Oes gennych chi bensiwn?
- Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Adolygu’ch yswiriant ar gyfer dibynion a’ch ewyllys yn ystod eich ysgariad neu ddiddymiad

Pan fyddwch wedi gwahanu oddi wrth eich gŵr, gwraig neu bartner sifil, efallai y bydd rhaid i chi gael yswiriant bywyd ychwanegol, newid eich ewyllys neu gael un newydd, i amddiffyn eich teulu.

Trefnu yswiriant bywyd

Mae'n bwysig darganfod a oes angen yswiriant bywyd arnoch, neu a yw'r yswiriant sydd gennych yn ddigon o yswiriant. Os oedd gennych chi a'ch cyn-bartner (gŵr, gwraig neu bartner sifil) forgais â'ch gilydd, efallai y byddech hefyd wedi cael polisi yswiriant bywyd ar y cyd i fynd ag ef.

Pan fyddwch yn gwahanu, ni allwch rannu polisi yswiriant bywyd – mae rhaid i un ohonoch ei gymryd drosodd neu mae angen ei ganslo. Mae hynny'n golygu y gallai'r partner arall fod heb yswiriant bywyd.

Os oes gennych blant neu unrhyw un arall sy'n dibynnu arnoch yn ariannol ar ôl i chi wahanu, neu os oes gennych forgais ar y cyd â phartner newydd, mae'n werth ystyried cymryd yswiriant bywyd.

arrow icon

Diogelu taliadau cynhaliaeth plant a chynhaliaeth priod / lwfans cyfnodol

Ystyriwch gymryd yswiriant bywyd i gwmpasu bywyd eich cyn-bartner os ydych yn derbyn cynhaliaeth priod (lwfans cyfnodol yn yr Alban) a/neu daliadau cynhaliaeth plant ganddynt.

Gallech chi neu'ch cyn-bartner lunio polisi sy'n talu cyfandaliad, neu un sy'n talu incwm i chi am gyfnod penodol o amser (efallai nes bod y taliadau i fod i ddod i ben).

Gelwir yswiriant bywyd sy’n talu incwm yn hytrach na chyfandaliad yn yswiriant ‘budd incwm teulu’.

Adolygu buddion marw mewn gwasanaeth

Efallai y bydd eich gweithle yn talu cyfandaliad pe byddech farw tra'ch bod yn gyflogedig.

Fel rheol mae rhaid i chi ddweud pwy hoffech i dderbyn y cyfandaliad hwn. Yn aml, eich gŵr, gwraig neu bartner sifil yw hwn.

Gwiriwch a ydych am newid hynny ar ôl i chi wahanu.

Pam dylech adolygu’ch ewyllys presennol?

Yng Nghymru, Lloegr neu Ogledd Iwerddon: unwaith y byddwch wedi ysgaru neu fod eich partneriaeth sifil wedi'i diddymu, ni fydd unrhyw arian neu eiddo rydych wedi'i adael i'ch cyn-ŵr, gwraig neu bartner sifil yn mynd atynt.

Ond mae gweddill eich ewyllys yn dal yn ddilys. Felly, os ydych, er enghraifft, wedi gadael arian i deulu eich cyn-bartner, byddent yn dal i dderbyn yr etifeddiaeth honno pe byddech farw heb wneud ewyllys newydd.

Byddwch yn ymwybodol hyd nes y bydd eich ysgariad neu'ch diddymiad wedi'i gwblhau, bod eich ewyllys bresennol yn dal yn ddilys.

Mae hyn yn bwysig gwybod a yw'ch gwraig, gŵr neu bartner sifil wedi'i henwi fel ysgutor a/neu'n brif fuddiolwr.

Ystyriwch wneud ewyllys dros dro tra bydd eich ysgariad neu'ch diddymiad yn parhau.

Os byddwch yn priodi eto neu'n ffurfio partneriaeth sifil, byddai unrhyw ewyllys sydd gennych fel arfer yn cael ei chanslo'n awtomatig.

Os byddwch farw heb wneud ewyllys newydd, bydd eich arian a'ch eiddo yn pasio yn unol â rheolau diewyllysedd. Efallai na fydd hyn yn adlewyrchu'ch dymuniadau.

arrow icon

Yn yr Alban: nid yw ysgaru neu ddiddymu eich partneriaeth sifil yn effeithio ar eich ewyllys.

Os gwnaethoch adael arian i'ch cyn-bartner yn eich ewyllys, byddant yn dal i'w dderbyn ar ôl i'ch ysgariad neu'ch diddymiad gael ei gwblhau.

Os na wnaethoch adael unrhyw beth i'ch cyn-bartner neu i'w deulu, nid oes angen i chi gael ewyllys newydd, ond efallai yr hoffech ei hadolygu i sicrhau ei bod yn adlewyrchu'ch dymuniadau cyfredol.

Newid eich ewyllys

Nid oes rhaid i chi gael ewyllys newydd os mai dim ond mân newidiadau y byddwch yn eu gwneud. Yn lle, gallwch ychwanegu’r hyn a elwir yn ‘codisil’.

arrow icon

Os ydych am wneud newidiadau mawr i'ch ewyllys - fel gadael arian neu feddiannau i rywun arall - mae'n debyg eich bod yn well eich byd llunio un newydd. Gwnewch yn siŵr eich bod yn dweud y bydd y newydd hwn yn dirymu unrhyw ewyllysiau cynharach.

Pam mae angen ewyllys arnoch

Os nad oes gennych ewyllys mae’n werth meddwl am lunio un.

Os nad oes gennych ewyllys pan fyddwch farw, caiff eich arian a’ch eiddo eu trosglwyddo yn unol â’r gyfraith.

Gall hyn arwain at rai trefniadau cymhleth, er enghraifft rhwng teuluoedd cyntaf ac ail. Ac efallai nad ydych eisiau hynny.

 • Gallai eich plant etifeddu popeth os na fyddwch yn priodi neu'n ymuno â phartneriaeth sifil.
 • Os ydych yn ailbriodi neu'n ymuno â phartneriaeth sifil newydd, gallai'ch gŵr, gwraig neu bartner sifil newydd dderbyn peth neu'r cyfan o'ch arian a'ch eiddo.
 • Os ydych yn byw gyda phartner newydd heb briodi neu ymuno â phartneriaeth sifil ni fyddai ganddynt hawl awtomatig i etifeddu, os nad oes gennych ewyllys.
arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.