Coronafeirws os ydych yn weithiwr cyflogedig

Mae’r Cynllun Cadw Swyddi, a elwir hefyd yn ffyrlo, wedi cael ei ymestyn tan 30 Medi 2021. Mae’r canllaw hwn yn edrych ar sut mae’r cynllun yn gweithio a beth gallwch ei wneud os ydych eisoes wedi cael eich diswyddo, yn ogystal â’ch hawliau i Dâl Salwch Statudol (SSP) a pha fudd-daliadau y gallwch wneud cais amdanynt os nad oes gennych hawl i SSP.

Y Cynllun Cadw Swyddi

arrow icon

Mae’r Cynllun Cadw Swyddi, a elwir hefyd yn ffyrlo, wedi cael ei ymestyn tan 30 Medi 2021.

Bydd yn talu 80% o’ch cyflog am eich oriau arferol rydych yn methu eu gweithio, hyd at £2,500 y mis.

Os gallwch weithio hanner eich oriau arferol, byddwch yn cael eich talu fel arfer am y rhain. Byddwch hefyd yn cael eich talu 80% o’ch cyflog am hanner eich oriau nad ydych yn gweithio, sef 40% o’ch cyflog arferol.

Bydd y Llywodraeth yn talu'r arian am yr oriau nad ydych wedi gweithio ac ni fydd rhaid i’ch cyflogwr wneud cyfraniadau at hyn.

Bydd eich cyflogwr yn parhau i dalu’r cyfraniadau perthnasol ar gyfer Cyfraniadau Yswiriant Gwladol cyflogwr ac isafswm y cyfraniadau cyflogwr ar gyfer ymrestru awtomatig i bensiwn.

Gall eich cyflogwr eich rhoi ar y Cynllun Cadw Swyddi cyn belled ag roeddech yn gyflogedig ac ar y gyflogres Talu Wrth Ennill (TWE) ar 30 Hydref 2020. Mae’r cynllun yn cael ei weithredu ym mhob gwlad yn y DU.

Taliad Cymorth Profi ac Olrhain

arrow icon

Bydd gennych hawl i daliad o £500 os dywedir wrthych am hunan-ynysu gan system Profi ac Olrhain y GIG, ni allwch weithio gartref, ac rydych yn hawlio:

 • Credyd Cynhwysol
 • Credyd Treth Gwaith
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm
 • Cymhorthdal Incwm
 • Credyd Pensiwn, neu
 • Budd Tai.

Yng Nghymru, gallech wneud cais am y taliad hwn o 14 Rhagfyr 2020. Byddai'n cael ei ôl-ddyddio i 23 Hydref 2020 ac wedi’i ymestyn i gwmpasu rhieni a gofalwyr ar incwm isel.

Yn yr Alban, mae hwn yn cael ei alw’n Self-Isolation Support Grant. Nid oes taliad tebyg ar gael yng Ngogledd Iwerddon.

Bydd eich awdurdod lleol yn gwneud y taliad hwn.

Bydd rhaid i chi ddangos prawf o’ch cyflogaeth i fod yn gymwys a bydd gwiriadau’n cael eu cynnal i gadarnhau nad ydych yn gallu gweithio gartref.

arrow icon
arrow icon

A oes gennyf hawl i dâl salwch?

Mae eich hawl i Dâl Salwch Statudol (SSP) yn dibynnu ar eich statws cyflogaeth a’ch enillion.

Os ydych yn weithiwr cyflogedig ac yn ennill mwy na £120 yr wythnos

Os ydych yn weithiwr cyflogedig ac yn ennill o leiaf £120 yr wythnos, byddwch yn gallu cael £95.85 yr wythnos am hyd at 28 wythnos. Mae’r Llywodraeth wedi cyhoeddi y bydd SSP yn cael ei dalu o’r diwrnod cyntaf y byddwch i ffwrdd yn sâl os yw’n gysylltiedig â choronafeirws.

Mae SSP yn cwmpasu os ydych yn sâl neu os ydych angen hunan-ynysu oherwydd eich bod wedi cael cyswllt uniongyrchol â’r feirws. Bydd angen i chi ddarparu nodyn ffitrwydd (roedd nodyn salwch yn enw ar hwn gynt). Nid oes angen i chi bellach fynd at y doctor i gael nodyn salwch neu nodyn ffitrwydd. Gallwch gael un drwy ffonio NHS 111.

Mae gan rai cyflogwyr gynlluniau tâl salwch cytundebol mwy hael. Mae’n werth gwirio’ch cytundeb, llawlyfr staff neu â’ch cyflogwr.

