Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Problemau gyda phenderfyniad am iechyd gwael mewn ymddeoliad

Os na allwch weithio oherwydd salwch neu ddamwain, fe allech chi ofyn am dderbyn eich pensiwn yn gynnar. Mae rhai cynlluniau yn caniatáu i bensiynau gael eu talu’n gynnar oherwydd afiechyd ond gallai pob cynllun ddiffinio’r hyn sy’n cyfrif fel ‘afiechyd’ yn wahanol a chael cyflyrau gwahanol. Bydd y gofynion wedi'u nodi yn rheolau eich cynllun.

Gwneud penderfyniad

I dderbyn eich pensiwn yn gynnar, bydd angen i chi roi manylion eich afiechyd/cyflwr i'ch cynllun pensiwn neu'ch cyflogwr a pham nad ydych yn gallu gweithio mwyach. Yna bydd darparwr eich cynllun yn ystyried eich achos ac yn gwneud penderfyniad.

Dylai sawl sy’n gwneud penderfyniad:

 • ddefnyddio rheolau'r cynllun yn gywir, gofyn y cwestiynau cywir a chymhwyso'r gyfraith yn gywir
 • adolygu'r holl dystiolaeth ac ystyried yr holl wybodaeth berthnasol
 • gwneud penderfyniad rhesymol a theg
 • darparu adroddiad yn manylu ar y rhesymau dros eu penderfyniad a'r camau nesaf rhag ofn na fyddwch yn cytuno â'r penderfyniad.
arrow icon

Apelio yn erbyn penderfyniad

Os gwrthodir eich cais am ymddeoliad cynnar oherwydd afiechyd, mae'n bosibl herio penderfyniad os na ddilynwyd un neu fwy o'r uchod.

Os yw hynny'n wir, dylai'r sawl sy’n gwneud penderfyniad ailystyried. Nid yw hyn o reidrwydd yn golygu y byddent yn dod i benderfyniad gwahanol.

Collais fy swydd oherwydd fy mod i'n sâl ond dywed fy nghynllun nad wyf yn gymwys i gael pensiwn oherwydd afiechyd

Er i chi golli eich swydd oherwydd eich iechyd, mae eich cymhwysedd i gael pensiwn afiechyd yn dibynnu ar y meini prawf yn rheolau eich cynllun.

Mewn rhai cynlluniau hyd yn oed os na allwch wneud y gwaith rydych/roeddech yn ei wneud oherwydd afiechyd, os ydych yn dal i allu gwneud ‘swydd’ efallai na fyddwch yn cwrdd â’u meini prawf.

Mae fy meddyg teulu yn cefnogi fy nghais. Pam y gallant fy nhroi i lawr?

Nid yw'n anghyffredin i wahaniaethau fod mewn barn feddygol.

Er bod barn eich meddyg teulu yn berthnasol, mae'r sawl sy'n gwneud y penderfyniad hefyd yn gallu cael eu barn meddygol ei hunan a dewis yr un sydd fwyaf priodol yn eu barn hwy.

Yr hyn sy'n bwysig yw eu bod yn gwneud eu penderfyniadau yn iawn. Er enghraifft, dylent ofyn y cwestiynau cywir os ydynt angen eglurhad gan arbenigwyr meddygol.

Ni welodd ymgynghorydd meddygol y cynllun fi. Ni all hynny fod yn iawn?

Nid oes unrhyw ofyniad i ymgynghorydd meddygol gwrdd â chi. Eu barn broffesiynol fyddai yn gyfrifol am hynny.

Yr hyn sy'n bwysig yw bod y sawl sy'n gwneud y penderfyniad yn gwneud eu penderfyniad yn unol â'r egwyddorion uchod.

Rwyf wedi cael diagnosis o salwch terfynol. A oes unrhyw opsiynau eraill ar gael i mi?

Os ydych chi o dan 75 oed ac wedi cael diagnosis o gyflwr sy'n peryglu bywyd lle rydych chi wedi cael llai na 12 mis i fyw, efallai y gallwch gael mynediad i'ch pensiwn yn ddi-dreth.

Siaradwch â'ch darparwr pensiwn i weld a ydynt yn cynnig yr opsiwn hwn.

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.