fyddwch yn ymddeol, fel arfer mae gennych chi ddewis sut i dynnu'r arian allan. Fel rheol, gallwch gymryd 25% yn ddi-dreth ac yna dewis cael incwm gwarantedig, sefydlu incwm hyblyg, cymryd cyfandaliadau neu gyfuniad o'r cyfan. 

Os yw'ch pensiwn yn cynnwys isafswm pensiwn gwarantedig, bydd yn rhaid i chi gymryd y rhan sy'n ymwneud â hyn fel incwm gwarantedig. Yna gallwch gymryd y gweddill mewn unrhyw ffordd rydych eisiau, fel y disgrifir uchod. Efallai y bydd swm yr arian parod di-dreth y gallwch ei gymryd yn is na 25% o’r gronfa gyfan, fodd bynnag.

Os nad oes digon yn eich pensiwn pan fyddwch yn ymddeol i gwmpasu’r holl isafswm pensiwn gwarantedig, yna bydd y darparwr yn gwneud iawn am y diffyg. Yn yr achosion hyn, byddech ond yn cael yr incwm o'r polisi er ei fod yn dibynnu ar sut mae'r pensiwn yn cael ei wneud i fyny. Bydd eich darparwr yn gwneud hyn yn glir i chi

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.