Delio â chamgymeriadau a gordaliadau â’ch pensiwn

Weithiau, mae hyd yn oed y cynlluniau sy'n cael eu rhedeg orau yn gwneud camgymeriadau. Os credwch fod camgymeriad wedi'i wneud, mae'n bwysig gweithredu cyn gynted â phosibl. Gallwn helpu os credwch y bu gwall, neu os yw'ch cynllun yn dweud wrthych fod camgymeriad wedi'i wneud. Os ydych yn cael trafferth gweithio allan beth i'w wneud nesaf, siaradwch â ni.

Beth sy’n digwydd os oes camgymeriad

Os yw cynllun pensiwn yn gwneud camgymeriad, fel rheol nid oes gennych hawl i'r ffigurau a roddir i chi trwy gamgymeriad. Yr egwyddor sylfaenol yw bod gennych hawl i'ch buddion cywir, ac nid i ffigurau a ddyfynnir trwy gamgymeriad.

Os yw darparwr cynllun pensiwn yn sylweddoli ei fod wedi gwneud camgymeriad yn swm y pensiwn maent wedi bod yn ei dalu i chi, mae'n ddyletswydd ar yr ymddiriedolwyr i gywiro hyn.

Mae hyn yn golygu, os ydynt wedi bod yn talu gormod i chi, gallant leihau eich taliad yn y dyfodol i'r swm cywir a gofyn i’r gordaliadau gael eu talu’n ôl.

 • Mae bosibl cywiro camgymeriadau.
 • Y cynharaf y byddwch yn nodi camgymeriad ac yn rhoi gwybod i'r cynllun pensiwn, y mwyaf o opsiynau fydd gennych i ddatrys y camgymeriad.
 • Gellir adennill gordaliadau, ond gellir cyfyngu'r swm i'w ad-dalu.
 • Gallai iawndal fod yn daladwy os ydych wedi dioddef colled ariannol neu wedi dioddef trallod ac anghyfleustra.
 • Gallwn egluro'ch sefyllfa a'ch cefnogi ag unrhyw gamau nesaf y gallai hyn eu cynnwys, megis argymell eich bod yn cysylltu â'r Ombwdsmon Pensiynau.

Iawndal

A wnaethoch benderfyniadau neu wario arian oherwydd y camgymeriad? Yna efallai y gellir talu iawndal, i wneud iawn am y golled rydych wedi'i dioddef. Gelwir hyn yn dioddef anfantais ariannol oherwydd eu gwall.

Pa mor gyflym y mae rhaid i mi dalu gordaliad yn ôl?

Mae fel arfer yn rhesymol caniatáu i chi ad-dalu gordaliad dros yr un cyfnod ag y cafodd ei dalu. Er enghraifft, os ydych wedi cael gordaliad am ddwy flynedd, dylid caniatáu dwy flynedd i chi ad-dalu.

Gwnaethpwyd y camgymeriad ddeng mlynedd yn ôl - a yw hynny'n golygu na all fy nghynllun ofyn i mi ad-dalu?

Os gwnaed y camgymeriad a arweiniodd at ordaliad fwy na chwe blynedd yn ôl, gallai fod yn bosibl nad oes angen ad-dalu gordaliadau a wnaed fwy na chwe blynedd o'r adeg y dywedir wrthych am y camgymeriad.

Bydd hyn yn dibynnu a oedd yn rhesymol i'r camgymeriad gael ei ddarganfod yn gynharach nag a gafodd. Mae hwn yn faes cymhleth. Siaradwch â ni os ydych yn meddwl y gallai fod yn berthnasol i chi.

Bydd p'un a delir iawndal yn dibynnu ar amgylchiadau'r achos. Efallai nad ydych wedi dioddef colled ariannol, ond rydych wedi cynhyrfu oherwydd bod eich buddion yn is na'r disgwyl. Os felly, efallai y telir iawndal i chi am y trallod a'r anghyfleustra rydych wedi'i ddioddef.

Gallwch gysylltu â ni i drafod amgylchiadau'r camgymeriad neu'r gordaliad. Yna gallwn roi'r holl wybodaeth a'r camau nesaf i chi i ddatrys eich sefyllfa.

Dywed fy narparwr pensiwn y dylwn fod wedi gwybod

Efallai y bydd yn annhebygol y bydd darparwr pensiwn yn cytuno i dalu iawndal neu leihau swm y gordaliad y maent yn gofyn i chi ei ad-dalu, os credant y dylech fod wedi gwybod bod camgymeriad yn cael ei wneud. Pan gysylltwch â ni, gallwch ddweud wrthym pam roeddech yn meddwl bod y buddion a ddyfynnwyd neu a dalwyd yn gywir.

Oes gennyf gontract â'm darparwr pensiwn?

Os oes gennych gontract, ni all camgymeriad dorri ei delerau.

Ond er mwyn ffurfio contract, mae'r nodweddion canlynol yn angenrheidiol:

 • cynnig
 • derbyn
 • ystyriaeth
 • y bwriad i ffurfio perthynas gyfreithiol.

 

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.