Os yw eich cyflogwr yn gwrthod talu SSP i chi

Mae’r Llywodraeth wedi dweud y bydd yn talu costau SSP i gyflogwyr llai, felly ni ddylai gwneud cais amdano fod yn broblem. Os oes gennych broblem, cysylltwch â thîm anghydfod taliadau statudol Cyllid a Thollau EM:

Ffôn: 03000 560 630

Ffôn testun: 0300 200 3212

Dydd Llun i ddydd Iau 8.30am i 5pm, Dydd Gwener 8.30am 4.30pm

Os ydych yn weithiwr cyflogedig ac yn ennill llai na £120 yr wythnos

Os ydych yn gyflogedig ond mae eich enillion yn rhy isel i hawlio SSP, efallai y gallech hawlio Credyd Cynhwysol os yw incwm eich cartref yn isel ac mae gennych chi a’ch partner gynilion o lai na £16,000. Gallwch wneud hyn ar-lein.

Peidiwch ag oedi cyn gwneud cais am fudd-daliadau, hyd yn oed os ydych yn meddwl y gallech fod wedi cael eich effeithio gan goronafeirws.

Fodd bynnag, os ydych eisoes yn cael unrhyw un o’r budd-daliadau canlynol sy’n cael eu disodli gan Gredyd Cynhwysol, ac mae angen arnoch wneud cais am Gredyd Cynhwysol oherwydd coronafeirws, gwiriwch â gwasanaeth Help i Hawlio Cyngor ar Bopeth cyn gynted â phosibl.

 • Budd-dal Tai
 • Credydau Treth
 • Cymhorthdal Incwm
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth

Gallwch ddarganfod sut y gallent gael eu heffeithio ac i gael cyngor am eich sefyllfa. Os ydych yn yr byw yn yr Alban, ewch i wefan Citizens Advice Scotland

arrow icon
arrow icon

Os nad ydych eisiau mynd i’r gwaith oherwydd coronafeirws

Os nad ydych eisiau teithio neu fynd i’r gwaith oherwydd eich bod yn poeni am ddal coronafeirws mae’ch hawliau’n fwy cyfyngedig.

Mae rhaid i gyflogwyr wrando ar eich pryderon i geisio dod o hyd i ffordd i weithio o’u cwmpas. Efallai y byddwch hefyd yn gallu cymryd yr amser i ffwrdd fel gwyliau neu wyliau di-dâl.

arrow icon

Os oes gennych gyfrifoldebau gofalu

Mae gennych hawl hefyd i gymryd amser i ffwrdd i ofalu am ddibynnydd. Nid oes unrhyw reolau am faint o amser y gallwch ei gymryd a dylech siarad â’ch cyflogwyr am eich opsiynau. Efallai y byddwch hefyd yn gallu cymryd amser i ffwrdd fel gwyliau.

arrow icon
arrow icon

Mae gennych hefyd yr hawl i ofyn am weithio hyblyg, fel lleihau neu newid eich oriau gwaith ac amser i ffwrdd os oes argyfwng.

arrow icon

Mae’n bwysig eich bod yn dod i gytundeb â’ch cyflogwr cyn penderfynu peidio â throi i fyny i’r gwaith gan y gellir trin hyn fel absenoldeb heb ganiatâd.

Os ydych yn poeni am golli eich swydd

arrow icon

Os yw’r cwmni rydych yn gweithio iddynt wedi mynd i ddwylo’r gweinyddwyr, efallai y bydd y gweinyddwyr yn gallu cael gafael ar yr un grant gan y llywodraeth os ydynt yn bwriadu cadw’r busnes ar agor.

Fodd bynnag, os ydych yn poeni y gallech gael eich diswyddo gall ein canllaw Gwneud y gorau o'ch tâl diswyddo eich helpu i baratoi.

Os ydych yn wynebu cael eich diswyddo yn ystod eich prentisiaeth, mae’r Llywodraeth wedi lansio gwasanaeth newydd sy’n cynnig cyngor am ddim ac a all eich helpu i ddod o hyd i gyfleoedd newydd.

arrow icon

Diswyddiadau a lleihau oriau

Os gofynnwyd i chi gymryd absenoldeb di-dâl, a bod eich contract yn caniatáu i chi fod yn ddi-dâl yn ystod y cyfnod hwn, efallai y gallwch hawlio Tâl Gwarant.

Efallai y byddwch hefyd yn gallu gwneud cais am Lwfans Ceisio Gwaith dull newydd ac, os ydych angen help â chostau eraill, Credyd Cynhwysol.

arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.